Ytterligare åtgärd

5 augusti 2018

Till förtroendevalda och medlemmar

Vi som partistyrelse är väl medvetna om att Oldoz Javidis antisemitiska uttalande och vår hantering av detta har skadat förtroendet för såväl Feministiskt initiativ som för partistyrelsen.

Partistyrelsen har ansvar för att leda och utveckla vår organisation både på lång och kort sikt. Detta gör vi bland annat genom att utveckla riktlinjer, rutiner och planer. Vi har nu utvärderat det som hänt, granskat våra riktlinjer, rutiner och planer samt vårt agerande och kommer att vidta nedan åtgärder för att återskapa förtroendet och stärka vår organisation inför kommande utmaningar och kriser. Vi hoppas med detta att medlemmar och förtroendevalda kan känna tillit till oss som partistyrelse och att vi tar det ansvar som förväntas av oss.

Samtidigt vill vi påminna alla i vårt parti om att vi aldrig kan förhindra att en förtroendevald säger något som strider mot vår politik.

Det är hur vi tillsammans förebygger och hanterar detta som är avgörande. Och här har vi som partistyrelse det yttersta ansvaret. Det vet vi. Demokratiska processer tar tid och kräver eftertanke, dialog och demokratiska beslut. Vi vet att det finns kritik mot att vi agerat för långsamt. Vi kommer att ändra vår organisation och våra rutiner för kriskommunikation, för att göra oss bättre förberedda för framtida kriser. Samtidigt ber vi medlemmar och förtroendevalda om att ha i åtanke, både i detta fall och för de kommande kriser och utmaningar vi ställas inför, att just – överblick, eftertanke och förankrade beslut inte låter sig göras lika snabbt som ett inlägg i sociala medier.

Vi står nu inför en valrörelse, där vår största och enda resurs är vårt gemensamma engagemang. Låt oss därför tillsammans bygga förtroende, ha tillförsikt och samla våra gemensamma krafter för att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten. Låt oss ta plats i maktens rum. Vi kan bara göra det tillsammans!

Vi har redan tagit fram en plan för att återskapa förtroendet.

Utöver detta har vi idag fatta beslut om ytterligare åtgärder:

  • För att tydliggöra representation och uppdrag i partistyrelsen, kommer vi göra en omorganisation där vi tillsätter en ideell kommunikationschef, det vill säga en tjänsteperson på uppdrag och med mandat av partistyrelsen ska leda F!:s ideella kommunikationsavdelning (F!KA) och bistå partistyrelsen med strategisk och operativ kriskommunikation.
  • Att tillsätta Amanda Mogensen, nuvarande kommunikationsansvarig i partistyrelsen som ideell kommunikationschef. Att utse Johanna Ivarsson till ny kommunikationsansvarig i partistyrelsen som från och med nu har det övergripande ansvaret. Och som konsekvens av detta, tillsätta den vakanta platsen i partistyrelsen med en person från den kongressvalda reservlistan, enligt gängse rutiner samt att anpassa partistyrelsens ansvars- och arbetsfördelning efter beslutet att tillsätta en ideell kommunikationschef.
  • Uppdatera och anpassa vår kriskommunikationsplan efter de erfarenheter och slutsatser och den omorganisation som gjorts av vår kommunikation, så att den kan antas på nästa partistyrelsemöte.
  • Att tillsätta en resursgrupp som kan erbjuda kandidater hjälp att läsa igenom och granska texter.
  • Vi har idag både en skriftlig kandidatförsäkran som alla kandidater för Feministiskt initiativ ska underteckna vars syfte är att tydliggöra de förväntningar Feministiskt initiativ har på förtroendevalda. Dock har vi inte nedskrivna rutiner utan snarare en praxis kring hur vi ska agera för att säkerställa vår politik i offentliga texter, där talespersonerna inom de olika politikområdena har ansvar och mandat att bistå våra företrädare med att säkerställa vår politik. Denna praxis ska vi nu skriva ner så att alla riksdagskandidater och andra funktioner inom partiet vet vilka riktlinjer och rutiner som gäller. Vi kommer att se till att det finns en back-up funktion om en talesperson inte har möjlighet att hantera en text. Vidare kommer vi uppmana alla inom partiet att läsa en text innan de själva delar den.

Och om du då ser något som strider mot vår politik ska du snarast möjligt kontakta den person som uttalat detta samt partistyrelsen. Vårt förhållningssätt kommer dock fortsätta att bygga på stort eget ansvar med förtroende för våra förtroendevalda, vilket innebär att vi inte kommer att tillsätta någon form av centralstyrd kontrollfunktion, då detta skulle bidra till att koncentrera makt och sätta vår demokratiska organisering ut spel, samt kraftigt försämra våra möjligheter att få ut vår politik så snabbt och omfattande som vi behöver.