Barnrätt

Inte ett enda barn ska falla mellan stolarna.

Inte ett enda barn ska falla mellan stolarna.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att FN:s barnkonvention, inklusive de tre tilläggsprotokollen, görs till svensk lag i sin helhet och att barnkonventionen ska ha företräde framför nationell lagstiftning vid eventuella konflikter.
 • Fi ska verka för att regeringen ansluter sig till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om enskild klagomekanism för barn och att varje kommun har en barnombudsman med mandat att hantera enskilda fall. Fi ska också verka för att Barnombudsmannen nationellt får i uppdrag att ta emot individuella klagomål från barn i de fall barn har fått sina mänskliga rättigheter kränkta av det offentliga.
 • Fi ska verka för att regeringen tar fram nationella barnrättspolitiska målsättningar i likhet med de jämställdhetspolitiska målen och att Sveriges kommuner och Landsting får i uppdrag att göra årliga uppföljningar.
 • Fi ska verka för att all personal inom det offentliga får kontinuerlig fortbildning i barnrättsfrågor och barnperspektiv.
 • Fi ska verka för att all offentlig verksamhet som tar beslut som berör barn ska använda sig av barnkonsekvensanalyser där både barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv ligger till grund för beslut i största möjliga mån.
 • Fi ska verka för att myndigheter ska redogöra för de resonemang som ligger till grund för beslut som rör barn. Till exempel att redovisa hur barnets bästa har tillgodosetts eller beaktats. I de fall barnets bästa inte kan prioriteras framför andra hänsyn ska barn ges anpassad information om skälen, samt möjlighet att framföra sin mening.
 • Fi ska ge i uppdrag till Universitetskanslersämbetet att utfärda föreskrifter för utbildning inom människonära yrken som socionom-, polis-, lärar-, förskollärar- sjukvårdsutbildning, så att de innehåller krav på kunskap i Barnkonventionen och barnperspektiv.
 • Fi ska verka för att tillsätta en granskning för hur beslut inom asylärenden, rättsväsende och socialtjänstutredningar tagit hänsyn till barnets bästa.
 • Fi ska verka för att isolering av barn ska förbjudas, oavsett uppkommen situation.
 • Fi ska verka för att brottet innehav av barnpornografi ändras till innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn, samt definieras som ett brott mot barnet.
 • Fi ska verka för att den som döms för barnpornografibrott åläggs att betala inte bara ersättning till brottsofferfonden utan även ersättning med ¼ prisbasbelopp (11 200 kr år 2017) till en barnpornografibrottsofferfond.
 • Fi ska verka för att dokumenterade sexuella övergrepp mot barn ska ses som ett brott mot barnet och inte mot allmän ordning och sedlighet. Barn ska på sätt kunna bli egen part i målet, med eget juridiskt ombud, rätt till skadestånd och erbjudas behandlingsinsatser (mer om direkt och indirekt våld mot barn i kapitlet om Socialpolitik).
 • Fi ska verka för att våld mot barn särskiljs i lagstiftningen från andra former av våld för att markera allvaret.
 • Fi ska verka för att barns rättigheter tas bättre tillvara i rättsprocesser och att verksamma inom rättsväsendet utbildas i frågor om barns rättigheter.
 • Fi ska verka för att alla som utreder brott mot barn ska ha särskild utbildning i att prata med barn. Specialistkompetens om barn, exempelvis vad gäller samtalsmetodik och psykologiska reaktioner på övergrepp, bör samlas på ett och samma ställe.
 • Fi ska verka för att kunskapen om våld och sexuella övergrepp mot barn ökar bland barn, närstående, relevanta myndigheter och skolpersonal.
 • Fi ska verka för att förskola och skola tar ett större ansvar för att förmedla och implementera barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen.
 • Fi ska verka för att myndigheter som kommer i kontakt med barn utvecklar barnanpassad och åldersadekvat information.
 • Fi ska verka för att alla verksamheter för barn genomsyras av ett intersektionellt perspektiv.
 • Fi ska verka för att det svenska biståndet ska ha ett tydligare barnrättsperspektiv i både policyer, strategier och insatser.
 • Fi ska verka för att barns individuella skyddsbehov alltid prövas i asylprocessen.
 • Fi ska verka för att alla barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda oavsett legal status.

Feministiskt initiativ vill se ett samhälle där alla barn värderas lika högt och inget barn far illa. Vi gör ingen skillnad på barn och barn. Alla barn ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi ska kämpa för att inget barn utsätts för våld, utnyttjande, sexuella övergrepp eller diskriminering. Vi ska se till att utbildning, hälsovård, kultur- och fritidsaktiviteter finnas tillgängligt för alla barn och att inget barn tillåts att falla mellan stolarna.

Starkare rättsligt skydd

Feministiskt initiativ vill stärka barns rättigheter i Sverige och ge FN:s konvention om barnets rättigheter en starkare rättslig status. Vi vill inte bara göra hela barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll till svensk lag, utan även ge barnets rättigheter företräde framför nationell lagstiftning vid eventuella konflikter. Staten ska alltid ta hänsyn till barnets bästa när beslut fattas som får stor inverkan på barns liv.

En human flyktingpolitik

Feministiskt initiativ kommer aldrig acceptera likgiltighet inför barns lidande och menar att barnperspektivet måste stå i centrum inom flyktingpolitiken. Barns individuella skyddsbehov prövas sällan, utan barn tenderar att ses som bihang till sina vårdnadshavare. Ensamkommande barn på flykt misstänkliggörs och utsätts i Sverige bland annat för ovetenskapliga åldersbedömningar, i syfte att tillgodose rätten till skydd för så få som möjligt. Feministiskt initiativ menar att Sverige istället skulle kunna gå före och visa att barns rättigheter inte måste stå i motsats till stark generell välfärd. Feministiskt initiativ vill att Sverige ska stärka rättigheterna för barn som far illa på grund av fattigdom, krig, diskriminering och sexuell exploatering. Flickors specifika utsatthet måste uppmärksammas särskilt (se vidare avsnitt R.1 Migrationspolitik).

Eftersom barn saknar formell makt och inflytande måste samhället göra barn delaktiga i beslut som berör dem. Feministiskt initiativ menar att rättsväsendet ofta osynliggör barnet och att barnets egen förmåga underskattas. Barnet måste ses som ett eget subjekt och få möjlighet att framföra sina åsikter. Det gäller både inom politiken, i skolan och i kontakt med myndigheter och rättsväsendet. Feministiskt initiativ vill se genomgripande förändringar för att stärka barnet rätt till inflytande. (se vidare kapitel G. Socialpolitik och kapitel D. Utbildning). Att sänka rösträttsåldern till 16 år ska också främja barns delaktighet (se kapitel M Politikens organisering). Feministiskt initiativ menar att det krävs en förändrad samhällsattityd för att barn ska tas på allvar. Den barnsyn som präglar barnkonventionen måste genomsyra alla samhällsområden. Det kräver ökad kunskap om barns rättigheter hos yrkesverksamma, föräldrar och barn.

Samma rättigheter via en starkare välfärd

Feministiskt initiativ tycker att det är oacceptabelt att barn får ojämn tillgång till sina rättigheter beroende på vilken kommun eller område de bor i och att skillnaderna i ekonomiska och sociala villkor mellan olika grupper av barn ökar i Sverige. Ekonomisk utsatthet i barndomen har starka samband med en rad andra former av utsatthet, både som barn och som vuxen. Feministiskt initiativ vill motverka barnfattigdom och strukturella skillnader i barns villkor genom att verka för en starkare generell välfärd, socialpolitik och insatser mot segregation, diskriminering, sexism och rasism. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och stöd för att organisera sig i syfte att påverka sina egna livsvillkor.

Sexuella övergrepp mot barn har länge varit ett underskattat problem, som polis och rättsväsende inte har fått tillräckliga resurser och beredskap för att möta. Feministiskt initiativ vill se ett ökat fokus på att bekämpa dokumenterade sexuella övergrepp på barn och motverka handel med barn som varor.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.