Feministisk pandemipolitik

Sveriges hantering av coronapandemin har varit osolidarisk och drabbat redan utsatta grupper hårt. Regeringens strategi, likväl som regioners vårdpolitik och kommuners folkhälsoansvar, har alla brustit. Sveriges politik har misslyckats med att hantera Covid-19.

Sveriges hantering av coronapandemin har varit osolidarisk och drabbat redan utsatta grupper hårt. Regeringens strategi, likväl som regioners vårdpolitik och kommuners folkhälsoansvar, har alla brustit. Sveriges politik har misslyckats med att hantera Covid-19.

När Covid-pandemin drabbade världen våren 2020 agerade vi i Sverige senfärdigt och utifrån felaktiga antaganden om smittspridning och immunitet och utan intersektionella perspektiv. De generella angreppssätten var inte anpassade för arbetarklassen. De byggde också på stereotypa föreställningar framför allt om äldre och människor med normbrytande funktionalitet, de två grupper som drabbades värst under pandemin. Ingen hänsyn togs till att även detta är heterogena grupper vars liv ser olika ut. De antogs leva själva eller på boende och kunna klara av social isolering utan att påverkas negativt av detta. Generationsboende, påverkan på övriga familjemedlemmar och personalens möjligheter att arbeta smittsäkert utelämnades i beräkningarna.

Pandemin påverkar alla samhällsgrupper och särskilt dem som lever trångbott, inte kan arbeta hemifrån eller som är beroende av assistans och stöd. Både utländsk bakgrund och låg inkomst har inneburit stora överrisker för smitta, sjukdom och död. Vaccinationsgraden är nu lägre i dessa grupper, vilket utsätter dem för fara. Sveriges senfärdiga agerande blottade och förstärkte ojämlikheter i samhället samt ledde till onödigt höga dödstal och lidande. Som ett feministiskt och antirasistiskt parti till vänster måste vi rikta kritik, för att bidra till att samhället kan möta framtiden bättre.

Sverige har länge haft en omsorgskris med för få vårdplatser och för liten personalstyrka som arbetar under tuffa arbetsförhållanden. Antalet vårdplatser var redan innan pandemin för få. Fortsättningsvis måste vi använda oss av kunskapen vi har och agera utefter att pandemin fortfarande är ett faktum. Covid-19 är ett luftburet virus, och den låga mun- och andningsskydd användningen i Sverige har förvärrat pandemin.

Vår prioritet ska inte vara den ekonomiska tillväxten i samhället, eller att tillvarata näringslivets intressen. Vår prioritet ska vara alla vi som lever i samhället. Pandemin måste innebära ett slut på prioritering av resurser till traditionellt mansdominerade samhällsområden som militär, och att prioritera upp traditionellt kvinnligt kodade områden som vård och omsorg, men även folkhälsoarbete som länge varit underfinansierat.

I mänsklig säkerhet ingår att skydda befolkningen från smitta. Vi måste agera så att smittspridningen hålls på lägsta möjliga nivå. Alla världens invånare som vill det måste vaccineras för att rädda liv, och minska risken för att nya varianter utvecklas. Om det inte räcker med en dos här räcker det inte med en dos där.

Feministiskt initiativ vill stärka rättigheterna både för vårdtagare och för de som arbetar inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om att stoppa hyvlingen så fler kan gå från deltid- och visstidsanställning till heltid och fast anställning samt där det finns möjlighet till fortbildning. Timanställningar inom äldrevård och hemtjänst gjorde pandemin värre än den behövt vara – en konsekvens av politiken som resulterade att äldre miste sina liv.

 

Scenariot vi står inför nu är att vi alla kan komma att behöva vaccinera oss återkommande mot covid-19. Fi ser att även barn 5-12 år ska kunna vaccinera sig om så önskas, så som det rekommenderas av ECDC och redan är faller i samtliga andra västeuropeiska länder. Planering för en möjlig fjärde dos bör inledas. Feministiskt initiativ vill inte se obligatoriska vaccineringar, eller vaccinpass för att kunna delta i samhället. Det är inte aktuellt längre i Sverige, och vi ser att det finns bättre sätt att öka vaccinupptaget i samhället.

 

Vården för långtidscovid måste utvecklas. Försäkringskassan och andra myndigheter måste se det som det sjukdomstillstånd det är. Risken för långtidskomplikationer bör tydligare lyftas fram i smittskyddet för covid.

