Vi är emot FRONTEX och vill inte stärka den

Angående statusavtalet mellan EU och Albanien

Angående statusavtalet mellan EU och Albanien

Insyn, granskning och skyldighet

Soraya röstade för statusavtalet mellan EU och Albanien för att syftet med den här rapporten är att säkerställa insynen, den offentliga granskningen och den demokratiska tillsynen av den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns verksamhet och även dess ansvarsskyldighet i tredjeländer såsom Albanien.

Bort med informella avtal!

Det är bättre för transparensen att ha ett formellt avtal där grundläggande rättigheter respekteras än att ha ett informellt avtal såsom läget är nu. Självklart är vi emot den europeiska gränsbevakningen och vill inte förstärka den. Vi tycker även som föredragande att statusavtalen bör garantera full respekt för de grundläggande rättigheterna och inrättande av särskilda mekanismer för klagomål som ska användas i händelse av kränkningar av de grundläggande rättigheterna under dessa insatser.

Säkra asylrätten och förbud mot tortyr

När vi har läst föredragandens motivering och ståndpunkt tycker vi att denne har lyft fram viktiga aspekter såsom: Statusavtalet bör också säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna och betona skyldigheten för medlemmarna i enheten att till fullo respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna, särskilt rätten att få tillträde till asylförfaranden, principerna om mänsklig värdighet, förbudet mot tortyr samt omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet, principen om non-refoulement, förbudet mot kollektiva utvisningar, barnets rättigheter och rätten till respekt för privat- och familjelivet inom ramen för avtalets tillämpningsområde. Dessutom bör de systematiskt fastställa skyldigheten att inrätta och tillämpa effektiva mekanismer för klagomål avseende grundläggande rättigheter i linje med artikel 72 i förordning (EU) 2016/1624, vilket skulle säkerställa möjligheten till prövning om de grundläggande rättigheterna kränks under insatser inom ramen för detta samarbete.