Kongress

På kongressen tar vi gemensamma beslut för hela partiet.

På kongressen tar vi gemensamma beslut för hela partiet.

Kongressen är vartannat år och är vårt högsta beslutande organ

Hur kongressen genomförs regleras i våra stadgar, §16. Kongressen äger rum ojämna år någon gång mellan den 1 mars och den 15 april. Om kongressåret är samma år som vi har val till Europaparlamentet eller Sveriges riksdag kan vi ha kongress tidigare, i januari eller februari.

Maximalt 400 personer är ombud på kongressen och det är ombuden som har rösträtt på kongressen. Ombuden fördelas mellan partiets avdelningar i proportion till medlemsantalet vid närmast föregående hel eller halvårsskifte.

Politiska förslag och organisatoriska förbättringar

Som medlem kan du vara med och påverka genom att skriva en motion till kongressen. Du som är medlem och har betalt din medlemsavgift senast tolv veckor innan kongressen, kan lämna en motion till kongressen. En motion är vanligen ett skriftligt förslag på något du tycker att vi ska ta ställning till i vår politik som parti.

För att en motion ska behandlas på kongressen krävs att den får stöd av en medlemsgrupp eller är undertecknad av minst tre medlemmar.

Aktuell kongress

Inför, under och efter en kongress kommer information om vad som gäller för den aktuella kongressen.

2021 hålls kongressen digitalt, den 26-28 mars. Information om 2021 års kongress kräver inloggning, som medlemmar får i kallelsen den 4 december.