 

Karensdagen som tillfälligt slopades under pandemin bör permanent tas bort. Det är en rättvisereform som gynnar både arbetare och kvinnor. Det är två grupper som annars förlorar både arbetsinkomst vid sjukdom och riskerar sin hälsa mer  eftersom de inte har möjlighet till distansarbete.

 

En allvarlig följd av pandemin är den vårdskuld som uppstått genom inställda operationer och behandlingar. Dessa måste arbetas bort genom mer resurser till vården. Många har också skjutit upp vård de egentligen behövt, både inom primärvård, psykiatrisk vård och t.ex. tandläkarbesök.

 

Därför vill Feministiskt initiativ:


SMITTSKYDD

 • Att Sverige byter mål för den övergripande covid-strategin till att prioritera så låg allmän smittspridning i samhället som möjligt.
 • Att flera av de åtgärder och rekommendationer som slopades den 9 feb 2022 återinförs tills smittspridningen i samhället är på låg nivå.
 • Att användning av högkvalitativa munskydd och andningsskydd rekommenderas på fler platser där ventilation och avstånd inte kan säkerställas. Dessutom bör dessa subventioneras för att säkerställa bred tillgång.
 • Att en hög testkapacitet byggs upp för att bryta smittkedjor, minska smittspridning och göra det enkelt att testa sig. I första hand bör sk. snabbtester användas, och subventioneras.
 • Att det byggs upp beredskapslager av viktig medicinsk utrustning såsom t ex ansiktsmasker, plastförkläden, handskar och liknande för att vara bättre rustade framöver för att möta sjukdomar och pandemier.
 • Att barn och unga rekommenderas att stanna hemma vid förkylningssymtom alt. positivt snabbtest för att skydda personal och minska på smittspridningen.
 • Att rekommendera isoleringstid vid bekräftad Covid återställs till sju dagar.
 • Att professionalisera och kraftigt utöka resurserna till myndigheterna FHM och MSB, och i direktiv ge dem utökade krav att skydda hela Sveriges befolkning.


VACCIN

 • Att riktlinjer för, och tillgång till testning och vaccination ska vara lika runt om i landet.
 • Att även barn 5-12 år ska kunna vaccineras.
 • Att patenträttigheterna för vaccinen tas bort så att global och jämlik vaccinering kan möjliggöras.
 • Att arbeta för att stärka COVAX, och att Sverige och andra höginkomstländer donerar ännu fler doser till låg- och medelinkomstländer.
 • Att ovaccinerade ej diskrimineras eller utestängs från grundläggande samhällsfunktioner, genom t.ex. bred användning av vaccinpass.

VÅRD OCH OMSORG

 • Att vårdplatserna utökas kraftigt både inom primärvården, slutenvård och på intensivvård. Att öka personaltäthet och förbättra personalens arbetsmiljö inom äldreomsorg och inom funktionsstöd, som t.ex. LSS.
 • Att förstärka den medicinska kompetensen inom särskilda boenden för äldre och säkerställa läkarkontakt på plats.
 • Att på sikt avveckla regioner som huvudman för vården. Stat och kommun ska dela på ansvaret för sjukhus-  respektive  primärvård. Det ger en mer jämställd och jämlik vård i landet.
 • Att stärka samarbeten med våra grannländer, EU:s smittskyddsorganisation ECDC och WHO för att öka beredskap och motverka ojämlikheter i tillgång till vaccin och andra resurser.
 • Att införa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre där vaccination mot pneumokocker, säsongsinfluensa och bältros och Covid-19 ingår. Riskgrupper, inklusive familjemedlemmar i behov av vaccin mot covid-19 ska ingå i covid-19-delen av vaccinationsprogrammet.
 • Att regionerna inrättar mottagningar specialiserade på långtidskomplikationer av covid-19.
 • Att färdtjänsten ska kunna köra passagerare enskilt vid behov utifrån ett smittskyddsperspektiv.
 • Att de som har hemtjänst eller personlig assistans får kräva att deras personal ska använda t.ex munskydd i tjänsten.
 • Att permanent slopa karensdagen och kravet på läkarintyg.
 • Att hygienrutiner inom vård och omsorg prioriteras och stödjas politiskt med höga mål så att sårbara grupper kan skyddas.
 • Att det sker riktade satsningar för att beta av den öppna och dolda vårdskulden.

