Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

Stoppa urholkningen av socialförsäkringarna

20 juli 2018

Skillnaderna mellan de som har fast jobb och de som har lösa och tillfälliga kontrakt ökar allt mer. Feministiskt initiativ vill slå samman de olika formerna av socialförsäkringar med koppling till inkomstbortfall. Försäkringen bör ha högt i tak och ett rejält golv.

De borgerliga partiernas har nyligen presenterat förslag till försämringar av ersättningsnivåerna i a-kassan. Förslaget tycks helt enkelt gå ut på att göra redan fattiga människor ännu fattigare. Stödet från samhället ska enligt dem vara så litet som möjligt.

Ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål, som alla partier i riksdagen ställt sig bakom, är ekonomisk självständighet för alla. Arbete är en viktig del i de flesta människors liv för försörjningen, men också för utveckling och gemenskap. Därför behövs en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik, som befrämjar individens möjlighet till arbete och möter samhällets behov av omställning i takt med att arbetsmarknadens villkor förändras.

Under livets olika skeden kan det finnas perioder när det inte är möjligt att arbeta och därför har vi skapat ett allmänt socialförsäkringssystem. När systemen byggdes upp var solidaritet en viktig drivkraft. Utgångspunkten var att individen själv inte kan styra över förändringar på arbetsmarknaden som leder till arbetslöshet och att sjukdom kan drabba vem som helst, när som helst i livet. Systemen genomsyrades av tillit till den enskildas förmåga att förhålla sig till systemen.

Med facit i hand vet vi att kvinnor oftare har en livssituation där behov av socialförsäkringarna uppstår.

Solidaritetstanken och tilliten har med tiden ersatts av individnyttoaspekter, besparingsiver, kontroll och misstro. Helhet och sammanhang har ersatts av tuffa kriterier och människor delas in i kategorier, diagnoser, manualer och regelverk. Solidariteten byggde på att alla bidrog, alla omfattades och alla hade utdelning av systemen. Utan det krackelerar hela systemet och det menar vi är precis det som sker.

Dagens arbetsmarknad är en annan än den som var då systemen inrättades. Allt fler, ofta kvinnor och utrikes födda, arbetar under osäkra förhållanden som visstidsanställda, deltidsanställda, egenföretagare, projektanställda, vikarier och säsongsanställda. Systemen däremot utgår från en fast heltidsanställning, ett privilegium allt färre åtnjuter.

Feministiskt initiativ menar att det är hög tid att systemet i sin helhet ses över och moderniseras så att de fungerar tillfredställande för alla. Systemen behöver också kunna användas mer flexibelt och haka i varandra och anpassas efter varje individs situation. Allt detta talar för en sammanhållen och samlad social försäkring.

Vi kan också konstatera att många faller igenom i gränslandet mellan arbetsförmedlingens och sjukförsäkringens ansvarsområde. För frisk för att få sjukersättning men för sjuk för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, hamnar man till slut i kommunens försörjningsstöd.

Socialförsäkringarna urholkas allt mer och taken är låga. Fackföreningarna värnar då om sina medlemmars situation och bygger på med parallella inkomstförlustförsäkringar och extra sjukförsäkringar. Skillnaderna mellan de som har fast jobb och de som har lösa och tillfälliga kontrakt ökar allt mer, liksom skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare samt dem som jobbar i branscher med återkommande arbetslöshet. Det är en farlig situation, som undergräver vår välfärd och vi behöver ta den på största allvar.

Regeringen föreslår i budgeten att taken ska höjas, med målet att 80 procent av de anställda ska få 80 procent i ersättning. Det är välkommet, men långt ifrån tillräckligt, för att skapa ett en social försäkring som fungerar för alla.

Feministiskt initiativ vill slå samman de olika formerna av socialförsäkringar med koppling till inkomstbortfall. Försäkringen bör ha högt i tak och ett rejält golv. För dem med låg inkomst behövs en kompletterande miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet.

För att undvika fortsatt urholkning av socialförsäkringarna och i stället upprätthålla en stark allmän välfärd måste alla känna sig inkluderade och vilja vara med, de med låg inkomst och osäkra arbetsförhållanden och de med trygga anställningar och högre inkomst.

Vi vill se en enhetlig och samlad social försäkring med synkroniserat regelverk. Där människor med tillfälligt behov av ekonomiskt stöd enkelt ska kunna få del av de allmänna försäkringarna och där människor med mer komplexa behov kan möta specialkompetens samlade i resursteam.

På så sätt skapas en helhet och möjligheter att följa individen hela vägen fram till målet om ekonomisk självständighet.

Gudrun Schyman, partiledare F!

Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson F!

Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson F!

 

Publicerad i Svenska dagbladet 2017-11-16. https://www.svd.se/fi-stoppa-urholkningen-av-socialforsakringarna

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik