Stefan Mikaelsson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Stoppa rovdriften och den eskalerande klimatförändringen!

3 september 2018

Under lång tid har världssamfundet medvetet motverkat den globala uppvärmningen och försökt förhindra en eskalerande klimatförändring. Men man har misslyckats trots att försöken varit många. Sverige frångick globala överenskommelser på 90-talet. Nu är vi i akut behov av förändring. Feministiskt initiativ, med vår feministiska urfolksprofil, har högre miljö- och klimatambitioner än alla de nuvarande riksdagspartierna.

Redan år 1992 så fastlade den så kallade Earth Summit-konferensen Agenda 21 som beskrev hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skulle utvecklas för att våra samhällen skulle få en mer hållbar utveckling.

Trots att FNs medlemsländer åtog sig vissa förpliktelser så valde Sverige att frångå dessa vad avser bland annat mänskliga rättigheter, befolkning, social utveckling, kvinnor och mänskliga bosättningar – samt behovet av en miljömässigt hållbar utveckling.

Redan 1993 valde nämligen Sveriges Riksdag att förändra skogsvårdslagens lägsta avverkningsålder från 120 år och ner till 90 samt i vissa fall 80 år. Glömda var åtagandena om en miljömässigt och socialt hållbar utveckling,  och lokala bosättningar. Arbetet för mänskliga rättigheter för andra än de besuttna och boende i centrala delar av landet motverkades öppet och detta utan offentlig debatt värd namnet.

Hur kunde det gå så illa?

Tio år senare under 2002 hade urfolkens delegationer till WSSD i Johannesburg ett förmöte där man konstaterade att: ”Sedan 1992 har jordens ekosystem blivit försatta i förändring. Vi är i kris. Vi befinner oss i en accelererande spiral av klimatförändringar som inte kommer att förbli opåverkade av den ohållbara girigheten”.

Och vidare: ”De åtaganden som gjordes för urfolken i Agenda 21, inklusive vårt fulla och effektiva deltagande, har inte genomförts på grund av bristande politisk vilja”.

Och så har det fortsatt, sveken från länder i Europa och Nordamerika. I Sverige har den låga lägsta slutavverkningsåldern på stående skog fått stora konsekvenser. Mångårig och olikåldrig skog med höga naturvärden försvinner och ersätts av det motsatta. Det har konstaterats att mer artrika ekosystem är mer produktiva, och att den snabba takt i vilken ekosystemet förändras kan påverka naturens förmåga att leverera mat, rent vatten och ett stabilt klimat. Sveriges åtaganden för mänsklighetens framtid har fått stå tillbaka för den fria ekonomins behov av vinster i sápmi och obegränsad extraktion av naturresurser i Arktis.

Det är svårt att vrida klockan tillbaka till 1993, och förhindra genomförandet av den fria ekonomin. Men vi måste försöka återställa mångfalden och även den så kallade resiliensen i en levande natur.

Med högre ekologisk resiliens kan även de arktiska skogarna komma att klara av bränder, föroreningar och stormar och dessutom även kunna återhämta sig från olika påfrestningar av en pågående global uppvärmning. Arktis kommer att drabbas dubbelt så hårt av denna globala uppvärmning och därför är det här som särskilda åtgärder ska vidtagas.

Alternativet är att tillåta marknadskrafterna fortsätta skapandet av vad som närmast kan kallas för en arktisk öken i de norra delarna av Sverige och som kommer att påverka oss människor och urfolkskulturen i generationer.

Med högre ekologisk resiliens kan även de arktiska skogarna komma att klara av bränder, föroreningar och stormar och dessutom även kunna återhämta sig från olika påfrestningar av en pågående global uppvärmning.

Feministiskt initiativ, med vår feministiska urfolksprofil, har högre miljö- och klimatambitioner än alla de nuvarande riksdagspartierna. Bland annat vill vi:

Införa ett konsumtionsmål: Idag räknas endast de utsläpp som sker inom landet när Sveriges klimatavtryck mäts, trots att vi konsumerar mer än någonsin och produktionen ofta sker i andra länder. Vi vill införa ett konsumtionsmål för Sverige där målet är nettoneutrala koldioxidutsläpp till år 2040.

Sätta klimaträttvisa på dagordningen: Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar även ur ett rättviseperspektiv. Vi kommer alltid att se miljö- och rättvisefrågor som avhängiga av varandra. Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer Sverige bli bättre på att låta rättviseperspektiv genomsyra miljöpolitiken, och miljöperspektivet genomsyra alla politiska beslut.

Stärka biologisk mångfald och rättvis omställning: Feministiskt initiativ i riksdagen kommer innebära mer stöd till utveckling av nya modeller för energiförsörjning, stärkt skydd för biologisk mångfald och kulturlandskap och sänkta krav på medfinansiering för statliga bidrag till lokalt initierade miljöskydds- och klimatomställningsprojekt i gles- och landsbygdskommuner.

Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer Sverige bli bättre på att låta rättviseperspektiv genomsyra miljöpolitiken, och miljöperspektivet genomsyra alla politiska beslut.

Stefan Mikaelsson, Kandidat till Riksdagen för F! och
Carmen Blanco Valer, Antirasistisk talesperson F!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik