Feminism som självständig ideologisk utgångspunkt

Feministiskt initiativ ser antirasistisk och intersektionell feminism som en egen ideologisk utgångspunkt. I denna text, hämtad från Fi:s partiprogram, kan du fördjupa dig i vad detta innebär.

Feministiskt initiativ ser antirasistisk och intersektionell feminism som en egen ideologisk utgångspunkt. I denna text, hämtad från Fi:s partiprogram, kan du fördjupa dig i vad detta innebär.

En viktig utgångspunkt i feministisk politik är omsorgen om allt levande. Omsorg innebär respekt, kärlek och solidaritet till varandra, naturen och samhället, samt att sätta reproduktion framför produktion.

Den tidiga feminismen hade relationen mellan makt och kön i fokus, och förbättring av kvinnors villkor som mål. Sedan länge finns dock inom feminismen ett bredare maktkritiskt perspektiv. Feministiskt initiativ förvaltar och utvecklar denna viktiga demokratirörelse. Vår antirasistiska feminism är inget tillägg eller undertema till någon annan ideologi, utan är en självständig ideologi. Vi gör en intersektionell analys av samhället och är influerade av ekofeminism, dekoloniala feminismer och andra inriktningar.

Feminismen vidgar synen på både politikens form och på dess innehåll – vem som ska inkluderas i beslutsfattande, men även på vad politik är och kan vara. Vi menar att det är genom en bredd av kunskaper och erfarenheter som människors utrymme att handla vidgas och delaktighet i demokratin ökar.

En viktig utgångspunkt i feministisk politik är omsorgen om allt levande. Omsorg innebär respekt, kärlek och solidaritet till varandra, naturen och samhället, samt att sätta reproduktion framför produktion. Det handlar om att se värdet i kollektivet som vi människor tillsammans bildar – hur vi hänger ihop och påverkar varandra samt vikten av samarbete och gränslös solidaritet. Vi föds alla fullständigt beroende av andras omsorg och vi är alla beroende av planetens överlevnad för vår egen överlevnad. Vikten av samarbete och solidaritet sträcker sig till den planet vi är del av. Med det utvidgas vår omsorg till att även innefatta naturens rättigheter.

En feministisk politik handlar om global rättvisa. Koloniala förhållanden fortsätter att prägla relationerna mellan och inom världens länder. Med Feministiskt initiativ i maktens rum tas ett större ansvar för Sveriges roll i en global maktordning där rika länder idag profiterar på de fattiga och tär på planetens ekosystem. Internationell politik ska alltid prioritera människors och naturens rättigheter framför vinstintressen i handelsavtal. Vi ser också att dessa skeva förhållanden återspeglas inom Sverige, både i förhållande till urfolks rättigheter och i fördelningen av samhällets resurser och makt mellan landsändar. Med antirasistisk feminism bryter vi med koloniala förhållanden och med tron att vi kan härska över jorden. Influerade av dekoloniala feminismer och ekofeminism förflyttar vi vår världssyn och återskapar vår verklighet till att sätta allt levande i centrum. Vår antirasistiska feminism är svaret på de ekologiska, ekonomiska, sociala och säkerhetspolitiska utmaningarna.

Feministiskt initiativ står för mänskliga rättigheter och fred. Mänsklig säkerhet, med individens trygghet i fokus, måste gå före territoriell säkerhet. Militär upprustning är den yttersta formen av patriarkalt våld där makt eftersträvas genom krig eller hot om krig. Feministiskt initiativ vill för ytta samhällets fokus och pengar från militär till social upprustning för att trygga mänsklig säkerhet i och utanför kriser. Idag är det största hotet som mänskligheten står inför klimatets ökande uppvärmning och massdöende av arter på jorden. Naturkatastrofer slår sedan länge på ett ojämställt och ojämlikt vis runt om planeten. Världens barn kommer leva sina vuxenliv med konsekvenserna av hur vi väljer att agera i klimatkrisen idag. Allt er människor tvingas på ykt på grund av utbredda naturkatastrofer, matbrist i spåren av eroderade jordar och krig om basbehov som exempelvis vatten. Feministiskt initiativ verkar för en värld i fred genom att rusta ned militär och vapenexport samtidigt som vi rustar upp samhällets utrymme för omsorg.

Feministiskt initiativ vill vara en kraft som tar tillvara och kanaliserar människors visioner om en annan väg framåt – i Sverige och globalt. För att skapa en jämställd, jämlik, hållbar och rättvis värld är samarbeten med folkrörelser inom och över nationsgränser en nödvändighet. Vi vill med ansvar och på solidaritetens grund bygga ett samhälle för alla och bidra till en hållbar utveckling, vilket kräver strukturella, omfattande och omedelbara politiska förändringar. Så värnas och fördjupas demokratin.