Vårt arbete i kommunerna

I valet 2022 satsar Fi särskilt på kommun- och regionvalen. Här beskriver vi närmare partiets arbete i de tolv kommuner och den region där vi idag sitter representerade. Texten är hämtad från Fi:s Framtidskommission, som presenterade sin slutrapport i januari 2021. 

I valet 2022 satsar Fi särskilt på kommun- och regionvalen. Här beskriver vi närmare partiets arbete i de tolv kommuner och den region där vi idag sitter representerade. Texten är hämtad från Fi:s Framtidskommission, som presenterade sin slutrapport i januari 2021. 

Fi:s representation

Feministiskt initiativ har 2018-2022 kommunal och regional representation med sammanlagt 22 mandat. Partiets förutsättningar ser olika ut i olika kommuner. Endast i tre kommuner finns någon anställd personal. I de flesta har partiet få mandat och/eller är i opposition vilket gör det svårt att få igenom egna reformer, men kommunpolitikerna har lyckats förvalta partiets mandat med imponerande resultat.

I en rapport från RFSU framgår att Fi var mest aktiva år 2019 i jämställdhets- och HBTQIA-frågor per mandat (fotnot 1).

Fi har i många fall förhandlat till sig platser i många nämnder inom en kommun, liksom platser i diverse råd, kommunala bolag och som nämndemän. Detta bygger en bred erfarenhet och kompetens hos lokala politiker som driver de rosa perspektiven. Både i opposition och i majoritet återger Fi:s kommunpolitiker att de byggt ett förtroende för partiet genom att visa på väl underbyggd, seriös och genomförbar politik.

Budgetfrågor

Kommunföreningarna har i många fall lagt fram egna budgetar, vilket innebär ett stort arbete utan anställd personal. Detta bedöms dock ha haft en positiv inverkan på budgetarbetet i kommunen i stort och byggt förtroende kring att Fi:s politik är väl underbyggd och genomförbar i praktiken.

I flera kommuner har Fi drivit igenom att jämställdhetsperspektiv integreras i kommunernas budgetarbete, samt inom enskilda förvaltningar. Vi har i flera fall kraftigt höjt, i vissa fall tredubblat, budgetposterna till kvinno- och tjejjourer, liksom försvarat eller ökat resurser till skola och omsorg. Fi är generellt aktiva i gles- och landsbygdsfrågor, exempelvis i att motsätta sig nedläggningar av byskolor, kulturhus, hemtjänst, nedskärningar inom kulturskola eller höjda simskoleavgifter liksom genom initiativ för att bosätta obebodda hus och för hållbart skogsbruk.

Som feministiskt parti är Fi naturligtvis drivna i välfärdsfrågor. Här har vi bl.a. bidragit till höjda löner i kvinnodominerade välfärdssektorer, en handlingsplan för att förbättra för barnskötares arbetsmiljö liksom försöksverksamhet och utredningar om sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg. Vidare finns exempel på initiativ som skapat jobb för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden, ökat ekonomiskt bistånd till papperslösa familjer liksom ökat ekonomiskt stöd till lokala föreningar och kvinnoorganisationer.

Reformer som Fi drivit igenom

Med andra partiers stöd har Fi drivit igenom en hel rad viktiga reformer och kunskapshöjande insatser i kommunerna där vi sitter.

Fi försvarar och stärker de mänskliga rättigheterna. Detta syns i skilda exempel som att införa bostadsgaranti för våldsutsatta, initiera och leda råd för mänskliga rättigheter (numera råd för Agenda 2030), skapa mötesplatser för tjejer och HBTQIA-ungdomar, införa våldspreventivt arbete på schemat och i skolans ordinarie verksamhet, genomföra satsningar mot könsstympning, införa kunskapshöjande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i skola och socialtjänst, förbättra vården för transpersoner och göra plats för HBTQIA-personer på kommunala badhus, göra kommunen till samiskt förvaltningsområde, stoppa åldersdiskriminering inom försörjningsstödet, initiera utbildning av kommunens chefer och medarbetare i antirasism och diskrimineringsfrågor, skapa ett skyddat boende för papperslösa våldsutsatta kvinnor, satsa på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens ungdomsmottagningar, driva igenom insatser för stärkt tillgänglighet, införa riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistisk reklam, rädda kommunens regnbågsflaggning för Pride där den hotas och initiera den där den saknas samt uppmärksamma 100-års randet av kvinnors rösträtt. I en kommun har ett kvinnohistoriskt museum startats upp, i en annan har ett nedläggningshotat kvinnohistoriskt museum försvarats.

Fi upplever i kommunerna ett tydligt förtroende vad gäller mäns våld mot kvinnor, och ses som en trovärdig kunskapskälla som bidrar till ett stärkt arbete mot våld i nära relation. Några exempel är införandet av bostadsgarantiför våldsutsatta, projektet “Huskurage” (som tillsammans med kommunala bostadsbolag motverkar våld i hemmet) och “Våldet går inte i pension” (handlingsplan som specificerar arbetssätt för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer bland äldre). Dessutom har Fi bidragit till inkludera sexuella trakasserier i en kommuns kollektivavtal.

