Plattform från 2005

Denna plattform skrevs 2005 av feminister som ville utmana föreställningen av Sverige som ett jämställt, öppet och tolerant land. Sedan dess har Feministiskt initiativ utvecklats och tagit fram politik där du kan läsa vad Fi står för idag.

Denna plattform skrevs 2005 av feminister som ville utmana föreställningen av Sverige som ett jämställt, öppet och tolerant land. Sedan dess har Feministiskt initiativ utvecklats och tagit fram politik där du kan läsa vad Fi står för idag.

Feministiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Kvinnor är systematiskt underordnade män. Det vill vi ändra på. Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under väldigt lång tid utfört för att förbättra sina liv. Ett envist arbete som fortfarande pågår i hem, på arbetsplatser, på gator och torg, i skolor, i litteraturen, i musiken, på teatern och i media. Feministiskt initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.

Feministiskt initiativ vänder sig till kvinnor som vill avskaffa den patriarkala ordningen och till de män som solidariserar sig med oss i denna kamp.

Feministiskt initiativ tror inte att alla kvinnor kan enas om allt. Kvinnor är olika. Vi skiljer oss i intressen, förhoppningar och önskningar. Vi skiljs åt av förutsättningar och resurser. Vi tillskrivs olika positioner i samhället beroende på våra ekonomiska villkor och vilken klass vi råkar födas in i, vilken utbildning vi har, vilket land vi är födda i, vilken sexuell läggning vi har, vilken hudfärg vi har och vilka kulturella tillhörigheter vi har. Vi skiljer oss också i värderingar och i hur vi väger olika värden mot varandra. Men bortom dessa skillnader finns likheten: kvinnors liv, val, och möjligheter begränsas av den patriarkala maktordningen. Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid kvinnor.

Feministiskt initiativ ställer krav utifrån en feministisk analys. Den bottnar i faktumet att även om kvinnor talar med olika röster, befinner sig på olika platser, har olika erfarenheter, lever på olika sätt och under skilda villkor, så möter vi alla den maktstruktur som överordnar män och underordnar kvinnor. Maktstrukturen innebär att det män är, gör och säger blir mer värt än det kvinnor är, gör och säger. Denna ordning är ett samhällsproblem, ett rättviseproblem, och ett allvarligt demokratiproblem.

Feministiskt initiativ ser kvinnors villkor. Bilder av kvinnor som sexobjekt möter oss varje dag. Män utsätter dagligen kvinnor för våld. Män våldtar kvinnor och flickor. Kvinnor som överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras. Många ensamstående mammor lever under svår ekonomisk press. Handel med kvinnor pågår dagligen runt om i världen och i Sverige. Den globala arbetsmarknaden exploaterar fattiga kvinnors arbete. I Sverige ökar lönegapet mellan könen. Kvinnodominerade arbeten avlönas fortfarande lågt. Mycket av det arbete som kvinnor utför är fortfarande både osynligt och obetalt. Kvinnor gör största delen av hushållsarbetet och tar huvudansvaret för allt omsorgsarbete, såväl offentligt som privat. Kvinnor diskrimineras i yrkeslivet med motiveringen att vi föder barn – oavsett om vi gör det eller inte. Kvinnor får lägre pension än män. Kvinnor missgynnas i medicinsk forskning och i sjukvården. Äldre kvinnor behandlas illa. Kvinnor som inte passar in i en vit västerländsk norm tillskrivs en avvikande etnisk identitet och marginaliseras. Kvinnor med funktionshinder diskrimineras. Kvinnors liv sätts på spel av att asylpolitiken saknar insikt och förståelse för kvinnors asylskäl. Domstolar och rättsväsende frikänner män som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan kvinnor och flickor får sina liv förstörda. Kvinnors utrymme och möjlighet att göra sina röster hörda och bli tagna på allvar är sämre än mäns inom skola, yrkesliv, näringsliv, rättsväsende, kultur, media och politik. Detta och mycket mer vill vi förändra.

Feministiskt initiativ ser också att den världsomspännande patriarkala maktordning som upprätthålls och utövas genom våld och krig leder till en orättvis fördelning av jordens resurser samt till en hänsynslös utsugning och förgiftning av miljön. Våldets maktordning tvingar stora delar av jordens befolkning, särskilt kvinnor och barn, till ett liv i extrem fattigdom. Flickor förnekas rätten till skolgång. Barn tvingas till barnarbete och prostitution samt rekryteras som barnsoldater. Feministiskt Initiativ ser internationell solidaritet och en antimilitäristisk hållning som grundstenar i sitt arbete.

Feministiskt initiativ är hängivet tanken på att befria kvinnor från könsorättvisor. Våra krav riktas mot patriarkatet. Vi kan inte tillåta beslut där några kvinnor befrias från sina jämställdhetsproblem på andra kvinnors bekostnad. Vi strävar efter alla kvinnors frigörelse. Så skapar vi kvinnosolidaritet och så för vi den feministiska kampen vidare.

Feministiskt initiativ har tröttnat på att det inte händer tillräckligt. Nästan alla partier kallar sig feministiska men kvinnors vardag är sig lik, dag efter dag, år efter år. Trots många kvinnors tålmodiga arbete inom partipolitiken har kvinnors intressen aldrig satts i främsta rummet. Svensk jämställdhetspolitik har hittills byggt på föreställningar om samförstånd – att kakan kan växa och att kvinnors villkor kan förbättras utan att män påverkas. Feministiskt Initiativ bygger sin politik på en analys som tydliggör att kvinnors underordning beror av mäns överordning. Därför måste män avstå från privilegier. Denna analys delar vi med dagens feministiska nätverk och kvinnoorganisationer samt den kvinnorörelse som genom historien kämpat för kvinnors mänskliga rättigheter

Feministiskt initiativ formulerar en politik som på alla livets områden utmanar patriarkatet. Vi räknar med att motståndet är stort, men att den feministiska viljan att förändra är större.