Stadgar

Reviderade vid föreningens partikongress i Västerås 24-26 mars 2017

Reviderade vid föreningens partikongress i Västerås 24-26 mars 2017

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Feministiskt initiativ (Fi).

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens syfte och mål

Feministiskt initiativs syfte är att på demokratisk politisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder.

Feministiskt initiativ erkänner kvinnors olika villkor och erfarenheter och strävar efter att skapa solidaritet och föra det feministiska arbetet vidare mot ett samhälle där alla har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv.

Feministiskt initiativ vill skapa koalitioner och samarbete mellan olika feministiska inriktningar och perspektiv. Feministiskt initiativ arbetar för en politik som bygger på en feministisk analys, där utgångspunkten är frågor om hur olika maktstrukturer samverkar med den rådande könsmaktsordningen.

Feministiskt initiativ vill sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen.  Aktivism, opinionsbildning och folkbildning är grunden och vi strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva förändring, från lokal till global nivå.

Feministiskt initiativ arbetar i enlighet med denna stadga, partiets plattform, dokumentet ”För en feministisk politik” och kongressens beslut.

§ 4 Medlemskap

Person som vill verka i enlighet med partiets stadga och plattform, har fyllt tretton år, inte tidigare blivit utesluten ur partiet samt har betalat medlemsavgift beviljas medlemskap i Fi.

§ 5 Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan beviljas för enskilda personer och organisationer utanför Sverige. Avgiften för stödmedlemskap kan variera och fastställs av partistyrelsen.

§ 6 Medlems utträde

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till partistyrelsen, utträda ur partiet.

§ 7 Medlems uteslutning

Medlem som aktivt motarbetar partiets syfte, bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar partiet kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av partistyrelsen. Överklagan av beslutet görs till kongressen. Om partistyrelsen finner det nödvändigt kan person avstängas från partiet i väntan på utredning och/eller beslut. Återinträde i partiet ansöks om hos partistyrelsen.

§ 8 Avgifter

Medlem erlägger för varje verksamhetsår en av kongressen fastställd avgift. Kongressen fastställer omfattning och villkor för om och hur medlemsavgiften fördelas till avdelningarna.

§ 9 Organisation

Feministiskt initiativs verksamhet leds mellan kongresser av en styrelse. Medlemmar kan organisera sig i avdelningar, kommunföreningar och medlemsgrupper av både geografisk och tematisk karaktär.

Partiets högsta beslutande organ är kongressen.

§ 10 Partistyrelsen

Partiet leds mellan kongressen av partistyrelsen. Partistyrelsen har till uppgift att:

 • planlägga, leda och inför kongress ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet
 • hålla kontakt med medlemsgrupper och avdelningar
 • tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Partistyrelsen består av minst elva (11) och högst tjugoen (21) ledamöter. Av dessa är minst två (2) och högst tre (3) partiledare samt en partisekreterare.

Partiledare, ledamöter och partisekreterare väljs för två (2) år i taget av kongressen.

Vid avsägelse eller frånfälle av en partiledare under mandatperiod har partistyrelsen att besluta om posten ska vakantsättas, om fyllnadsval ska förrättas inom partistyrelsen eller om extra kongress ska välja ny partiledare. Partiledare och partisekreterare som avgår mister sin plats i styrelsen.

Vid avsägelse eller frånfälle av båda partiledarna ska extra kongress utlysas snarast för att fyllnadsvälja partiledare, dock inte om det är mindre än tre (3) månader till ordinarie kongress. Fram till extra kongress eller ordinarie kongress utser partistyrelsen inom sig en tillfällig partiledare.

Vid avsägelse eller frånfälle av övrig ledamot i partistyrelsen under mandatperiod ersätts denna av en av de sex (6) kandidater som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen. Om inga icke invalda kandidater önskar tillträda eller inga finns att tillfråga ska styrelsen uppmana valberedningen att efter ett nomineringsförfarande finna ersättare.

Partistyrelsen utser inom sig två (2) ekonomiansvariga. Partistyrelsen utser inom sig två firmatecknare som tecknar firma gemensamt. Firmatecknare och ekonomiansvariga behöver inte vara samma personer. Partistyrelsen kan utse kassaförvaltare utanför styrelsen.

Partistyrelsen utser inom sig två (2) ansvariga för att leda partistyrelsens arbete. De ska inte vara partiledare.

Partistyrelsen organiserar sitt eget arbete i enlighet med partiets stadga, plattform och kongressens beslut. Partistyrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst sex (6) gånger per år, eller när minst två (2) styrelseledamöter begär detta.

Partistyrelsen är beslutsmässig om en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter är närvarande.

Partistyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fastställs beslutet genom lottning.

Partistyrelsens sammanträden ska protokollföras. Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

Partistyrelsen tillträder dagen efter avslutad kongress.

§ 11 Medlemsgrupper

Medlemmar kan organisera sig i medlemsgrupper av både geografisk och tematisk karaktär.

11.1 Typ av medlemsgrupp

Feministiskt initiativ har två slags medlemsgrupper:

 • geografisk medlemsgrupp
 • tematisk medlemsgrupp.

Geografisk medlemsgrupp organiserar medlemmar utifrån geografisk tillhörighet och omfattar en eller flera kommuner. Endast en geografisk medlemsgrupp kan omfatta samma (eller delar av samma) geografiska område. Alla Fi-medlemmar som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området är medlemmar i den geografiska medlemsgruppen.

Tematisk medlemsgrupp organiserar medlemmar utifrån ett tema eller intresseområde. De Fi-medlemmar som anmäler sitt intresse för att delta i gruppens arbete räknas som medlemmar i den tematiska medlemsgruppen.

11.2 Bildande av medlemsgrupp

En medlemsgrupp bildas på initiativ av en eller flera medlemmar. Tematisk medlemsgrupp ska godkännas av partistyrelsen. Geografisk medlemsgrupp ska godkännas av avdelningsstyrelse eller, i områden som inte omfattas av avdelning, av partistyrelsen. Vid bildandet av en medlemsgrupp ska alla berörda medlemmar informeras.

För att en medlemsgrupp ska godkännas av avdelningsstyrelse eller partistyrelse ska den:

 • vara öppen för alla medlemmar i Feministiskt initiativ som identifierar sig med målgruppen
 • bestå av minst tre (3) medlemmar
 • ha ansvarig kontaktperson.

En medlemsgrupps organisation, stadga och verksamhet får inte bryta mot denna stadga eller mot partiets plattform.

11.3 Medlemsgrupps rättigheter och skyldigheter

Medlemsgrupp har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna gruppens arbete och verksamhet. Medlemsgrupp kan inte fatta beslut om att delta i val till kommun-, region- eller landstingsfullmäktige.

Geografisk medlemsgrupp ska fortlöpande informera sina medlemmar om gruppens verksamhet. Geografisk medlemsgrupp kan ta initiativ till att bilda kommunförening eller avdelning.

Tematisk medlemsgrupp ska fortlöpande informera alla Feministiskt initiativs medlemmar om sin verksamhet och inbjuda personer som identifierar sig med målgruppen till att delta i den.

Medlemsgrupp som inte följer eller aktivt motarbetar Feministiskt initiativs stadga eller syfte kan fråntas medlemsgruppsstatus av partistyrelsen.

11.4 Geografiska medlemsgruppers relation till avdelning

Geografisk medlemsgrupp i områden som omfattas av en avdelning är automatiskt del av den avdelningen.

§ 12 Kommunföreningar

En kommunförening är en geografiskt avgränsad sammanslutning som omfattar en kommun.

Endast en kommunförening kan omfatta samma kommun. Alla medlemmar som till det nationella medlemsregistret anmält adress i den aktuella kommunen är medlemmar i kommunföreningen.

12.1 Bildande av kommunförening

Kommunförening kan bildas på två sätt: på initiativ av geografisk medlemsgrupp eller på initiativ av avdelning. Kommunförening bildas med syfte att driva kommunpolitiska frågor och delta i val till kommunfullmäktige.

