Valplattform 2018

En annan ordning är möjlig

En annan ordning är möjlig

Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi använder våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och hållbara lösningar på politiska konflikter, i Sverige såväl som globalt. Vi förhåller oss till och vidgar idén om vad politik är och kan vara. Vi breddar maktens språk och vi gör politik tillgängligt för alla.

Nu behövs vår gemensamma kraft mer än någonsin. Efter en lång period med nedrustning av välfärden och omfördelning av resurser från dem som har lite – till dem som har mycket krävs systemförändrande åtgärder.

Vår politik är en vision om att en annan och bättre värld är möjlig. Ett samhälle som ser och omfamnar alla människor.

Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar makten och förnyar politiken. Med kärleken som drivkraft säkrar vi demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.

Kan vi få Sverige jämställt?

Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad som också avspeglar sig i lönesättning och arbetsvillkor. Det som är manskodat anses ha ett högre värde och det som är kvinnokodat ett lägre, eller ibland inget alls. Även det obetalda arbetet fördelas ojämställt. När det är dags för pension, cementeras inte bara skillnaderna, de fullständigt exploderar.

Lönearbete är grunden för tillgång till socialförsäkringar och ekonomisk trygghet och därför reproduceras och förstärks obalansen i samhället. De som står utanför har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Unga, gamla och de med namn eller utseenden som uppfattas som icke-svenska diskrimineras. Effektiviseringar och produktivitetsvinster tas ut i högre löner och ökad konsumtion av de som redan har mycket.

Feministiskt initiativ vill vända den utvecklingen. Likvärdigt arbete måste få lika lön. Produktivitetsvinster tas ut i tid istället för ökad konsumtion. Vi behöver säkra en ekonomisk trygghet för alla, och mest akut är det för pensionärer. Några av våra viktigaste krav på området är därför:

 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta en jämställdhetsfond och minska lönegapet.
 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en sänkning av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken.
 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre.

Klart vi kan!

Kan vi säkra mänskliga rättigheter?

Feministiskt initiativ har en vision om en värld med öppna gränser. På vägen dit måste vi värna om de mänskliga rättigheter som vi gemensamt beslutat. I detta ingår asylrätten. Att söka skydd från krig och terror är en grundläggande rättighet och inte något vi kan förhandla med. Det tål att upprepas: en grundläggande rättighet. Nuvarande regering har istället valt att strypa möjligheterna för människor som flytt på liv och död, att söka skydd och stöd i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige.

 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familjeåterförening, amnesti för asylsökande som väntat länge, permanent uppehållstillstånd som norm.

Klart vi kan!

Kan vi skapa trygghet?

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Det sammanlänkar vår socialpolitik, kriminalpolitik, försvarspolitik och utrikespolitik. Dessa frågor hänger ihop – och delar många av samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma feministiska lösningar.

 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot.
 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål. Vidgat begrepp för närstående vad gäller våld i namn av heder.

Fattigdom är starkt koncentrerad till vissa områden, ofta miljonprogramsområdena med hög andel utrikesfödda. För att bryta utvecklingen behöver vi synliggöra hur människor utestängs av strukturella hinder samt ha en fungerande välfärdspolitik och en omfördelning av våra gemensamma resurser.

 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet ska göra orterna till en tryggare plats.
 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt utsatta, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer.

Klart vi kan!

Kan vi rädda miljön?

En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av världens befolkning tar sig rätt att överutnyttja jordens resurser, samt att vi lever i ett ekonomiskt system som gör det lönsamt att göra så.

Feministiskt initiativ vill driva en politik som tar samhället i en riktning där vi tillsammans lever inom vår enda planets gränser.

 • Solidarisk klimatpolitik: Utfasning av fossila bränslen, klimatskatter på kött och flyg, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik samt satsningar på järnväg.

Klart vi kan!

Kan vi räkna?

En feministisk fördelningspolitik syftar till en jämställd, jämlik och ekologiskt hållbar ekonomisk politik. En stark välfärdsstat, ekonomisk trygghet för alla, internationell solidaritet, en rättvis beskattning mellan grupper och inkomstslag samt en transparent skattepolitik är grundläggande principer för denna budget. En feministisk ekonomisk politik omfördelar också makt och resurser från gruppen män till gruppen kvinnor.

 • Utfasning av skattesubventioner Sluta omfördela från dem som har lite till dem som har mycket genom  jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag.
 • Transaktionsskatt på finansmarknaden För ökad finansiell stabilitet.
 • Arbeta mot skatteflykt Stäng skatteparadisen.

Klart vi kan!

 

Vill du veta ännu mer om våra valfrågor? Då rekommenderas Feministiskt initiativs statsbudget 2018!