Välfärd som verktyg

En feministisk syn på välfärd förutsätter att alla kan färdas väl genom livet.

En feministisk syn på välfärd förutsätter att alla kan färdas väl genom livet.

F! arbetar för att:

  • Jämställdhet och jämlikhet råder. Alla människor ska kunna utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra – oberoende av kön, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet och ålder.
  • Frihet från diskriminering. Ingen människa ska begränsas av diskriminerande eller förtryckande strukturer.
  • Solidaritet. Globalt, nationellt och lokalt.
  • Frihet från våld. Speciella insatser måste göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Ekonomisk självständighet åt alla. Alla människor har rätt till ett arbete som ger ekonomisk självständighet.
  • Ett fungerande och icke-diskriminerande rättsväsende.
  • En gemensam och jämlik skola. Elevens behov i fokus.
  • En balans mellan arbetsliv, familj och fritid.
  • Samverkan med naturen. Vatten och energiförsörjning och avfallshantering ska ligga under samhällets ansvar.
  • Att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet.

Alla ska färdas väl genom livet

Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla människor som vistas i Sverige. Papperslösa och asylsökande ska ha samma rättigheter som medborgare eller människor med uppehållstillstånd.

Inte ett skyddsnät utan ett verktyg

Med ett feministiskt förhållningssätt är välfärd inte ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett jämställt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av miljö och människor. Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen.

Välfärd bygger på reell solidaritet

Välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, baserade på reell solidaritet – mellan människor och i samverkan med miljön. Det är värden som bygger på att människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra. Könsmaktsordningen, rasismen, klassklyftorna och heteronormen måste brytas ned.

Feministisk välfärd omfattar hela människans liv och den omgivande miljön

Vi driver en politik som skapar en helhetssyn på hälsa, utbildning, arbete, omsorg, boende, kultur, miljö och ekonomi. Det är en helhet som inkluderar både det betalda och det obetalda arbetet och betraktar föräldraskap som ett självklart inslag i arbetslivet. En helhet som väver in miljö- och hälsoaspekter i allt beslutsfattande och utgår från människans behov av att uppleva sig som en respekterad och trygg individ i livets alla skeden.

Fördjupning

Ladda ner ”Välfärd som verktyg”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.