12.1.1 Kommunförening som bildas på initiativ av geografisk medlemsgrupp ska godkännas av avdelningsstyrelsen eller, i område som inte omfattas av avdelning, av partistyrelsen. Sådan kommunförening ska ha en styrelse bestående av minst tre (3) ledamöter.

Ett konstituerande möte ska hållas. Kallelse ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i den aktuella kommunen. Kallelse till medlemsmöte ska skickas per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress.

Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet.

Vid det konstituerande mötet ska följande punkter behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Konstituerande av kommunförening samt antagande av namn
 • Antagande av stadgar för kommunföreningen
 • Val av kommunföreningsstyrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Val av firmatecknare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Stadgar ska utgå från de ramstadgar som partistyrelsen godkänt. Stadgar och protokoll från det konstituerande mötet skickas till avdelningsstyrelse eller, i län eller regioner som inte omfattas av avdelning, till partistyrelsen för godkännande av kommunföreningen.

Kommunföreningens styrelse ansvarar för att bilda en ideell förening.

12.1.2 Kommunförening som bildas på initiativ av avdelning ska ha en samordningsgrupp och en kontaktperson.

Kommunförening inom avdelning kan välja att konstituera sig i efterhand, enligt förfarandet i 12.1.1.

12.2 Kommunföreningens uppgifter

Kommunföreningens uppgifter är att:

 • anordna regelbundna medlemsaktiviteter, eller överse att medlemsgrupper i kommunen anordnar sådana
 • informera kommunens medlemmar om kommunföreningens verksamhet
 • utveckla och fatta beslut om kommunal politik
 • driva kommunpolitiska frågor
 • samarbeta med övriga kommunföreningar i området och med den avdelning som omfattar området.
 • delta i val till kommunfullmäktige.

Kommunföreningen ska utforma sin verksamhet i enlighet med denna stadga, kongressens beslut och föreningens plattform.

§ 13 Avdelningar

En avdelning är en geografiskt avgränsad sammanslutning som omfattar ett län eller en region. Endast en avdelning kan omfatta samma (eller delar av samma) geografiska område. Alla medlemmar som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området är medlemmar i avdelningen.

13.1 Bildande av avdelning

En avdelning bildas på initiativ av medlemsgrupp. Avdelning bildas med syfte att driva landstings- eller regionpolitiska frågor och delta i val till landstings- eller regionfullmäktige. Avdelning godkänns av partistyrelsen, efter att medlemsgrupper och kommunföreningar i aktuellt område har konsulterats. En avdelning ska ha en avdelningsstyrelse bestående av minst tre (3) ledamöter.

Ett konstituerande möte ska hållas. Kallelse ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området. Kallelse ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet.

Vid det konstituerande mötet ska följande punkter behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Konstituerande av avdelning samt antagande av avdelningsnamn
 • Antagande av stadgar för avdelningen
 • Val av avdelningsstyrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Val av firmatecknare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Stadgar ska utgå från de ramstadgar som partistyrelsen godkänt. Stadgar och protokoll från det konstituerande mötet skickas till partistyrelsen för godkännande av avdelningen. Detta beslut ska konfirmeras av närmast påföljande kongress.

Avdelningsstyrelsen ansvarar för att bilda en ideell förening.

13.2 Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgifter är att:

 • informera områdets medlemmar om avdelningens verksamhet
 • anordna regelbundna medlemsaktiviteter, eller överse att avdelningens medlemsgrupper och kommunföreningar anordnar sådana
 • samordna arbetet mellan de medlemsgrupper och kommunföreningar som verkar i avdelningens område
 • godkänna nya kommunföreningar och medlemsgrupper som bildas i avdelningens område
 • meddela partistyrelsen organisatoriska förändringar som sker i avdelningens område
 • utveckla och fatta beslut om regional politik, i samråd med de medlemsgrupper som verkar i avdelningens område
 • driva regionpolitiska frågor
 • delta i val till landstings- eller regionfullmäktige.

Avdelningen ska utforma sin verksamhet i enlighet med denna stadga, kongressens beslut och partiets plattform.

I det fall en avdelning inte kan uppfylla stadgarnas krav på verksamheten äger partistyrelsen rätt att besluta om tillfällig förvaltning.

§ 14 Unga feminister

Unga Feminister är en egen organisation, med egen verksamhet, som inom Feministiskt initiativ fungerar som en tematisk medlemsgrupp.

14.1 Medlemskap i Unga Feminister

Unga Feminister fastställer villkoren för medlemskap i den egna organisationen. Medlem i Fi som uppfyller dessa krav blir medlem genom att anmäla sitt intresse.

Unga Feminister kan ha medlemmar som inte betalar medlemskap till Fi. Sådan medlem räknas inte som medlem i Feministiskt initiativ, äger inte rösträtt vid kongress, årsmöte eller liknande beslutande möten, och kan inte utnyttja förmåner som kommer Fi:s medlemmar till del.

14.2 Unga Feministers rättigheter och skyldigheter

Unga Feminister och Feministiskt initiativ strävar efter att samarbeta på både regional och nationell nivå och att arrangera verksamhet tillsammans.

Unga Feminister har rätt att fatta beslut i frågor som rör den egna gruppens arbete och verksamhet. Unga Feminister kan inte fatta beslut om att delta i val till kommun-, region- eller landstingsfullmäktige.

Unga Feminister ska fortlöpande informera både sina egna medlemmar och samtliga Feministiskt initiativs medlemmar om sin verksamhet och inbjuda till att delta i den. Unga Feminister ska också informera de av sina medlemmar som inte är medlemmar i Feministiskt initiativ om Fi:s verksamhet och möjligheten att bli medlem i Fi.

§ 15 Parlamentariskt initiativ

15.1 Beslut om att delta i val till kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige

Kommunförening fattar beslut om att delta i val till kommunfullmäktige. Finns ingen sådan förening i aktuell kommun, kan avdelning fatta beslutet och sedan låta bilda kommunförening för ändamålet. Avdelning fattar beslut om att delta i val till landstings- eller regionfullmäktige. Beslut om parlamentariskt initiativ ska ske på medlemsmöte. Kallelse ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i den aktuella kommunen eller området. Kallelse till medlemsmöte ska skickas per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet. Rösträtt har den medlem som till det nationella medlemsregistret anmält adress i kommunen eller området, är närvarande på mötet och som senast sju (7) dagar innan mötet erlagt medlemsavgift till partiet.

På mötet ska följande punkter behandlas:

 • Beslut om att delta i val
 • Val av valberedning
 • Fastställande av arbetsordning för valberedning
 • Fastställande av tidpunkt för möte där listor till parlamentariskt initiativ fastställs
 • Fastställande av valförfarande på valmötet

15.2 Beslut om att delta i val till riksdag och EU-parlament

Kongressen fattar beslut om att delta i val till riksdag och EU-parlament.

På mötet ska följande punkter behandlas:

 • Beslut om att delta i val
 • Val av valberedning
 • Fastställande av arbetsordning för valberedning
 • Fastställande av tidpunkt för möte där listor till parlamentariskt initiativ fastställs
 • Fastställande av valförfarande på valkonferens.

15.3 Val till och fastställande av listor för parlamentariska val

15.3.1 Val till listor för kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige och fastställande av sådana listor sker på valkonferens.

Kallelse till valkonferens och beslutsunderlag ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i aktuell kommun eller aktuellt område. Kallelse ska skickas per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet.

Rösträtt har den medlem som till det nationella medlemsregistret anmält adress i kommunen eller området, är närvarande på valkonferensen och som senast sju (7) dagar innan valkonferensen erlagt medlemsavgift till partiet.

På mötet ska följande punkter behandlas:

 • Val till listor för parlamentariskt initiativ
 • Fastställande av listor

15.3.2 Val till listor för riksdag och EU-parlament och fastställande av sådana listor sker på

valkonferens. Kallelse till valkonferens skickas ut senast tio (10) veckor före valkonferens. Rösträtt på valkonferens har maximalt 250 personer som är ombud.

På valkonferensen ska följande punkter behandlas:

 • Val till listor för parlamentariskt initiativ
 • Fastställande av listor

I övrigt gäller för valkonferens detsamma som för ordinarie kongress.

§ 16 Kongress

Partiets högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen infaller ojämna år tidigast den 1 mars och senast den 15 april. Vid händelse av valår till Europaparlamentet eller Sveriges riksdag finns möjlighet att förelägga kongressen till januari eller februari det året.

På kongressen ska följande punkter tas upp:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av mötesordning
 • Frågan om kongressen utlysts enligt stadgarna
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av budget
 • Bokslut för avslutade räkenskapsår
 • Partistyrelsens verksamhetsberättelser
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen för avslutade räkenskapsår
 • Beslut om valordning för val av partiledare, övriga partistyrelseledamöter, revisorer samt valberedning
 • Val av partiledare
 • Val av partisekreterare
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedningskommitté
 • Val av valberedning
 • Fastställa avdelningar

Vid val till förtroendeposter, så som ledamöter av partistyrelse, partiledare, partisekreterare, valberedning, revisorer och kandidater till parlamentariska val, krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om inte tillräckligt antal kandidater uppnår detta röstetal företas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas. De som i omvalet fått flest röster förklaras valda.

Vid sluten omröstning till numrerade listor såsom valsedlar ska de röstberättigade numrera kandidaterna enligt den ordning de önskar se dem på listan. Den som i omröstningen fått flest ettor placeras då högst upp på listan, den som fått flest ettor och tvåor på position två och så vidare tills beslutat antal namn uppfyllts.

Kallelse till ordinarie kongress sker genom skriftlig kallelse senast sexton (16) veckor före kongress. Kallelse till extrainsatt kongress ska ske skriftligt senast två (2) veckor före kongressen. Extrainsatt kongress ska utlysas om styrelsen eller revisorer så beslutar, eller om minst en femtedel (1/5) av partiets medlemmar så begär. Motioner till kongressen ska, för att kunna tas upp till behandling, skriftligen lämnas till styrelsen senast tolv (12) veckor före kongressen. Handlingar ska vara kongressdeltagare tillhanda fyra (4) veckor innan kongressen. Motionsrätt på kongressen har den medlem som senast tolv (12) veckor innan kongressen betalt medlemsavgift. För att en motion ska behandlas på kongressen krävs att den får stöd av en medlemsgrupp eller är undertecknad av minst tre medlemmar.

Rösträtt på kongressen har maximalt 400 personer som är kongressombud. Ombuden fördelas mellan avdelningarna i proportion till medlemsantalet vid närmast föregående hel eller halvårsskifte. Varje avdelning ska representeras av minst 2,5 % av kongressens ombud. Kongressombuden väljs av avdelningarna vid medlemsmöte. En god geografisk spridning och ett intersektionellt förhållningssätt ska tillämpas vid val av ombud. Avdelningsstyrelse kan besluta om att valet förrättas digitalt. Valordning fastställs av partistyrelsen. I områden där det inte finns en avdelning utser partistyrelsen kongressombud i samråd med medlemsgrupper/kommunföreningar i området.

Tematiska medlemsgrupper inklusive Unga Feminister får utse minst två (2) ombud per grupp.

Anställda, centralt eller lokalt, och ledamöter i partistyrelsen kan inte väljas till ombud vid kongress. Ledamöter i partistyrelsen har dock rösträtt vid kongressen. Kongressombud ska vara utsedda och anmälda senast 30 dagar innan kongressen. Anmälningar görs av avdelning eller partistyrelsen. Kongressombud ska ha betalt medlemsavgift senast 30 dagar före kongressen.

Rätt att delta vid kongress har, utöver kongressombuden, följande personer: riksdagsledamöter eller skuggriksdagsgruppens ordinarie ledamöter, talespersoner och EU-parlamentariker; partistyrelsen, valberedningen och revisorer; funktionärer, observatörer och särskilt inbjudna gäster. Yttranderätt och förslagsrätt har, utöver kongressombuden, följande personer som deltar vid kongress: riksdagsledamöter eller skuggriksdagsgruppens ordinarie ledamöter, talespersoner och EU-parlamentariker samt kandidater till riksdagen och EU-parlamentet; partistyrelsen, valberedningen och revisorer. För val till partiledare, partisekreterare, ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning och i eventuellt andra kongressfrågor, kan partistyrelsen besluta om att valet förrättas digitalt och att alla medlemmar har rösträtt.

§ 17 Valberedningen

Valberedningen ska bestå av minst nio (9) ordinarie ledamöter. Valberedningens uppgift är att bereda valen och förorda kandidater till partiledare och till övriga partistyrelseledamöter, till revisorer och till partiets lista till val till Riksdag och Europaparlamentet.

Valberedningens förväntas uppmana medlemmar att komma in med nomineringar till de val valberedningen ska bereda. Valberedningens urval av kandidater behöver ej enbart baseras på inkomna nomineringar.

Valberedningens uppgift är också att på kongressen administrera val till partiledare, övriga partistyrelseledamöter, revisorer, partiets lista till parlamentariska val till riksdag och Europaparlamentet samt till valberedningskommittén.

Valberedningskommittén ska bereda val av valberedning. Valberedningskommittén består av sju (7) personer. Valberedningskommittén väljs för en kongress, dess mandat upphör i och med kongressens avslutande. Partistyrelsen ska bereda val av valberedningskommitté.

Valberedningen har även till uppgift att vid avsägelse eller frånfälle av ledamöter i partistyrelsen, valberedning eller bland revisorer administrera fyllnadstillsättningen i enlighet med partiets stadga. Avsägelse av förtroendepost måste inkomma skriftligen till valberedningen.

Ledamöter i valberedningen väljs för två (2) år i taget av kongressen. Sammankallande utses inom valberedningen.

Valberedningen tillträder dagen efter kongressen.

Vid avsägelse eller frånfälle av ledamot i valberedning under mandatperiod ersätt denna av den reserv som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen.

§ 18 Valbarhet

Medlemskap, senast fem dagar innan val till listor till kommunfullmäktige, landstings- eller regionfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet samt till partistyrelsen och nationell valberedning, krävs för att vara valbar.

§ 19 Revisorer

På kongressen väljs tre (3) revisorer.

Revisorerna har att granska partistyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna ska verkställa revision samt avge revisionsberättelse till kongressen. Partistyrelsen ska efter avslutat räkenskapsår för revisorerna göra tillgängligt bokslut och andra för revisorerna relevanta handlingar.

Revisorer väljs för två (2) år i taget av kongressen. Revisorer kan ej inneha några andra förtroendeuppdrag inom organisationen.

Vid avsägelse eller frånfälle av revisor under mandatperiod ersätts denna av den kandidat som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen. Om sådan kandidat saknas, och behov anses föreligga, kan revisor inadjungeras. Om behov saknas förklaras posten vakant.

Revisorernas beslut fattas med enkel majoritet.

§ 20 Räkenskapsår

Partiets räkenskapsår är kalenderår 1 januari–31 december.

§ 21 Firmatecknare

Partistyrelsen utser inom sig två firmatecknare som tecknar firma gemensamt.

Partistyrelsen ska besluta om delegationsordning och rutiner för partiets ekonomihantering.

§ 22 Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs att ändringsförslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid kongressen.

§ 23 Upplösning

För upplösning av partiet krävs beslut vid två på varandra följande kongresser, varav minst ett (1) av tillfällena ska vara ordinarie kongress, och att förslaget vid den sista kongressen biträds av minst två tredjedelar (2/3) av avgivna röster. Vid det senare tillfället ska även beslut fattas om hur partiets tillgångar ska fördelas. Partiets tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna. Partiets tillgångar ska fördelas till verksamma föreningar med liknande ändamål som denna. Beslut om fördelningen fattas med enkel majoritet av kongressen.

§ 24 Tolkningsföreträde

Partistyrelsen har företräde i tolkning av denna stadga.