Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Sameskolorna viktiga utposter för samefolkets framtid

6 juli 2019

FN har valt att i år uppmärksamma urprungsfolkens språk genom utnämningen av Året för Ursprungsfolkens språk. Beslut som behövs med tanke på att FN:s Permanenta Forum för Urfolk konstaterat att minst 40% av de c.a. 6700 urfolksspråken som talas i världen riskerar att dö ut. Vissa  språkexperter har även påpekat att ett urfolksspråk upphör att existera var tredje månad.

Regeringen har, genom kulturminister Amanda Lind, uttalat stått bakom detta FN-beslut. Trots det finns det brister i åtgärder för att säkerställa de olika samiska språken. Språk som har status av både urfolks- och nationella minoritetsspråk. Orsaken till detta är inte brist på engagemang hos de samiska aktörerna utan de bristfälliga resurser som bl.a. Sameskolstyrelsen får. Detta tvingar denna instans att, under självaste urfolksspråkåret, ta beslut som begränsar samiska barns rätt till sitt språk och sin kultur.

I Sverige infördes år 2000 en minoritetsspråklag för att stärka de fem nationella minoriteternas situation. Bland dem räknas de samiska språken. År 2011 erkändes samerna som ett folk i Sveriges grundlag och därmed även deras rätt till folkrättslig särbehandling, i termer av större rätt till självbestämmande.

Tyvärr medför inte dessa erkännanden att samernas rättigheter respekteras i praktiken eftersom både självbestämmande och rättigheter på individnivå, såväl som på kollektiv nivå, är avhängiga ekonomiska resurser för att förverkligas. På så sätt blir det samiska självstyret omintetgjort av de begränsade resurser som såväl Sametinget, Sameskolstyrelsen och den samiska kulturen får utdelade i statsbudgeten. Detta trots de enorma vinster som statskassan gör genom exploatering av de samiska territorierna, och de skatteintäkter som samerna bidrar med.

En central institution för att utveckla språk, inte minst urfolksspråken, är skolan. Urfolk har historiskt förvägrats att gå till skolor som avspeglar deras verklighet, utgår från deras perspektiv och där undervisningen sker på deras språk. På så sätt har skolor som tar vara på urfolkens kunskap och språk, bara kommit till som resultat av en mödosam kamp för rättigheter och bör ses som symboler för den svåra kampen som urfolk fått utkämpa för att få nationalstater om än motvilligt, att erkänna rätten till sina språk och egna pedagogiska alternativ. Av den anledning är sameskolorna viktiga utposter för samefolkets framtid. En alltmer hotad framtid i takt med att territorier, och världen som helhet, krymps och hotas av en homogeniserande och expanderande nykolonial globalisering.

I den svenska delen av Saepmie finns det endast fem skolor där samiska barn kan, förutom sånt som alla barn lär sig i grundskolan, även lära sig och öva sitt urfolksspråk, vid sidan om samisk historia, världsåskådning och kultur. Dessa skolor är viktiga för samiskt identitetsskapande och för att stärka de samiska barnens självförtroende, hotad idag av de allt starkare tendenser till homogenisering pga. de nationalistiska och rasistiska vindar som blåser i Sverige och Europa.

Med denna bakgrund är det paradoxalt att, Ursprungsfolksåret till trots, Sameskolstyrelsen av ekonomiska skäl tvingas besluta om kraftiga nedskärningar på en av de fem sameskolorna som finns i Sverige.  Den drabbade skolan denna gång är Dearnan saemieskuvle, sameskolan i Tärnaby, den enda skolan i det sydsamiska området i den svenska delen av Saepmie.  Värt att lyfta fram i sammanhanget är att FN-organet UNESCO valt att klassa alla samiska språk som hotade språk och sydsamiska som allvarligt hotad.

Feministiskt initiativ har, som feministiskt antirasistiskt parti, i sitt partidokument tagit ställning för stärkt stöd till Sametinget och i vårt statsbudgetförslag framfört behovet av en dubblering av medel till Sametinget, Sameskolstyrelsen och samisk kultur. Därför kräver vi nu att att regeringsinstanser med beslutanderätt inom området respekterar FN:s Ursprungsfolksspråk, och vi vill uppmana till följande:

  • Att utbildningsdepartementet permanent höjer Sameskolstyrelsens anslag så att myndigheten, istället för att stegvis nedmontera sameskolorna, kan fokusera på att tillgodose samiska barns behov och rättigheter till sin kultur och sitt språk och därmed bidra till en revitalisering av samisk kultur och språk.
  • Att Utbildningsdepartementet ger Sameskolstyrelsen i uppdrag att utveckla verksamheten vid samtliga sameskolor och tillhörande förskolor så att fler barn och elever får möjlighet att fullfölja sin förskole- och skoltid vid dessa.
  • Att Kulturdepartementet ger Sametinget i uppdrag att på lämpligt sätt stödja Sameskolstyrelsens utveckling av verksamheten vid de fem sameskolorna inklusive förskolorna.

Carmen Blanco Valer,
Antirasistisk talesperson för Feministiskt Initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik