Vi förändrar makten

9 oktober 2017

Feministiskt initiativs statsbudget 2018

Idag presenterar vi vår statsbudget för 2018 med titeln ”Vi förändrar makten”. Den innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik i prioriterade förslag. Tillsammans representerar de en satsning på välfärd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor.

Vi förändrar makten – Feministiskt initiativs statsbudget 2018

Feministiskt initiativ presenterar i denna budget ett kraftfullt systemförändrande alternativ till regeringens budget. Nu tar vi steget. Vi visar intäkter och utgifter för fyra år framåt i en ambitiös och fullt finansierad satsning på ett mer jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats, säger Gudrun Schyman, Feministiskt initiativs partiledare.

I budgeten redovisar vi vår syn på ekonomi som verktyg för politiken och inte tvärtom. Utgångspunkten är att politiken sätter ramarna för marknaden och ekonomin ska i högre grad styras med mänskliga rättigheter och ett hållbart användande av resurser som grund. Ekonomi är ett verktyg för att skapa ett inkluderande samhälle för alla och inte ett mål i sig.

Vi behöver se välfärden, inte reducerad till ett skyddsnät, utan som verktyg i skapandet av jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Att satsa mycket i början leder till hållbarhet i längden, säger Gudrun Schyman.

Den rosa tråden genom Feministiskt initiativs statsbudget 2018 är att när vi satsar i början så leder det till hållbarhet i längden. Vi vill bygga ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av människor och miljö. Detta är kittet som håller oss samman. En god förlossningsvård är en bra start på ett nytt liv för såväl föräldrar som barn. Förskola, skola och fritidshem med hög kvalitet lägger en ovärderlig grund för vuxenlivet. En generell arbetstidsförkortning svarar på dagens och framtidens utmaningar vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt arbete. En kraftfull politik för inkludering är nödvändig för att bygga ett samhälle där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. En aktiv klimatpolitik är av yttersta vikt för att förhindra oåterkalleliga miljökatastrofer. En tillgänglig och förebyggande primärvård och äldrevård gynnar individens hälsa och hushållar med vårdens resurser. En reformering av pensionssystemet är absolut nödvändig och mest akut är det att se till att ingen pensionär faller under fattigdomsstrecket.

En grundpelare i budgeten är att återställa förlorad skattekraft. Skatter skapar den gemensamt hopsamlade grund som möjliggör genomförandet av en visionär antirasistisk feministisk politik, som ser till helheten och ska därför utformas, för att uppfylla målsättningarna i välfärdspolitiken. Genom denna utgångspunkt knyter vi väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål som antogs av Sveriges riksdag 2006 och 2016 samt de 16 miljöpolitiska mål som antogs av Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver att resurser frigörs och omfördelas.

Reformer i budgeten

Feministiskt initiativs budget sträcker sig över fyra år, 2018-2021, men visar planer på ett flertal långsiktiga reformer som löper över 8 eller 12 år. Här är några av de viktigaste reformerna vi vill genomföra:

Ökad skattekraft och omfördelning

 • Påbörja en utfasning av de skattesubventioner som omfördelar från dem som har lite till dem som har mycket, exempelvis jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag
 • Införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i samarbete med andra EU-länder för ökad finansiell stabilitet
 • Återinföra förmögenhetsskatt och en låg statlig fastighetsskatt
 • Arbeta mer aktivt mot skatteflykt och stänga skatteparadis

Liv och arbetsliv

Arbetsliv och pension

 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en reduktion av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken
 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre
 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta en jämställdhetsfond och eliminera lönegapet mellan män och kvinnor

En inkluderande och trygg skola

 • Kvalitativa insatser i förskolan: Mindre barngrupper, kompetenshöjning hos personalen
 • Kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av personal

God vård genom hela livet

 • Stärkt förlossningsvård, öppna nedlagda förlossningsavdelningar
 • Stärkt primärvård
 • Utökat antal vårdplatser för äldre

Inkludering och förebyggande arbete

 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet ska göra Orten till en tryggare plats
 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt missgynnade, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer

Hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor

 • Solidarisk klimatpolitik: Klimatskatter på kött och flyg, sänkt moms på frukt och grönt, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik samt satsningar på järnväg

Mänsklig säkerhet

 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot
 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål

Öppna gränser

 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familjeåterförening, amnesti för asylsökande som väntat länge

Har du frågor om Feministiskt initiativs statsbudget 2017 kan du får svar här: