AKTUELLA UPPDRAG

Här publicerar vi aktuella ideella uppdrag och aktiva arbetsgrupper som du kan söka dig till. Klicka på länkarna för att komma till annons eller beskrivning av uppdraget. Varmt välkommen att engagera dig i Fi!

Här publicerar vi aktuella ideella uppdrag och aktiva arbetsgrupper som du kan söka dig till. Klicka på länkarna för att komma till annons eller beskrivning av uppdraget. Varmt välkommen att engagera dig i Fi!

Feministiskt initiativ strävar efter en stor bredd av erfarenheter, kunskaper, nätverk och maktkritiska perspektiv inom hela organisationen. Vi söker dig som inte har politisk erfarenhet eller föreningsvana sedan tidigare, och dig som är eller har varit aktiv inom Fi eller andra folkrörelser och organisationer. Vi vill att fler människor ska vilja påverka politiken, och vi gör det tillsammans!

 

Tidsbegränsade uppdrag och utlysningar

I Fi:s stadgar står att läsa:

”Valberedningen ska bestå av minst nio (9) ordinarie ledamöter. Valberedningens uppgift är att bereda valen och förorda kandidater till partiledare och till övriga partistyrelseledamöter, till revisorer och till partiets lista till val till riksdag och Europaparlamentet.

Valberedningens förväntas uppmana medlemmar att komma in med nomineringar till de val valberedningen ska bereda. Valberedningens urval av kandidater behöver inte enbart baseras på inkomna nomineringar.

Valberedningens uppgift är också att på kongressen administrera val till partiledare, övriga partistyrelseledamöter, revisorer, partiets lista till parlamentariska val till riksdag och Europaparlamentet […]”

Valberedningen väljs på kongressen 1–2 april. Är du intresserad av att delta i valberedningen 2023-2025? Eller vill du nominera någon annan? Hör av dig till [email protected]! <3

Nu finns möjlighet att delta i arbetsgruppen Egna kanaler. Arbetet med egna kanaler är ett första viktigt steg för att utveckla Fi:s interndigitala infrastruktur. Därav kommer arbetsgruppens verksamhet vara av stor betydelse för partiets interna organisationsarbete. Gruppen har nu satt igång men kan bli fler!

Vi söker dig som är intresserad av digitala kanaler/tjänster för internkommunikation och dig som är intresserad av digital infrastruktur.

Läs mer om uppdraget här.

Löpande rekryteringar och arbetsgrupper

Riksdagsgruppen består av politiska utskott som speglar utskotten i riksdagen, samt grupper och utskott som riksdagen saknar. Gruppen består av talespersoner som är ansvariga för olika politiska områden och som leder tillhörande utskott, samt av politiska sekreterare som jobbar i utskotten tillsammans med talespersoner, partiledare och partistyrelse. Riksdagsgruppen deltar i det politiska samtalet genom att sprida befintlig nationell Fi-politik i debatt, samt genom att utforma och konkretisera Fi:s politik i relevanta politiska förslag som förankras med partiledare och partistyrelse. Riksdagsgruppen arbetar även med aktivism och med folkbildning internt och externt, med syftet att öka kännedomen om Feministiskt initiativs nationella politik.

Riksdagsgruppen rekryterar löpande politiska sekreterare som under valrörelsen även kan göra stor nytta som sakkunniga och skribenter på kommunal och regional nivå – läs mer och ansök här!

En nyckelfunktion i Fi:s organisation är vår nationella rekryteringsgrupp. Denna arbetsgrupp jobbar med att rekrytera personer (framför allt inom partiet och bland medlemmarna, men även uppsökande) till olika arbetsgrupper, roller och funktioner inom Fi. Vi söker dig som vill bidra till att partiet växer på ett hållbart sätt, att rätt person hamnar på rätt plats, och att vi fortsätter förnyas och vidareutvecklas som organisation och rörelse.

Läs mer om rekryteringsgruppens uppdrag, roller och uppgifter här.

Trygghetsgruppen verkar för att skapa en trygg plattform för samtal och en möjlighet för medlemmar att känna sig hörda och förstådda. Trygghetsgruppen kan genom sin närvaro skapa möjlighet att låta samtliga parter bli hörda i samtalsformer som skapar trygga rum. Trygghetsgruppen bistår med råd, information och rekommendationer.

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

F!KA (Feministiskt initiativs ideella kommunikationsavdelning) sköter Fi:s löpande och proaktiva kommunikationsarbete. F!KA har sitt digitala kontor på Facebook och består av kommunikatörer, formgivare och fixare med stora som små uppdrag och funktioner inom kommunikationsarbetet. F!KA jobbar framför allt med sociala medier, pressmeddelanden och placering av debattartiklar, partiets webbplats, medlemsbrev, tryckt informationsmaterial, kampanjdagar och kampanjmaterial.

Just nu söker vi en ansvarig för Feministiskt initiativs webbutik, läs mer om uppdraget här!

Läs mer här om de olika uppgifter och roller som finns inom FiKA – kanske är det något som passar dig perfekt? 

Vill du vara med och bidra i arbetet på andra sätt? Kontakta [email protected]!

Fi Arrangemang är en arbetsgrupp under F!KA som samordnar större evenemang och kampanjer, exempelvis Almedalen, Pride, 8 mars, 1 maj, Metoo-månad (november) och liknande. Arbetsgruppen samordnas av en och samma person men kan sedan bestå av olika projektgrupper med olika personer som ansvarar för ett visst arrangemang. Arbetet sker i tät kontakt med F!KA och kommunikationsansvarig.

Just nu söker vi en samordnare till Fi Arrangemang, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet på andra sätt, eller har du frågor? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

 

Inom Fi Medlem ryms medlemsvård, medlemsvärvning och samordning av medlemsaktiviteter på nationell nivå. Fi Medlem hjälper medlemmar att engagera sig och hitta sin plats i partiet, liksom att odla en partikultur för hållbart engagemang.

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med medlemsansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Fundraising tar fram strategier och genomför kampanjer för insamling av pengar såväl mellan som innan val. I samarbete med andra områden inom Fi såsom kommunikation (FiKA), Fi Arrangemang och Fi Medlem arbetar gruppen med t.ex. crowdfunding-kampanjer och valfonden, med att öka privata donationer till partiet, öka antalet medlemmar som stöder partiet regelbundet, osv.

Nu startar vi upp Fi Fundraising och söker både samordnare och medlemmar till arbetsgruppen, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Föreningar fungerar som ett stöd till lokalföreningarna i deras organisering, till exempel när det gäller uppstart av nya avdelningar och kommunföreningar, men även i den löpande verksamheten. Fi Föreningar skickar ut nyhetsbrev till föreningarna, svarar på frågor via [email protected] och administrerar Föreningssajten (f d Gruppsajten), som är en intern sajt för information och material för Fi:s lokalföreningar.

Just nu söker vi administratörer till Fi Föreningar, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet på andra sätt, eller har du frågor? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Bildning ansvarar för nationella utbildningar för medlemmar, och stöttar lokalföreningar i deras bildningsverksamhet utifrån deras behov. Fi Bildning utvecklar och upprätthåller centralt studiematerial, rutiner för återkommande internutbildningar/medlemsutbildningar, samt för att fortlöpande utbilda förtroendevalda inom F! enligt beslut från kongress och partistyrelse.

Nu nystartar vi Fi Bildning och söker både samordnare och medlemmar till arbetsgruppen, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet, eller har du frågor? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Internationellt samlar partiets arbete gällande internationellt samarbete och kunskapsutbyte. Feministiskt initiativ har sedan vi bildades betonat betydelsen av internationell solidaritet, nedrustning och mänsklig säkerhet. Vår utrikespolitik har ett nord-sydperspektiv och därmed rättvisekrav på historiska övergrepp och kolonialt förtryck men också på att dagens vapenexport måste upphöra samt att rätten till asyl måste försvaras. Internationellt samarbete och dialog är avgörande för att lösa konflikter, skapa fred och minska våldet. Som feministiskt parti i det globala Nord har vi också mycket att lära av andra feministiska och dekoloniala rörelser runt om i världen.

I Europa deltar Fi i nätverket Feminists United Network Europe och bygger relationer med andra feministiska partier med sikte på en feministisk grupp i EU-parlamentet. Globalt strävar vi efter att samverka med, och inspireras av, organisationer, rörelser och aktörer som verkar intersektionellt för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Digital infrastruktur har ett helhetsgrepp om partiets digitala verktyg, kanaler för intern och extern kommunikation osv. Här ingår de tekniska aspekterna av funktion, utveckling och samspel mellan olika webbplatser, webb-shop/distribution, e-post, fil- och dokumenthantering, mallar och arbetsverktyg, kanaler för intern kommunikation och diskussion, tillgänglighet, IT-säkerhet och GDPR. Fi Digital infrastruktur ska se till övriga organisationens behov och önskemål och sträva efter en så lättanvänd och tillgänglig arbetsmiljö som möjligt.

Sök till arbetsgruppen Egna kanaler, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Samlade annonser till specifika uppdrag

Fi Föreningar fungerar som ett stöd till lokalföreningarna i deras organisering, till exempel när det gäller uppstart av nya avdelningar och kommunföreningar, men även i den löpande verksamheten. I uppdraget för Fi Föreningar ingår att skicka ut nyhetsbrev till föreningarna, svara på frågor via Fi Föreningsservice och administrera Föreningssajten, som är en intern sajt för information och material för Fi:s lokalföreningar.

Vi söker dig som vill vara en del i vårt viktiga arbete med att stötta lokalföreningarna – läs mer om uppdraget här!

Fi Arrangemang är en arbetsgrupp under F!KA (Fi:s ideella kommunikationsavdelning) som samordnar större evenemang och kampanjer som sker på nationell och lokal nivå. Exempel på detta kan vara Almedalen, Pride, 8 mars, 1 maj, Metoo-månad (november) och liknande.

Samordnaren är spindeln i nätet och ansvarar för rekrytering till de olika projektgrupperna och att arbetet går som planerat – läs mer om uppdraget här!

Nu bygger vi organisationen inför valet 2022 och framåt. En nyckelfunktion i det arbetet är vår nationella rekryteringsgrupp. Denna arbetsgrupp jobbar med att rekrytera personer (framför allt inom partiet och bland medlemmarna, men även uppsökande) till olika arbetsgrupper, roller och funktioner inom Fi. Vi söker dig som vill bidra till att partiet växer på ett hållbart sätt, att rätt person hamnar på rätt plats, och att vi fortsätter förnyas och vidareutvecklas som organisation och rörelse. Läs mer om uppdraget här!

Nationella valberedningen väljs på partikongressen som är vartannat år. Valberedningen bereder val till partiledare, partisekreterare och ledamöter till styrelsen samt listor inför val till riksdag och EU-parlamentet.

Vi söker fler som vill ha ett av partiets viktigaste uppdrag! Läs mer om uppdraget här.

Vi letar efter deltagare och samordnare till arbetsgruppen Egna kanaler. Arbetet med egna kanaler är ett första viktigt steg för att utveckla Fi:s interndigitala infrastruktur. Därav kommer arbetsgruppens verksamhet vara av stor betydelse för partiets interna organisationsarbete.

Vi söker dig som är intresserad av digitala kanaler/tjänster för internkommunikation och dig som är intresserad av digital infrastruktur.

Läs mer om uppdraget här.

Nu startar vi upp Fi Fundraising och söker därför både samordnare och medlemmar till arbetsgruppen. Var med och bidra till att Feministiskt initiativ får mer resurser för att nå ut med sina budskap, nå fler medlemmar och väljare, samt odla en stark och hållbar organisation. 

Läs mer om uppdraget här.

Nu nystartar vi denna arbetsgrupp och söker därför både samordnare och medlemmar till arbetsgruppen. Var med och bidra till att Feministiskt initiativ har en aktiv bildningsverksamhet för sina medlemmar, föreningar, företrädare och kandidater. 

Läs mer om uppdraget här.