 

ÖVRIGT

 • Att vid återinförda restriktioner som t.ex. begränsningar av sammankomster ska vi fullt ut kompensera den drabbade besökningsnäringen och kulturen. Stödet måste vara långvarigt och vi vill att minst 1 procent av statens utgifter avsätts till det kulturpolitiska området. Det fria kulturlivet och småskaliga aktörer ska prioriteras.
 • Att samhället ser fördelarna med digitalt distansarbete. Det minskar klimatbelastningen och ökar jämställdheten. Distansarbete ska bygga på frivillighet. För de som har möjligheten att distansarbeta behöver vi fortsätta kunna växla mellan helt eller delvist distansarbete.
 • Att stänga minkfarmarna – nästan alla pandemier kommer från djurpopulationer, och förutom det djurrättsliga perspektivet t så är det en smittskyddsfråga att avveckla samtliga minkfarmar i Sverige, och verka för human djurhållning.
 • Att corona-kommissionens granskning, liksom Riksrevisionens och andra utvärderingar, bör ligga till grund för genomgripande förändringar i svensk pandemiberedskap, och hur politiken bör möta framtida hot. Att granskningar får ske med full tillgång till dokument och beslutsfattare är en grundläggande demokratifråga.
 • Att eventuellt återinförda restriktioner eller andra effekter av pandemin för arbetstagare och näringsliv som huvudregel ekonomiskt kompenseras från staten. Detta är speciellt viktigt för småföretagare, medan det för större företag inom vissa branscher, som flygindustrin, finns ett behov av att använda pandemin för att permanent ställa om verksamhet.

 

 

Länkar till Fi-artiklar och längre uttalanden kring Covid:

2020-03-20 Martin Jordö, Farida al-Abani:
https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/fi-stimulera-ekonomin%C2%A0-anta-nodpaket-for-laaginkomsttagare

 

2020-03-20 Luis Lineo:
https://feministisktinitiativ.se/roster/vald-i-hemmet-okar-under-coronaisolering-beredskap-behovs-nu/

2020-03-20 osignerad:
https://feministisktinitiativ.se/https-feministisktinitiativ-se-dags-att-skydda-samhallets-utsatta/

2020-03-23 Farida al-Abani:
https://feministisktinitiativ.se/roster/corona-drabbar-alla-aven-manniskor-som-ar-gomda-och-pa-flykt/

 

2020-04-06 Torun Ström m.fl., Fi Gotland:

https://helagotland.se/insandare/fi-forslag-pa-fortsatta-atgarder-i-coronakrisen-15782039.aspx

2020-04-30 Lisa Palm:
https://feministisktperspektiv.se/2020/04/30/aldre-dog-pa-grund-av-nedvarderingen-av-kvinnor-arbete/

 

2020-05-12 Sissela Nordling Blanco m.fl:
https://www.dagensarena.se/opinion/sa-begransar-vi-smittspridningen-aldreomsorgen

 

2020-05-10 Carmen Blanco Valer:
https://feministisktinitiativ.se/roster/corona-har-vackt-min-klassmedvetenhet-till-liv/

 

2020-10-08 Rasmus Klockljung, Farida al-Abani, Ida Nyström:

https://www.arbetarbladet.se/2020-10-08/debatt-minkarna-kan-inte-halla-avstand–forbjud-palsfarmarna

 

2020-12-08 Martin Jordö, Farida al-Abani m.fl.:
https://www.dagensarena.se/opinion/regeringens-strategi-har-skadat-utsatta-grupper/

 

2021-02-13 Farida al-Abani, Jaime Gomez:

https://www.dagensarena.se/opinion/fi-halsohot-nar-kolonialism-styr-vaccintillgang/

 

2021-02-21 Martin Jordö, Joakim Månsson Bengtsson:
https://feministisktinitiativ.se/roster/vi-maste-ta-lardom-av-coronapandemins-foljder-privatiseringshysterin-i-sverige-maste-fa-ett-slut/

 

2021-10-01 Martin Jordö, Farida al-Abani
https://feministisktinitiativ.se/roster/slopa-karensdagen/

2021-12-17 Farida al-Abani:
https://fempers.se/2021/2021-12-17/viktigare-med-slopad-karensdag-an-vaccinpass/

 

2022-02-22 Jaime Gomez:

https://fempers.se/2022/2022-02-22/det-kravs-ett-systemskifte-av-samhallets-social-ekonomisk-politik

Andra artiklar kring Covid där Fi omnämns:
https://kvartal.se/artiklar/vansternsprinciper/