JASNE, ŻE POTRAFIMY!

Inny porządek jest możliwy

Feministiskt initiativ reprezentuje silny, alternatywny prąd w polityce. Mamy wyrazistą wizję: społeczeństwo, które dostrzega i obejmuje wszystkich. Wykorzystując naszą feministyczną i antyrasistowską perspektywę widzimy zrównoważone, uwzględniające równość i równouprawnienie rozwiązania konfliktów politycznych zarówno w Szwecji, jak i na poziomie globalnym. Odnosimy się do tego, czym jest i czym może być polityka i poszerzamy te idee. Zmieniamy język władzy i czynimy politykę dostępną dla wszystkich.

Teraz nasza wspólna siła jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Po długim okresie deregulacji dobrobytu i redystrybucji zasobów od tych, którzy mają niewiele, do tych, którzy mają dużo, konieczne jest podjęcie działań zmieniających system.

Naszą polityką jest wizja świata, który może być inny i lepszy. Społeczeństwo, które dostrzega i obejmuje wszystkich ludzi.

Bronimy praw człowieka. Zmieniamy władzę i odnawiamy politykę. Z miłością jako siłą napędową naszych działań chronimy demokrację i dbamy o to, by były przestrzegane prawa wszystkich. Szwecja jest gotowa na różową partię parlamentarną.

Czy potrafimy sprawić, by Szwecja była krajem równouprawnienia?

Szwecja ma silnie posegregowany płciowo rynek pracy, co znajduje również odzwierciedlenie w płacach i warunkach pracy. To, co jest zakodowane jako męskie, jest postrzegane jako bardziej wartościowe, a to, co zakodowane jako żeńskie – jako mniej, a czasami całkiem bezwartościowe. Nawet niepłatna praca jest rozdzielana nierówno. Gdy nadchodzi czas emerytury, różnice nie tylko ulegają scementowaniu, lecz całkowicie eksplodują.

Praca za wynagrodzeniem stanowi podstawę dostępu do ubezpieczeń społecznych i bezpieczeństwa ekonomicznego, co sprawia, że nierówności społeczne są reprodukowane i wzmacniane. Tym, którzy znajdują się poza nawiasem, trudno jest dostać się na rynek pracy. Dyskryminowani są młodzi, starzy oraz osoby, których nazwiska lub wygląd sugerują pochodzenie inne niż szwedzkie. Poprawa wydajności i zyski z produktywności przekładają się na wyższe pensje i wzrost konsumpcji osób już posiadających wiele.

Inicjatywa Feministyczna chce odwrócić ten trend. Za taką samą pracę musi być taka sama płaca. Zyski z produktywności czerpane w czasie zamiast zwiększania konsumpcji. Powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne wszystkim, a najpilniej emerytom. Dlatego jedno z naszych najważniejszych żądań w tym obszarze to:

Równouprawnienie płacowe: Przeredagowanie dyrektywy Państwowego Urzędu ds. Mediacji, uruchomienie funduszu na rzecz równouprawnienia i zmniejszenie przepaści płacowej.
Skrócenie czasu pracy: Rozpoczęcie obniżania czasu pracy do 30 godzin tygodniowo, z intensywnymi działaniami na rzecz kształcenia w brakujących na rynku zawodach.
Wyższa pensja gwarantowana: Znaczne podwyższenie płacy minimalnej w celu zagwarantowania podstawowego zabezpieczenia ekonomicznego dla osób starszych.

Jasne, że potrafimy!

Czy potrafimy zabezpieczyć prawa człowieka?

Inicjatywa Feministyczna ma wizję świata o otwartych granicach. Zmierzając do tego celu musimy chronić ustanowione przez nas wspólnie prawa człowieka. Należy do nich prawo azylu. Szukanie ochrony przed wojną i terrorem to podstawowe prawo niepodlegające negocjacjom. Warto to powtarzać: prawo podstawowe. Obecny rząd zdecydował się natomiast zamknąć ludziom uciekającym przed śmiercią możliwość szukania ochrony i wsparcia w Szwecji. W czasie swojej kadencji rząd ten wprowadził środki mające na celu zmniejszenie liczby osób ubiegających się o azyl w Szwecji.

Silne prawo azylowe: Zwiększenie kwot uchodźców, przywrócenie prawa łączenia rodzin, amnestia dla osób długo oczekujących na przyznanie azylu, prawo stałego pobytu jako norma.

Jasne, że potrafimy!

Czy potrafmy zbudować bezpieczeństwo?

Jednym z kluczowych zagadnień jest dla Inicjatywy Feministycznej wolność od przemocy i ucisku. Łączy się w nim nasza polityka społeczna, sądownicza, obronna i zagraniczna. Zagadnienia te są ze sobą powiązane – mają takie same, patriarchalne przyczyny zasadnicze i zyskują na takich samych, feministycznych rozwiązaniach.

Bezpieczeństwo człowieka: Przejście od wojskowej obrony terytorialnej do bardziej wydajnej gotowości na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia społeczne.
Ochrona kobiet: Gwarantowane, długofalowe finansowanie mieszkań chronionych i działalności pogotowia dla kobiet. Działanie na rzecz opartych na wiedzy i bardziej efektywnych procesów sądowych w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych. Ustanowienie specjalnej jednostki do walki z małżeństwami przymusowymi i małżeństwami dzieci oraz centrum wiedzy i zasobów do przeciwdziałania handlem ludźmi w celach seksualnych. Rozszerzenie pojęcia osób bliskich w odniesieniu do przemocy dokonywanej w imię honoru.

Bieda jest silnie skoncentrowana na pewnych obszarach, często są to blokowiska zamieszkiwane przez dużą liczbę osób urodzonych zagranicą. Aby zmienić ten trend musimy uwidocznić, że ludzie są wykluczani przez przeszkody strukturalne oraz zapewnić dobrze funkcjonującą politykę dobrobytu z redystrybucją naszych wspólnych dóbr.
Włączanie do społeczeństwa oraz działania profilaktyczne na terenach zaniedbanych pod względem społeczno-ekonomicznym: Zespoły ds. działań socjalnych, programy mentorskie, lokalne pośrednictwa pracy i przeciwdziałanie narkotykom oraz przestępczości mają uczynić przedmieścia bezpiecznym miejscem.
Mieszkania dla wszystkich: Inwestowanie w budownictwo tanich mieszkań na wynajem dla osób młodych, starszych i społecznie wykluczonych, postawienie na program „Najpierw mieszkanie” dla bezdomnych, zatrzymanie eksmisji rodzin z dziećmi.

Jasne, że potrafimy!

Czy potrafimy uratować środowisko?

Feministyczna polityka środowiskowa zakłada, że wszyscy ludzie mają taką samą wartość i podkreśla wagę globalnej solidarności. Problemy ekologiczne zagrażające ludzkości i ekosystemom mają swoje źródło w tym, że część ludności świata poczytuje sobie za prawo nadmierne wykorzystywanie zasobów Ziemi oraz że żyjemy w takim systemie ekonomicznym, który czyni to opłacalnym.

Inicjatywa Feministyczna chce prowadzić politykę ukierunkowującą społeczeństwo na wspólne życie w granicach naszej jednej planety.
Solidarna polityka klimatyczna: Wycofanie paliw kopalnych, podatki klimatyczne od mięsa i przelotów, przejście na bezpłatną komunikację publiczną oraz inwestowanie w kolej.

Jasne, że potrafimy!

Czy potrafimy liczyć?

Feministyczna polityka podziału dóbr kieruje się zasadami polityki opartej na równouprawnieniu, równości i równowadze ekonomicznej. Silne państwo dobrobytu, bezpieczeństwo ekonomiczne dla wszystkich, międzynarodowa solidarność, sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie grup i rodzajów dochodu oraz przejrzysta polityka skarbowa to podstawowe zasady tego budżetu. Feministyczna polityka ekonomiczna redystrybuuje także władzę i zasoby od grupy mężczyzn do grupy kobiet.

Wycofanie dotacji podatkowych Zakończenie redystrybucji od tych, którzy mają mało, do tych, którzy mają dużo przez  kredyt podatkowy związany z zatrudnieniem, odliczanie od podatku odsetek oraz odliczenia za pracę w gospodarstwie domowym/budownictwie
Podatek transakcyjny na rynku finansowym Dla zwiększenia stabilności finansowej
Przeciwdziałanie uchylaniu się od podatków Zamykanie rajów podatkowych.

Jasne, że potrafimy!

Zaangażowanie

Chcesz wiedzieć więcej?
…o naszej polityce – zapraszamy na www.feministisktinitiativ.se.

Zrobimy to razem!
Jasne, że potrafimy wzmocnić demokrację i sprawić, że prawa wszystkich będą zabezpieczone. Jest nas wiele – bądź z nami i Ty! Wspólnie piszemy historię.
Zostań członkiem na www.feministisktinitiativ.se/bli-medlem/ lub przekaż co najmniej 50 koron na 123 282 42 82, wpisując w tytule fimedlem adres mailowy imię nazwisko gmina.
Zbieramy pieniądze na fundusz wyborczy, aby móc poprowadzić kampanię wyborczą. Każdy datek pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób. Czy chcesz nas wesprzeć?
Przelej dowolną kwotę na 123 043 80 77, wpisując w tytule: ”valfond” oraz Twój adres mailowy.

Teraz ruch należy do nas!