På miljö- och klimatområdet har Fi drivit på för att få kommunerna att utlysa klimatnödläge, sluta investera i fossilt bränsle och upprätta koldioxidbudget, stopp för användning av miljöfarligt avloppsslam till gödning, arbete i enlighet med Agenda 2030, för rening av antibiotika och andra läkemedelsrester i avloppsvatten, samt ökad andel ekologisk, klimatsmart och vegetarisk mat i skolor inom kommunernas verksamhet. Vi har pekat på vikten av genusanalys vid utvecklad infrastruktur, drivit förslag om bilfria dagar i städerna samt utvecklad infrastruktur för gång- och cykeltrafik samt drivit igenom att representationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska driva på för att minska klimatavtrycket från pensioner.

Fi har visat att det går att vara ett fredsparti även på kommunal nivå. “ICAN Cities Appeal” om kärnvapenfria kommuner – som också drivits av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen – har lagts i flera kommuner.

Fi vitaliserar demokratin

Bortom konkreta politiska framgångar återkommer många av partiets kommunpolitiker till att Fi bidrar till att höja nivån på det demokratiska beslutsfattandet. Partiet har generellt en hög ambitionsnivå, vilket visar sig både i antalet motioner, interpellationer och budgetförslag som läggs, men även i hur väl underbyggd politiken är. Denna ambitionsnivå sägs i flera fall, inte minst i mindre kommuner, bidra till ett högre engagemang även inom de andra partierna.

Flera kommunföreträdare nämner att kommunfullmäktige kan präglas av en aggressiv ton, härskartekniker och diskriminerande språkbruk, och att Fi verkar för att höja nivån på det demokratiska samtalet. I flera kommuner verkar Fi för ökad transparens gentemot invånarna, ökat medborgarinflytande och dialog med civilsamhället. Några kommunföreningar har tagit fram handlingsprogram genom öppna dialogmöten, vilket ses som ett sätta att bredda det demokratiska deltagandet.

Fi:s politiker har som mål att säkerställa att partiets intersektionella perspektiv aldrig glöms bort; jämställdhetsperspektiv, antirasistiska perspektiv, HBTQIA-perspektiv, osv. I flera kommuner har Fi fått igenom att kommunens material nu innefattar en tredje svarsruta utöver kvinna/man. Flera kommunföreningar har stärkt arbetet med att anta och konkretisera deklarationer (t.ex. CEMR, se fotnot 2), policies, fortbildning och handlingsplaner kring sexuella trakasserier och rasism.

Samverkan, förtroende och förankring

I flera kommuner där Fi som litet parti har svårt att på egen hand få igenom större reformer lyfter flera företrädare att de arbetat målinriktat med att skapa förtroende hos de andra partierna, främja viljan till samarbete och odla gehör för Fi:s intersektionella perspektiv, höjda miljö- och klimatambitioner liksom i gles- och landsbygdsperspektiv. I flera fall beskrivs hur Fi-förslag och underlag har plockats upp och genomförts av andra partier med större inflytande. Detta ses som en tillit och ett erkännande av Fi:s kunskap och att partiet driver en kunskapsbaserad och väl underbyggd politik. Flera kommuner pekar på välfungerande samverkan med framför allt V och MP, men även blocköverskridande med andra partier. I de kommuner där Fi suttit i flera mandatperioder beskrivs ett allt mer förankrat förtroende från andra partier, föreningslivet, invånare, och mer uppmärksamhet från medier.

I några kommuner har Fi tillgång till material och resurser (t.ex. anställda politiska sekreterare) i långt mindre utsträckning än andra partier, men visar på en stolthet att de ändå håller jämna steg med övriga partier.

Nämndemän

Nämndemän tjänstgör vid förhandlingar i rättssystemet och avgör, tillsammans med domare, mål och ärenden i domstol. Tillsättningen av nämndemän sker av politiska partier som har plats i kommunfullmäktige. Antalet nämndemän som ett parti får nominera är kopplat till hur många mandat ett parti har men kan även vara en förhandlingsfråga partier emellan. Feministiskt initiativ har tillsatt de nämndemannaplatser partiet har rätt till och har i något fall fått en extra plats att tillsätta. Fi har totalt 34 nämndemän tillsatta fördelat på sju tingsrätter och en förvaltningsrätt. Det är viktigt att Fi tillsätter nämndemän eftersom behovet finns och uppdraget gör konkret skillnad.


Fotnot 1: RFSU, Attacker och tystnad: En rapport om hotet mot hbtq- och srhr-frågor i Sveriges kommuner, 2020. Enligt rapportens slutsatser är SD och V mest aktiva i kommunpolitiken i dessa frågor, räknat i antal förekomster. SD har 109 av de 321 aktiviteterna på sina totalt 1 785 mandat, V har 58 av de 321 aktiviteterna på sina totalt 810 mandat. Fi nämns dock inte i rapportens sammanställning av partiernas aktivitet. Enligt vår genomgång är Fi med sina 16 aktiviteter på totalt 22 mandat tio gånger mer aktiva per mandat än både SD och V.

Fotnot 2: CEMR-deklarationen riktar sig till Europas kommuner, landsting och regioner. Dessa inbjuds att under teckna deklarationen och offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen.


Läs hela Framtidksommissionens rapport.