Cherry Batrapo, Riksdagskandidat för Fi 2018

Vårdförbundet ställer fyra frågor i Vårdfokus – Fi svarar

8 september 2018

Det är med sorg vi kan konstatera att vårt eget fackförbund väljer att exkludera Feministiskt initiativ. Tidningen Vårdfokus har inför valet 9 september ställt fyra frågor till riksdagspartierna om villkor i vården och skriver själva att svaren ska hjälpa en att välja parti. Som om partier utanför riksdagen inte finns.

Vi vill påminna Vårdförbundets medlemmar och läsare om att Feministiskt initiativ finns. Vi är det största partiet utanför riksdagen. I valet 2014 fick Fi 3,12 % av rösterna till riksdagen och vi kom in i tretton kommuner och en region. Under innevarande mandatperiod har Fi varit med och påverkat för bättre arbetsvillkor för vårdpersonal, ökat patient -och brukarinflytande, arbetat för jämställda löner och en uppvärdering av vårdyrket.

Vi är många inom partiet som själva arbetar inom vården. Vi har också medlemmar som valt att lämna vården pga undermålig arbetsmiljö, men som väljer att genom parlamentariskt arbete försöka förbättra för kollegorna som är kvar. Vi har naturligtvis flera aktiva i partiet som även är medlemmar i Vårdförbundet. Vi har en rosa vårdpolitik som är byggd av engagerade medarbetare och vi drivs av en vilja att förbättra våra arbetsvillkor.

Det går utmärkt att rösta på Feministiskt initiativ 9 september. Vi är en demokratirörelse som utmanar makten, och i och med det även de etablerade partierna, och likt andra demokratirörelser genom historien står vi utanför tills den dag vi kommer in. För att vi ska komma in behöver människor veta hur vi står i olika frågor. Därför väljer vi att svara på Vårdförbundets fyra frågor – som medlemmar i Vårdförbundet och som kandidater i valet – för Feministiskt initiativ.

Fråga 1: Hur vill ni lösa vårdens bemanningskris, som lett till stängda vårdplatser?

Platsbristen på svenska sjukhus är idag ett av vårdens största problem. De fysiska platserna finns oftast, men bemanningen saknas. Fi ser att detta till stor del beror på sjuksköterskors dåliga arbetsmiljö och låga lön i förhållande till den utbildning och de ansvarsuppgifter som de har. I vår stadsbudget avsätter vi drygt 12 miljarder i en stor reform för att möjliggöra öppnandet av stängda vårdplatser. Bemanningen inom svensk sjukvård är ett enormt problem som måste adresseras. Fi har insikten att besparingar på personalsidan i längden leder till ökade kostnader, och vågar lägga in stora summor för att säkra bemanning och kompetens.

Fråga 2: Tänker ni införa nationellt reglerad, betald specialistutbildning för sjuksköterskor, som det finns för läkarna?

Vi är för betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Behovet av specialistsjuksköterskor måste säkras och i likhet med läkare bör sjuksköterskor få lön under specialistutbildning. Fi ställer sig positiva till AST (Akademisk Specialisttjänstgöring).

Fråga 3: Vårdförbundets yrkesgrupper är missnöjda med lönerna och säger upp sig. Kan ni tänka er ett statligt lönelyft, liknande lärarlyftet?

Flera vårdyrken har idag, trots god utbildning, låg status och låg lön. I ett välfärdssamhälle som ser till helheten har staten, landstingen och kommunerna ett särskilt ansvar att vara föredömen som arbetsgivare och skapa arbetsplatser som inte reproducerar den underordning av kvinnokodade sektorer som vi ser idag. Lönerna måste naturligtvis höjas och vårdyrken uppvärderas!

Vi menar att det behövs insatser som uppvärderar kvinnors arbete, där hela arbetsgivarkollektivet ska vara med och dela på kostnaden. Detta kan göras genom införandet av en jämställdhetsfond och att Medlingsinstitutets uppdrag utökas till att även omfatta jämställda löner. Vi vill se kraftfulla åtgärder med tydligare långsiktig effekt än ett statligt lönelyft likt lärarlyftet. 

Lönerna måste naturligtvis höjas och vårdyrken uppvärderas!

Fråga 4: Ska vinstmöjligheter för privata vårdgivare begränsas?

Ja. Feministiskt initiativ anser att pengar avsedda för vård ska gå till vård. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten, inte plockas ut som kapital av bolagsägare. Vi anser att pengarna ska stanna inom vården, de behövs för att anställa fler, kompetensutveckla och höja löner.

Vi ifrågasätter synen på att ökad produktion, effektivitet och ekonomiska vinningar måste plockas ut som ekonomisk vinst. Fi ser i stället möjligheten att använda sådan vinst till att förkorta normalarbetstiden, och vi vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Vi anser att pengarna ska stanna inom vården, de behövs för att anställa fler, kompetensutveckla och höja löner.

Fi kommer att verka för att kontinuitet inom vården ska premieras. Möjligheten att förbjuda hyrpersonal inom skattefinansierad vård nationellt ska utredas, inkluderat en konsekvensanalys som även innefattar ett glesbygdsperspektiv.

 

Cherry Batrapo, medlem i Vårdförbundet, Sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagskandidat (Fi)

Marcus Folkö Muntzing, medlem i Vårdförbundet, kandidat Region Örebro län (Fi)

Lisa Axelsson, medlem i Vårdförbundet, kandidat Sölversborgs kommun och Blekinge län (Fi)

Stina Sewén, medlem i Vårdförbundet, kandidat Göteborgs kommun och riksdagskandidat (Fi)

Catharina Melander, medlem i Vårdförbundet, kandidat Bodens kommun (Fi)

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik