Riksdagskandidat för Fi 2018

Carmen Blanco Valer

Försvara livets mångfald genom respekt för naturen och mänskliga rättigheter, bejaka respektfulla mellanmänskliga relationer fria från kolonialism, rasism, patriarkat och klassförakt.

För fem sekler sedan invaderades och koloniserades min ursprungskontinent. Kränkningar mot mina förmödrar och förfäder och så småningom mot afroättlingar rättfärdigades genom rasism. Mänskligheten gick därmed miste om att berikas genom respektfulla möten, interkulturella utbyten och respektfulla perspektiv som skulle skonat även planetens biologiska mångfald. Därefter präglades de globala relationerna mestadels av girighet, enfald och hat, men inte endast. Därför vill jag bidra till att bejaka livet och mellanmänskliga möten, det är det mitt engagemang i kampen mot kolonialism och rasism handlar om.

Carmen har rötter hos urfolket quechua och är född i Cusco, Peru. Sedan koloniseringen har urfolk i Latinamerika varit utsatta för berövande av territorier och folkmord som rättfärdigats genom rasism. Därför fick hon erfara rasism redan som liten, men hennes urfolkskultur och förmödrars och förfäders sekellånga kamp mot kolonialism gav henne styrka och inspiration.

Carmen blev engagerad i socialrättvisa och antirasism redan i tidig ålder. Hennes antirasistiska kamp handlar lika mycket om att stå emot rasismen som ideologi såväl som att bejaka urfolkens och afroättlingars kulturarv. Därför handlar hennes antirasism även om försvar av biologisk mångfald, urfolks historieversion, livsmedelsarv, estetik, musik och annat som är delar i den antikoloniala motståndskampen. Hon kom till Sverige 1975 för att återförenas med sin pappa som fått asyl här. Sedan dess har hon varit engagerad i solidaritets- och feministisk aktivism men har även bakgrund inom fackligt engagemang i Metallarbetarförbundet och LO. Hon har även arbetat som städerska, hemsamarit och reseledare. På så sätt har arbetsliv, den fackliga bildningen och solidaritetsrörelse-organisationer format henne.

Sedan 90-talet har hennes engagemang fokuserat på urfolksrättighetsfrågor. Hon har varit ordförande för solidaritetsorganisationen Latinamerikagrupperna och suttit i styrelsen för Forum Syd. Idag kopplar hon detta engagemang till klimaträttvisefrågor och naturens rättigheter, en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska efterlevas.

Hon arbetar med folkbildning som involverar tanke, kropp och hjärta i solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola.

Carmen engagerade sig i F! för att partiet använder sig av intersektionella perspektiv i sin analys av omvärlden och av maktrelationer. Detta betyder att vi ser att patriarkat, klassförtryck, rasism och kolonialism är överlappande maktstrukturer som samverkar i sin kränkning av människors och naturens rättigheter. Hon vill fördjupa F!:s antirasistiska arbete genom att föra in globala perspektiv, lyfta fram avkolonisering och vill hellre bejaka livet och mänskliga grundvärden som solidaritet, hellre än utsatthet.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik