Stadgar

Reviderade vid partikongress i Sundsvall 8–10 februari 2019

Reviderade vid partikongress i Sundsvall 8–10 februari 2019

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Feministiskt initiativ (Fi).

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens syfte och mål

Feministiskt initiativs syfte är att på demokratisk politisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder.

Feministiskt initiativ erkänner kvinnors olika villkor och erfarenheter, och strävar efter att skapa solidaritet och föra det feministiska arbetet vidare mot ett samhälle där alla har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv.

Feministiskt initiativ vill skapa koalitioner och samarbete mellan olika feministiska inriktningar och perspektiv. Feministiskt initiativ arbetar för en politik som bygger på en feministisk analys, där utgångspunkten är frågor om hur olika maktstrukturer samverkar med den rådande könsmaktsordningen.

Feministiskt initiativ vill sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen. Aktivism, opinionsbildning och folkbildning är grunden och vi strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva förändring, från lokal till global nivå.

Feministiskt initiativ arbetar i enlighet med denna stadga, partiets plattform, dokumentet ”För en feministisk politik” och kongressens beslut.

§ 4 Medlemskap

Person som vill verka i enlighet med partiets stadga och plattform, har fyllt tretton år, inte tidigare blivit utesluten ur partiet samt har betalat medlemsavgift beviljas medlemskap i Fi.

§ 5 Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan beviljas för enskilda personer och organisationer utanför Sverige. Avgiften för stödmedlemskap kan variera och fastställs av partistyrelsen.

§ 6 Medlems utträde

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till partistyrelsen, utträda ur partiet.

§ 7 Medlems uteslutning

Medlem som aktivt motarbetar partiets syfte, bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar partiet kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av partistyrelsen. Överklagan av beslutet görs till kongressen. Om partistyrelsen finner det nödvändigt kan person avstängas från partiet i väntan på utredning och/eller beslut. Återinträde i partiet ansöks om hos partistyrelsen.

§ 8 Avgifter

Medlem erlägger för varje verksamhetsår en av kongressen fastställd avgift. Kongressen fastställer omfattning och villkor för om och hur medlemsavgiften fördelas till avdelningarna.

§ 9 Organisation

Feministiskt initiativs verksamhet leds mellan kongresser av en styrelse. Medlemmar kan organisera sig i avdelningar, kommunföreningar och medlemsgrupper av tematisk karaktär. Partiets högsta beslutande organ är kongressen.

§ 10 Partistyrelsen

Partiet leds mellan kongressen av partistyrelsen. Partistyrelsen har till uppgift att ● planlägga, leda och inför kongress ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet

 • hålla kontakt med medlemsgrupper och avdelningar
 • tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Partistyrelsen består av minst elva (11) och högst tjugoen (21) ledamöter. Av dessa är minst två (2) och högst tre (3) partiledare samt en partisekreterare.

Partiledare, ledamöter och partisekreterare väljs för två (2) år i taget av kongressen.

Vid avsägelse eller frånfälle av en partiledare under mandatperiod ska partistyrelsen besluta om posten ska vakantsättas, om fyllnadsval ska förrättas inom partistyrelsen eller om extra kongress ska välja ny partiledare. Partiledare och partisekreterare som avgår mister sin plats i styrelsen.

Vid avsägelse eller frånfälle av båda partiledarna ska extra kongress utlysas snarast för att fyllnadsvälja partiledare, dock inte om det är mindre än tre (3) månader till ordinarie

kongress. Fram till extra kongress eller ordinarie kongress utser partistyrelsen inom sig en tillfällig partiledare.

Vid avsägelse eller frånfälle av övrig ledamot i partistyrelsen under mandatperiod ersätts denna av en av de sex (6) kandidater som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen. Om inga icke invalda kandidater önskar tillträda eller inga finns att tillfråga, ska styrelsen uppmana valberedningen att efter ett nomineringsförfarande finna ersättare.

Partistyrelsen utser inom sig två (2) ekonomiansvariga. Partistyrelsen utser inom sig två firmatecknare som tecknar firma gemensamt. Firmatecknare och ekonomiansvariga behöver inte vara samma personer. Partistyrelsen kan utse kassaförvaltare utanför styrelsen.

Partistyrelsen utser inom sig två (2) ansvariga för att leda partistyrelsens arbete. De ska inte vara partiledare.

Partistyrelsen organiserar sitt eget arbete i enlighet med partiets stadga, plattform och kongressens beslut. Partistyrelsen sammanträder vid behov, dock minst sex (6) gånger per år, eller när minst två (2) styrelseledamöter begär detta.

Partistyrelsen är beslutsmässig om en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter är närvarande.

Partistyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fastställs beslutet genom lottning.

Partistyrelsens sammanträden ska protokollföras. Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

Partistyrelsen tillträder dagen efter avslutad kongress.

§ 11 Kommunföreningar

En kommunförening är en geografiskt avgränsad sammanslutning som omfattar en kommun.

Endast en kommunförening kan omfatta samma kommun. Alla medlemmar som har anmält adress i den aktuella kommunen till det nationella medlemsregistret är medlemmar i kommunföreningen.

11.1 Bildande av kommunförening

Kommunförening kan bildas på två sätt: på initiativ av en grupp medlemmar eller på initiativ av avdelning. Kommunförening bildas med syfte att driva kommunpolitiska frågor och delta i val till kommunfullmäktige.

11.1.1 Kommunförening som bildas på initiativ av en grupp medlemmar ska godkännas av avdelningsstyrelsen eller, i område som inte omfattas av avdelning, av partistyrelsen. Sådan kommunförening ska ha en styrelse bestående av minst tre (3) ledamöter.

Ett konstituerande möte ska hållas. Kallelse ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ som har anmält adress i den aktuella kommunen till det nationella medlemsregistret. Kallelse till medlemsmöte ska skickas per e-post, eller per post om medlem inte anmält e postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst två (2) veckor före mötet.

Vid det konstituerande mötet ska följande punkter utöver formaliapunkter behandlas:

 • Konstituerande av kommunförening samt antagande av namn
 • Antagande av stadgar för kommunföreningen
 • Val av kommunföreningsstyrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Val av firmatecknare

Stadgar ska utgå från de ramstadgar som kongressen beslutat om. Stadgar och protokoll från det konstituerande mötet skickas till avdelningsstyrelse eller, i län eller regioner som inte omfattas av avdelning, till partistyrelsen för godkännande av kommunföreningen.

Kommunföreningens styrelse ansvarar för att bilda en ideell förening.

11.1.2 Kommunförening som bildas på initiativ av avdelning ska ha en samordningsgrupp och en kontaktperson.

Kommunförening inom avdelning kan välja att konstituera sig i efterhand, enligt förfarandet i 11.1.1.

11.2 Kommunföreningens uppgifter

Kommunföreningens uppgifter är att

 • anordna regelbundna medlemsaktiviteter
 • informera kommunens medlemmar om kommunföreningens verksamhet
 • godkänna medlemsgrupper som bildas i kommunföreningens område
 • utveckla och fatta beslut om kommunal politik
 • driva kommunpolitiska frågor
 • samarbeta med övriga kommunföreningar i länet/regionen och med den avdelning som omfattar länet/regionen
 • delta i val till kommunfullmäktige.

Kommunföreningen ska utforma sin verksamhet i enlighet med denna stadga, kongressens beslut och föreningens plattform.

§ 12 Avdelningar

En avdelning är en geografiskt avgränsad sammanslutning som omfattar ett län eller en region. Endast en avdelning kan omfatta samma (eller delar av samma) geografiska område. Alla medlemmar som har anmält adress i det aktuella området till det nationella medlemsregistret är medlemmar i avdelningen.

12.1 Bildande av avdelning

En avdelning bildas på initiativ av en grupp medlemmar eller en grupp kommunföreningar i länet/regionen. Avdelning bildas med syfte att driva landstings- eller regionpolitiska frågor och delta i val till landstings- eller regionfullmäktige. Avdelning godkänns av partistyrelsen, efter att kommunföreningar i aktuellt område har konsulterats. En avdelning ska ha en styrelse bestående av minst tre (3) ledamöter.

Ett konstituerande möte ska hållas. Kallelse ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ som har anmält adress i det aktuella området till det nationella medlemsregistret. Kallelse ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst två (2) veckor före mötet.

Vid det konstituerande mötet ska följande punkter utöver formaliapunkter behandlas:

 • Konstituerande av avdelning samt antagande av avdelningsnamn
 • Antagande av stadgar för avdelningen
 • Val av avdelningsstyrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Val av firmatecknare

Stadgar ska utgå från de ramstadgar som kongressen beslutat om. Stadgar och protokoll från det konstituerande mötet skickas till partistyrelsen för godkännande av avdelningen. Det beslutet ska bekräftas av närmast påföljande kongress.

Avdelningsstyrelsen ansvarar för att bilda en ideell förening.

12.2 Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgifter är att

 • informera områdets medlemmar om avdelningens verksamhet
 • anordna regelbundna medlemsaktiviteter, eller överse att avdelningens medlemsgrupper och kommunföreningar anordnar sådana
 • samordna arbetet mellan de medlemsgrupper och kommunföreningar som verkar i avdelningens område
 • godkänna nya kommunföreningar och medlemsgrupper som bildas i avdelningens område
 • meddela partistyrelsen organisatoriska förändringar som sker i avdelningens område
 • organisera och förrätta val av kongressombud
 • utveckla och fatta beslut om regional politik, i samråd med de medlemsgrupper som verkar i avdelningens område
 • driva regionpolitiska frågor
 • delta i val till landstings- eller regionfullmäktige.

Avdelningen ska utforma sin verksamhet i enlighet med denna stadga, kongressens beslut och partiets plattform.

I det fall en avdelning inte kan uppfylla stadgarnas krav på verksamheten äger partistyrelsen rätt att besluta om tillfällig förvaltning.

§ 13 Nationella medlemsgrupper

Medlemmar kan organisera sig i medlemsgrupper utifrån ett tema eller intresseområde. De Fi-medlemmar som anmäler sitt intresse för att delta i gruppens arbete räknas som medlemmar i medlemsgruppen.

13.1 Bildande av nationell medlemsgrupp

En medlemsgrupp bildas på initiativ av en eller flera medlemmar och ska godkännas av partistyrelsen. Vid bildandet ska alla medlemmar informeras.

För att en medlemsgrupp ska godkännas av partistyrelsen ska den

 • vara öppen för alla medlemmar i Feministiskt initiativ som identifierar sig med målgruppen
 • bestå av minst tre (3) medlemmar
 • ha ansvarig kontaktperson

En medlemsgrupps organisation och verksamhet får inte bryta mot denna stadga eller mot partiets plattform.

13.2 Nationell medlemsgrupps rättigheter och skyldigheter

Medlemsgrupp har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna gruppens arbete och verksamhet. Medlemsgrupp ska fortlöpande informera alla Feministiskt initiativs medlemmar om sin verksamhet och inbjuda personer som identifierar sig med målgruppen till att delta i den.

Medlemsgrupp som inte följer eller aktivt motarbetar Feministiskt initiativs stadga eller syfte kan fråntas status som medlemsgrupp av partistyrelsen.

§ 14 Unga Feminister

Unga Feminister är en egen organisation, med egen verksamhet, som inom Feministiskt initiativ fungerar som en tematisk medlemsgrupp.

14.1 Medlemskap i Unga Feminister

Unga Feminister fastställer villkoren för medlemskap i den egna organisationen. Medlem i Fi som uppfyller dessa krav blir medlem genom att anmäla sitt intresse.

Unga Feminister kan ha medlemmar som inte betalar medlemskap till Fi. Sådan medlem räknas inte som medlem i Feministiskt initiativ, äger inte rösträtt vid kongress, årsmöte eller liknande beslutande möten, och kan inte utnyttja förmåner som kommer Fi:s medlemmar till del.

14.2 Unga Feministers rättigheter och skyldigheter

Unga Feminister och Feministiskt initiativ strävar efter att samarbeta på både regional och nationell nivå och att arrangera verksamhet tillsammans.

Unga Feminister har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna gruppens arbete och verksamhet. Unga Feminister kan inte fatta beslut om att delta i val till kommun-, region eller landstingsfullmäktige.

Unga Feminister ska fortlöpande informera både sina egna medlemmar och samtliga Feministiskt initiativs medlemmar om sin verksamhet och inbjuda till att delta i den. Unga Feminister ska också informera de av sina medlemmar som inte är medlemmar i Feministiskt initiativ om Fi:s verksamhet och möjligheten att bli medlem i Fi.

§ 15 Fi Studenter

Fi Studenter är en egen organisation, med egen verksamhet, som inom Feministiskt initiativ fungerar som en tematisk medlemsgrupp.

15.1 Medlemskap i Fi Studenter

Fi Studenter fastställer villkoren för medlemskap i den egna organisationen. Medlem i Fi som uppfyller dessa krav blir medlem genom att anmäla sitt intresse.

Fi Studenter kan ha medlemmar som inte betalar medlemskap till Fi. Sådan medlem räknas inte som medlem i Feministiskt initiativ, äger inte rösträtt vid kongress, årsmöte eller liknande beslutande möten, och kan inte utnyttja förmåner som kommer Fi:s medlemmar till del.

15.2 Fi Studenters rättigheter och skyldigheter

Fi Studenter och Feministiskt initiativ strävar efter att samarbeta i de städer där Fi Studenter finns representerade på universitet och högskolor.

Fi Studenter har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna gruppens arbete och verksamhet. Fi Studenter kan inte fatta beslut om att delta i val till kommun-, region- eller landstingsfullmäktige men i val till kårfullmäktige vid universitet och högskolor.

Fi Studenter ska fortlöpande informera sina egna medlemmar och samtliga Feministiskt initiativs medlemmar som finns i de städer där Fi Studenter finns representerade om sin verksamhet och bjuda in till att delta i den. Fi Studenter ska också informera de av sina

medlemmar som inte är medlemmar i Feministiskt initiativ om Fi:s verksamhet och möjligheten att bli medlem i Fi.

§ 16 Parlamentariska initiativ

16.1 Val till kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige

Val och fastställande av kandidatlistor för val till kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige sker på lokal valkonferens och i enlighet med de ramstadgar som kongressen beslutat om.

16.2 Val till riksdag och EU-parlament

Val och fastställande av kandidatlistor för val till riksdag och EU-parlament sker på valkonferens.

§ 17 Kongress

Partiets högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen infaller ojämna år, tidigast den 1 mars och senast den 15 april. Vid händelse av valår för Europaparlamentet finns möjlighet att hålla kongress i januari eller februari.

Kallelse till ordinarie kongress sker skriftligt och ska vara medlemmarna tillhanda senast sexton (16) veckor före kongress.

Motionsrätt på kongressen har den medlem som senast tolv (12) veckor innan kongressen betalt medlemsavgift. Motioner till kongressen ska, för att kunna tas upp till behandling, skriftligen lämnas till styrelsen senast tolv (12) veckor före kongressen. För att en motion ska behandlas på kongressen krävs att den får stöd av en medlemsgrupp eller är undertecknad av minst tre medlemmar.

Handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna fyra (4) veckor innan kongressen.

På kongressen ska följande punkter tas upp:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av mötesordning
 • Frågan om kongressen utlysts enligt stadgarna
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av budget
 • Bokslut för avslutade räkenskapsår
 • Partistyrelsens verksamhetsberättelser
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen för avslutade räkenskapsår
 • Beslut om valordning för val av partiledare, övriga partistyrelseledamöter, revisorer samt valberedning
 • Val av partiledare
 • Val av partisekreterare
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedningskommitté
 • Val av valberedning
 • Fastställande av avdelningar

Vid val till förtroendeposter, som ledamöter av partistyrelse, partiledare, partisekreterare, valberedning, revisorer och kandidater till parlamentariska val, krävs mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster för att bli vald. Om inte tillräckligt antal kandidater uppnår det röstetalet ska omval ske där de icke valda som fått flest röster deltar, dock högst dubbelt så många kandidater som ska väljas. De som i omvalet fått flest röster förklaras valda.

Vid sluten omröstning till numrerade listor ska de röstberättigade numrera kandidaterna enligt den ordning de önskar se dem på listan. Den som i omröstningen fått flest ettor placeras då högst upp på listan, den som fått flest ettor och tvåor på position två och så vidare, tills beslutat antal namn uppfyllts.

Rösträtt på kongressen har maximalt 400 personer som är kongressombud. Ombuden fördelas mellan avdelningarna i proportion till medlemsantalet vid närmast föregående hel eller halvårsskifte. Varje avdelning tilldelas minst 2,5 % av kongressens ombud. Kongressombuden väljs av avdelningarna vid medlemsmöte. En god geografisk spridning och ett intersektionellt förhållningssätt ska tillämpas vid val av ombud.

Valordning fastställs av partistyrelsen. I områden där det inte finns en avdelning utser partistyrelsen kongressombud i samråd med medlemsgrupper/kommunföreningar i området. Tematiska medlemsgrupper får utse minst två (2) ombud per grupp. Unga Feminister och Fi Studenter får utse fem (5) ombud vardera.

Ledamöter i partistyrelsen kan inte väljas till ombud vid kongress. Ledamöter i partistyrelsen har dock rösträtt vid kongressen. Kongressombud ska vara valda och anmälda senast 30 dagar innan kongressen. Anmälningar görs av avdelning eller partistyrelsen. För att bli vald till kongressombud ska ha medlem ha betalt medlemsavgift.

Rätt att delta vid kongress har, utöver kongressombuden, följande personer: riksdagsledamöter eller skuggriksdagsgruppens ordinarie ledamöter, talespersoner och EU parlamentariker; partistyrelsen, valberedningen och revisorer; funktionärer, observatörer och särskilt inbjudna gäster.

Yttranderätt och förslagsrätt har, utöver kongressombuden, följande personer som deltar vid kongress: riksdagsledamöter eller skuggriksdagsgruppens ordinarie ledamöter,

talespersoner och EU-parlamentariker samt kandidater till riksdagen och EU-parlamentet; partistyrelsen, valberedningen och revisorer.

För val till partiledare, partisekreterare, ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning och i eventuellt andra kongressfrågor kan partistyrelsen besluta om att valet förrättas digitalt och att alla medlemmar har rösträtt.

17.1 Extrainsatt kongress

Extrainsatt kongress ska utlysas om styrelsen eller revisorer så beslutar, eller om minst en femtedel (1/5) av partiets medlemmar så begär. Kallelse till extrainsatt kongress ska ske skriftligt och vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressen. Handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före kongressen.

Kongressombud ska vara valda och anmälda senast sju (7) dagar innan extrainsatt kongress. Anmälningar görs av avdelning eller partistyrelsen. För att bli vald till kongressombud ska medlem ha betalt medlemsavgift.

Om kallelse till kongress går ut tidigare kan partistyrelsen tidigarelägga tidpunkt för val av kongressombud och tidpunkt för när handlingar finns tillgängliga.

I övrigt gäller för extrainsatt kongress detsamma som för ordinarie kongress.

17.2 Valkonferens

Kallelse till valkonferens ska ske skriftligt och vara medlemmarna tillhanda senast tio (10) veckor före valkonferens. Rösträtt på valkonferens har maximalt 250 personer som är ombud.

På valkonferensen ska följande punkter behandlas:

 • Val till listor för parlamentariskt initiativ
 • Fastställande av listor
 • Fastställande av politisk inriktning för valplattformen

I övrigt gäller för valkonferens detsamma som för ordinarie kongress.

 

§ 18 Valberedningen

Valberedningen ska bestå av minst nio (9) ordinarie ledamöter. Valberedningens uppgift är att bereda valen och förorda kandidater till partiledare och till övriga partistyrelseledamöter, till revisorer och till partiets lista till val till riksdag och Europaparlamentet.

Valberedningens förväntas uppmana medlemmar att komma in med nomineringar till de val valberedningen ska bereda. Valberedningens urval av kandidater behöver inte enbart baseras på inkomna nomineringar.

Valberedningens uppgift är också att på kongressen administrera val till partiledare, övriga partistyrelseledamöter, revisorer, partiets lista till parlamentariska val till riksdag och Europaparlamentet samt till valberedningskommittén.

Valberedningskommittén ska bereda val av valberedning. Valberedningskommittén består av sju (7) personer. Valberedningskommittén väljs för en kongress och dess mandat upphör i och med kongressens avslutande. Partistyrelsen ska bereda val av valberedningskommitté. Valberedningen har även till uppgift att vid avsägelse eller frånfälle av ledamöter i partistyrelsen, valberedning eller bland revisorer administrera fyllnadstillsättning i enlighet med partiets stadga. Avsägelse av förtroendepost måste inkomma skriftligen till valberedningen.

Ledamöter i valberedningen väljs för två (2) år i taget av kongressen. Sammankallande utses inom valberedningen.

Valberedningen tillträder dagen efter kongressen.

Vid avsägelse eller frånfälle av ledamot i valberedning under mandatperiod ersätt den av den reserv som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen.

§ 19 Valbarhet

Medlemskap krävs för att kandidat till riksdagen och Europaparlamentet samt till partistyrelsen och nationell valberedning ska vara valbar.

§ 20 Revisorer

På kongressen väljs tre (3) revisorer.

Revisorerna har att granska partistyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna ska verkställa revision samt avge revisionsberättelse till kongressen. Partistyrelsen ska efter avslutat räkenskapsår för revisorerna göra tillgängligt bokslut och andra för revisorerna relevanta handlingar.

Revisorer väljs för två (2) år i taget av kongressen. Revisorer kan inne inneha några andra förtroendeuppdrag inom organisationen.

Vid avsägelse eller frånfälle av revisor under mandatperiod ersätts den av den kandidat som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen. Om sådan kandidat saknas, och det anses finnas ett behov, kan revisor inadjungeras. Om behov saknas förklaras posten vakant.

Revisorernas beslut fattas med enkel majoritet.

§ 21 Räkenskapsår

Partiets räkenskapsår är kalenderår 1 januari–31 december.

§ 22 Firmatecknare

Partistyrelsen utser inom sig två firmatecknare som tecknar firma gemensamt. Partistyrelsen ska besluta om delegationsordning och rutiner för partiets ekonomihantering.

§ 23 Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs att ändringsförslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid kongressen.

§ 24 Ändring av ramstadgar för avdelningar och kommunföreningar

För ändring av ramstadgarna för avdelningar och kommunföreningar krävs att ändringsförslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid kongressen.

§ 25 Upplösning

För upplösning av partiet krävs beslut vid två på varandra följande kongresser, varav minst ett (1) av tillfällena ska vara ordinarie kongress, och att förslaget vid den sista kongressen biträds av minst två tredjedelar (2/3) av avgivna röster. Vid det senare tillfället ska även beslut fattas om hur partiets tillgångar ska fördelas. Partiets tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna. Partiets tillgångar ska fördelas till verksamma föreningar med liknande ändamål som denna. Beslut om fördelningen fattas med enkel majoritet av kongressen.

§ 26 Tolkningsföreträde

Partistyrelsen har företräde i tolkning av denna stadga.