Valplattform 2018

En annan ordning är möjlig. Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi använder våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och hållbara lösningar på politiska konflikter, i Sverige såväl som globalt. Vi förhåller oss till och vidgar idén om vad politik är och kan vara. Vi breddar maktens språk och vi gör politik tillgängligt för alla.

En annan ordning är möjlig. Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi använder våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och hållbara lösningar på politiska konflikter, i Sverige såväl som globalt. Vi förhåller oss till och vidgar idén om vad politik är och kan vara. Vi breddar maktens språk och vi gör politik tillgängligt för alla.

Nu behövs vår gemensamma kraft mer än någonsin. Efter en lång period med nedrustning av välfärden och omfördelning av resurser från dem som har lite – till dem som har mycket krävs systemförändrande åtgärder.

Vår politik är en vision om att en annan och bättre värld är möjlig. Ett samhälle som ser och omfamnar alla människor.

Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar makten och förnyar politiken. Med kärleken som drivkraft säkrar vi demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.

 • Kan vi få Sverige jämställt?
 • Kan vi säkra mänskliga rättigheter?
 • Kan vi skapa trygghet?
 • Kan vi rädda miljön?
 • Kan vi räkna?

Klart vi kan!

Här är våra valfrågor:

Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från militarism och nationalism. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Vi höjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd.

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Det sammanlänkar vår social- och kriminalpolitik, försvars- och utrikespolitik och miljö- och klimatpolitik. Dessa frågor hänger ihop och delar många av samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma feministiska lösningar.

Fattigdom är starkt koncentrerad till vissa områden, ofta miljonprogramsområden, med hög andel utrikesfödda. För att bryta utvecklingen behöver vi synliggöra hur människor utestängs av strukturella hinder, vi behöver prioritera en fungerande välfärdspolitik som omfördelar våra gemensamma resurser för att motverka de hinder som står i vägen för människor att nå sin fulla potential.

Vår syn på sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och samlevnad utgår från ett normkritiskt perspektiv. Vi förstärker mänskliga rättigheter för personer som bryter mot köns- och sexualitetsnormer och vill motverka diskrimineringen av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Därför vill vi:

 • Prioritera mänsklig säkerhet: Omrusta från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot.
 • Säkra alliansfrihet: Sverige ska inte gå med i Nato, inte agera som värdland åt eller ha andra nära samarbeten med Nato.
 • Säkerställa kvinnofrid: Garantera långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsa på kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrätta specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål. Vidga begrepp för närstående vad gäller våld i namn av heder. Skapa jourverksamhet och separata avgiftningar som särskilt vänder sig till kvinnor i missbruk. Vidta särskilda åtgärder för att skydda barn från våld och sexuella övergrepp.
 • Arbeta inkluderande och förebyggande i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar, stöd till det lokala civilsamhället och arbete mot droger och kriminalitet ska göra socioekonomiskt missgynnade områden till en tryggare plats.
 • Motverka strukturell rasism: Synliggöra och bemöta den strukturella rasism som drabbar allt fler när rasismen normaliseras. Erkänna och motverka de hinder, de hot och det hat som drabbar allt fler normbrytande kroppar som följd.
 • Trygga bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt missgynnade, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer.
 • Omfördela från stad till land: Landsbygden är strategisk för landets hållbara samhällsutveckling. Fi utmanar den urbana normen och vill se att tillgången till samhällsservice och infrastruktur är jämlikt och rättvist fördelad i hela landet.
 • Säkra HBTQ-rättigheter: Vi vill se en familjepolitik för fler än den heterosexuella kärnfamiljen, genom att möjliggöra fler än två vårdnadshavare och ta bort diskriminerande lagar mot samkönade föräldrar. Ett kunskapslyft behövs om transpersoners levnadsvillkor och offentlig sektor ska hbtq-certifieras.
 • Säkra nationella minoriteters rättigheter: Vi vill se ett kompetenslyft och revitalisering av de fem nationella minoritetsspråken och kulturerna, stärka tillgången till språkkunnig personal inom välfärden, höja ambitionsnivån mot hatbrott, främja brobyggarverksamhet vid behov och delaktighet i politiska processer. För samerna som också har status som urfolk vill vi inrätta en sanningskommission och ratificera ILO 169-konvention om urfolks rättigheter.

Feministiskt initiativ har en vision om en värld med öppna gränser. Vi är inte där än, men vi ska efterleva vårt åtagande att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Rätten att söka asyl, att söka skydd från krig och terror, är en grundläggande mänsklig rättighet och inte något vi kan förhandla bort. Asylrätten är i dagens Sverige allvarligt försvagad; nuvarande regering har genomfört åtgärder som försvårar oerhört för de människor som flytt på liv och död till Sverige för att söka skydd. Åtgärder som inte bara effektivt hindrar människor att ens påbörja en asylprocess, och därmed förlänger ovissheten och lidandet, utan också försvårar människors etablering. De nya reglerna drabbar kvinnor och barn oproportionerligt hårt och förvisar dem till rangliga båtar och att betala med sina kroppar vid varje gränsövergång. Vi ser ett akut behov av att stärka asylrätten. Därför vill vi: 

 • Öka antal kvotflyktingar: Ett beprövat och effektivt sätt att se till att människor kommer ur flyktingläger
 • Ta bort hinder för familjeåterförening: Genom familjeåterföreningen kan kvinnor och barn finna en säkrare väg till skydd i Sverige
 • Ge amnesti för asylsökande som väntat länge, särskilt de unga: Långa asylprocesser och ovetenskapliga åldersbestämningar drabbar barn och och unga hårt.
 • Återgå till permanent uppehållstillstånd som norm: De tillfälliga uppehållstillstånden är ett hinder för människors etablering.
 • Säkra papperslösas rättigheter och trygghet: Papperslösa och de av oss som lever gömda ska ha samma rätt att ta del av de sociala välfärdssystemen som svenska medborgare. Även känslan av trygghet vid kontakt med välfärdsinstitutioner är viktig. Lokala myndigheter ska aldrig ange papperslösa personer till Migrationsverket eller Polismyndigheten.

Sverige har en starkt etniskt och könssegregerad arbetsmarknad som också avspeglar sig i lönesättning och arbetsvillkor. Det som är manskodat anses ha ett högre värde och det som är kvinnokodat ett lägre, eller ibland inget alls. Även det obetalda arbetet fördelas ojämställt. När det är dags för pension, cementeras inte bara skillnaderna, de fullständigt exploderar.

Lönearbete är idag grunden för tillgång till socialförsäkringar och ekonomisk trygghet och därför reproduceras och förstärks ojämlikheten i samhället. De som står utanför har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Bland annat kan vi se att unga, gamla, personer med normbrytande funktionsvariationer och de som uppfattas som icke-svenska diskrimineras. Effektiviseringar och produktivitetsvinster tas ut i högre löner och kapitalvinst.

Feministiskt initiativ vill vända den utvecklingen. Vi behöver säkra en ekonomisk trygghet för alla, oavsett status på arbetsmarknaden. Mest akut är läget för pensionärer. Likvärdigt arbete ska ge lika lön, och all diskriminering på arbetsmarknaden ska upphöra. Ansvaret för barn och det obetalda hemarbetet ska delas lika mellan alla föräldrar. Nyanlända kvinnors rätt till arbete ska stärkas. Produktivitetsvinster ska tas ut i sänkt arbetstid, vilket även ger positiva effekter för miljö och hälsa.

Ett levande kulturliv, en skola med hög kvalitet samt en väl fungerande vård är hörnstenar i ett gott samhälle. Vi vill se ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande kulturliv för alla, med utrymme för en mångfald av idéer och utrymme för både identifikation, överskridande och olikhet. Vår politik bygger på kunskap om kulturers och människors grundläggande interaktion, rörlighet och sammanblandning – lokalt och globalt. Därför vill vi:

 • Genomföra jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv och starta en jämställdhetsfond för att påskynda utvecklingen mot jämställda löner.
 • Genomföra en arbetstidsförkortning: Påbörja en sänkning av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar för bristyrken och med lösningar som tryggar kompetensförsörjning i gles- och landsbygder.
 • Införa höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre.
 • Individualisera föräldraförsäkringen: Ett delat ansvar för gemensamma barn ger också en positiv effekt på jämställdhet vad det gäller såväl lön som obetalt arbete och pension.
 • Säkerställa nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden: Vi vill stärka skyddet mot sexuella trakasserier bland annat genom antidiskrimineringsombud på alla skolor, våldsförebyggande arbete med fokus på förändrade maskulinitetsnormer, stärkt tillsyn av arbetsgivares och lärosätens arbete mot sexuella trakasserier och sanktionsmöjligheter mot chefer som låter bli att agera.
 • 1 procent av statsbudgeten ska gå till kultur: Höjda anslag till fria kulturaktörer. Gratis kulturkvällar. Ökad tillgänglighet till kulturlokaler.
 • Satsa på kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, sexualundervisning, fritidshem, bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av personal.
 • Stärka primärvård, äldreomsorg och förlossningsvård: Organisatoriska förändringar, fler vårdplatser och bättre arbetsförhållanden för personalen. En kraftig ökning av riktade statsbidrag till vården.
 • Stärkt politik för LSS och personlig assistans: höjda anslag för att säkra rätten till ett fullvärdigt liv oberoende av normbrytande funktionalitet.

