Välfärd som verktyg

En feministisk syn på välfärd förutsätter att alla kan färdas väl genom livet.

En feministisk syn på välfärd förutsätter att alla kan färdas väl genom livet.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall – oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller medborgarskap. Detta innebär att den generella välfärdsstaten och välfärdspolitiken måste inkludera ett systematiskt motverkande av strukturell diskriminering på alla plan. Mänskliga rättigheter ska gälla alla människor som vistas i Sverige. Papperslösa och asylsökande ska ha samma rättigheter som medborgare eller människor med uppehållstillstånd.

Välfärd är ett verktyg för att bygga ett jämställt och demokratiskt samhälle

Med ett feministiskt förhållningssätt är välfärd inte ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett jämställt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av miljö och människor. Välfärdstanken är kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. För att nå dit krävs en ny helhetssyn på politik, att vi beaktar alla faktorer som skapar våra liv och att samarbete sätts före konkurrens och dominans.

Makt och privilegier måste omfördelas

Välfärd får inte villkoras av kortsiktig ekonomisk tillväxt. Välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, baserade på reell solidaritet – mellan människor och i samverkan med miljön. Detta är värden som bygger på pluralism och idén om att människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra. För att nå dit måste makt och privilegier omfördelas. Könsmaktsordningen, rasismen, klassklyftorna och heteronormen måste brytas ned. Det innebär bland annat att synen på många av de verksamheter, göranden och varanden som utgör våra liv måste förändras och omvärderas.

En feministisk syn på välfärd omfattar hela människans liv och den omgivande miljön. Vi förkastar därför den traditionella uppdelningen i olika politikområden och intressesfärer, som genom sin konstruktion automatiskt ger ekonomiska avvägningar företräde. Arbetsmarknad, utbildning, miljö, familj, omsorg, kultur, bostad, bistånd och vård är bara några av många komponenter i det som formar vardagens villkor. Insatser på de olika områdena kan därför inte separeras från varandra eller ställas mot varandra för att skapa kortsiktiga politiska poäng eller polera en budget.

För att nå reell jämställdhet måste istället helheten lyftas fram och ekonomin bli ett verktyg i arbetet med att ge människor möjligheter att leva ett fullödigt liv. Det handlar framförallt om att koppla varje människas rätt att vara ekonomiskt självständig och kunna ta ansvar för sitt liv, sin hälsa och sin miljö, till samhällets ekonomiska och demokratiska utveckling. Genom att fler får möjlighet att använda sin fulla potential ökar också utrymmet att skapa ett inkluderande samhälle, där alla får sina behov tillgodosedda – oberoende av kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap.

  • En jämlik syn på välfärd förutsätter jämställdhet och jämlikhet. Alla människor ska kunna utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra – oberoende av kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap.
  • En jämlik syn på välfärd förutsätter frihet från diskriminering. Ingen människa ska begränsas av diskriminerande eller förtryckande strukturer.
  • En feministisk syn på välfärd förutsätter även solidaritet, globalt, nationellt och lokalt.
  • Den förutsätter frihet från våld – riktade insatser krävs för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Den förutsätter ekonomisk självständighet åt alla. Alla människor har rätt till ett arbete som ger ekonomisk självständighet.
  • En feministisk syn på välfärd förutsätter ett fungerande och icke-diskriminerande rättsväsende. Den förutsätter en gemensam och jämlik skola med elevens behov i fokus.
  • Den feministiska synen på välfärd förutsätter en balans mellan arbetsliv, familj och fritid – en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. Den förutsätter en samverkan med naturen: levnadsvillkor, planering och samhällsutveckling kopplas till konsekvensanalyser. Vatten, energiförsörjning och avfallshantering ska ligga under samhällets ansvar.
  • En feministisk syn på välfärd förutsätter subventionerad, skattefinansierad, sjuk- och tandvård för alla, under livets alla skeden. Den förutsätter tryggt boende till en rimlig kostnad under hela livet.
  • En feministisk syn på välfärd förutsätter att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet. Den förutsätter att individuella lösningar och valmöjligheter kan erbjudas inom systemen.

Feministiskt initiativ driver en politik som skapar en helhetssyn på hälsa, utbildning, arbete, omsorg, boende, kultur, miljö och ekonomi. Det är en helhet som inkluderar både det betalda och det obetalda arbetet och betraktar föräldraskap som ett självklart inslag i arbetslivet. En helhet som väver in miljö- och hälsoaspekter i allt beslutsfattande och utgår från människans behov av att uppleva sig som en respekterad och trygg individ i livets alla skeden.

Feministiskt initiativ ser det som en viktig uppgift att motverka politikens uppdelning i mindre och osammanhängande områden där orsakssammanhang och maktfrågor osynliggörs.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.