 

En feministisk miljöpolitik identifierar de strukturer som orsakat den situation vi är i idag.

Vi ser våra utsläpp öka samtidigt som vi skrivit under Parisavtalet och därmed förbundit oss att kraftfullt motverka denna utveckling. Det är tydligt att det idag går alldeles för långsamt och att det görs för lite för att vi ska kunna uppnå det vi lovat.

Vår politik utgår från alla människors lika värde och betonar samtidigt vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar våra ekosystem, den biologiska mångfalden och mänskligheten har sitt ursprung i de ekonomiska strukturer vi skapat, där det med ekonomiska medel går att överutnyttja jordens resurser.

Feministiskt initiativ ser dessa utmaningar och vill driva en politik som möjliggör en framtid även för kommande generationer. Därför vill vi:

 • Införa ett konsumtionsmål: Idag tas endast de utsläpp som sker inom Sveriges gränser i beaktning, trots att vi konsumerar mer än någonsin och produktionen ofta sker i andra länder. Vi vill införa ett konsumtionsmål för Sverige där målet är nettoneutrala koldioxidutsläpp till år 2040.
 • Säkra fossilfria finanser: Idag investeras miljarder av vårt gemensamma pensionskapital i AP-fonderna i flera av de största fossila bolagen i världen. Vi vill se att Sverige divesterar detta kapital till förmån för hållbara investeringar.
 • Införa avgiftsfri lokal kollektivtrafik samt utöka stödet till underhåll av andra kollektiva transporter: För ett solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare.
 • Beskatta flygandet: Flygresorna står för en stor del av de koldioxidutsläpp som svenska invånare orsakar. Syftet med en flygskatt är att flyget i högre utsträckning ska bära sina egna klimatkostnader.
 • Införa en konsumtionsskatt på kött samt sänkt moms på vegetabilier: Vår köttkonsumtion står för 1/5 av våra koldioxidutsläpp. För att kunna uppnå Parisavtalet är det av yttersta vikt att införa en köttskatt. I samband med detta vill vi sänka momsen på vegetabilier och aktivt stödja jordbruksverksamheter som möjliggör ökad självförsörjning av livsmedel.
 • Sätta respekt för mark, vatten och urfolksrättigheter före gruvexploatering: Beslut för etablering skall föregås av lokaldemokratiska processer. Sverige behöver en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv samt där återvinning, återanvändning och utnyttjande av befintligt material prioriteras framför utvinning.
 • Uppnå klimaträttvisa: Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Därför bör politiska beslut, på alla nivåer, vara i linje med klimatmålen och miljölagstiftningen. I beslut om Sveriges ansvar på den internationella arenan ska även historiska utsläpp tas i beaktande.
 • Verka för omställning: Fi vill aktivt understödja utvecklandet av nya modeller för energiförsörjning, skyddet av biologisk mångfald och kulturlandskap bland annat genom sänkta krav på medfinansiering för statliga bidrag till lokalt initierade miljöskydds- och klimatomställningsprojekt i gles- och landsbygdskommuner.

En feministisk och antirasistisk fördelningspolitik syftar till att skapa ett jämställt, jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle.

En stark välfärd, ekonomisk trygghet för alla, internationell solidaritet, en rättvis beskattning mellan grupper, platser och inkomstslag är grundläggande principer i vår ekonomiska politik. En feministisk ekonomisk politik omfördelar också makt och resurser från gruppen män till gruppen kvinnor.

Skatter skapar den gemensamt hopsamlade grund som möjliggör genomförandet av en visionär antirasistisk feministisk politik, som ser till helheten. Skattepolitiken utformas därför också så att vi uppfyller våra politiska målsättningar. Fi vill förutom att återställa skattekraften också påbörja en nödvändig grön skatteväxling som skiftar skattebaserna från arbete till kapital och konsumtion. Därför vill vi:

 • Fasa ut skattesubventioner: Sluta omfördela från dem som har lite till dem som har mycket genom jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag.
 • Återinföra förmögenhetsskatt och statlig fastighetsskatt.
 • Införa transaktionsskatt på finansmarknaden: För ökad finansiell stabilitet.
 • Arbeta mot skatteflykt: Stäng skatteparadisen.