Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter 2019-2021

Ort: MALMÖ Ålder: 30

Alejandra Gomez Lozano

Alejandra Gomez Lozano

Alejandra sitter i nuvarande partistyrelse och bidrar därför med kontinuitet. Alejandras har en skarp analys analys kring exempelvis klass, antirasism och avkolonisering, vilket gör Alejandra till en viktig röst i partistyrelsen. Alejandra vill bland annat verka för en intern plattform i partiet för att utveckla de politiska diskussionerna och bygga långsiktiga relationer med civilsamhället för Fi. Ett annat fokus för Alejandra är att förmedla vår politik på ett konkret sätt. Alejandra har fungerat som samordnare av skuggriksdagsgruppen tillsammans med partiledarna.

Ort: GÖTEBORG Ålder: 34

Anna Ryan Bengtsson

Anna Ryan Bengtsson

Anna hittade till Fi efter att ha varit ordförande i presidiet för kongressen år 2013 och 2014. Sedan dess har Anna framförallt varit aktiv i skuggriksdagsgruppen och den tematiska gles- och landsbygdsgruppen. Anna brinner för frågor kring interndemokrati, stad-landrelationen och EU-frågor. Anna vill att partiet gemensamt formulerar strategier underifrån och vill att partistyrelsen ska arbeta med att lyssna in hela organisationen. Deltagande demokrati och att utveckla kongressen är några saker Anna vill fokusera på i styrelsen.

Ort: JÖNKÖPING Ålder: 40

Ewelina Axell

Ewelina Axell

Ewelina är idag ordförande i Fi Region Jönköping och tidigare ordförande i Fi Jönköping. Ewelina vill se Fi bygga en stark gräsrotsrörelse, där de lokala grupperna är grunden till en hållbar organisation. Ewelina ser behovet av att öka antalet medlemmar i organisationen över hela landet samt att den lokala förankringen är viktig för både delaktighet och engagemang. Ewelina tror också starkt på folkbildning både för att öka kunskapen hos våra medlemmar och potentiella medlemmar men också för samhället i stort och har idéer och förslag för hur Fi kan arbeta för detta.

Ort: GÄVLE Ålder: 33

Ida Nyström

Ida Nyström

Ida har varit med och startat upp Fi Gävle och haft flera förtroendeposter där sedan gruppen bildades. Nu är Ida främst engagerad i Fi Gävles kommunikation men har också uppdrag i Fika. Kommunikationsfrågorna och att bygga en organisation som på bästa sätt stöttar landets lokala grupper är viktiga för Ida. Att stötta kommungrupper med kommunikationsmaterial, mediautbildning och erfarenhetsutbyte är i fokus. Ida vill också arbeta för att partiet kan utveckla ideologin och att mötas för interna diskussioner i olika forum. Ida kommer in i styrelsen med fokus på djurrätt och med en klassanalys.

Ort: LANDSKRONA Ålder: 44

Johanna Ivarsson

Johanna Ivarsson

Johanna bidrar med erfarenhet från flera års nationellt styrelsearbete i Fi och lokalt i Fi Landskrona. Johanna har bland annat haft ansvar för kommunikationsfrågorna i styrelsen under den senaste perioden. Johanna vill utveckla Fi som organisation och få fler att bli medlemmar. En fråga Johanna lyfter är att arbeta för att styrelsen ska kunna bli mer strategisk, bland annat genom att förtydliga roller och mandat. Fortsätta folkbildningen och att utveckla sätt att finansiera Fi:s verksamhet är andra fokusområden.

Ort: BODEN Ålder: 43

Linda-Marie Gabrielsson

Linda-Marie Gabrielsson

Linda-Marie har varit ordförande för avdelningen Fi Norrbotten och har haft styrelseuppdrag i Fi Boden. Linda-Marie vill bidra med fokus på landets lokala grupper och på glesbygden. Linda-Marie vill öka koppling mellan styrelsen och lokala grupper, för att fler grupper ska känna sig närmare den nationella organisationen. Linda-Marie vill att partistyrelsen bidrar med stöd kring medlemsvård och hjälp med prioriteringar. Linda-Marie ser också behovet av mer samarbete med andra föreningar som verkar inom de feministiska frågorna.

Ort: STOCKHOLM Ålder: 43

Luis Lineo

Luis Lineo

Luís vill bidra med sina erfarenheter av att jobba med unga, pojkar och män. Luís har tidigare erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Luís har arbetat i styrelsen för RFSU Stockholm och i Män för jämställdhet (MÄN), bland annat i rollen som ordförande. Luís är med i antirasistiska gruppen och i trygghetsgruppen. Luís vill öka Fi:s närvaro i förorter och i lands- och glesbygd samt samarbeta mer med civilsamhälle och gräsrotsrörelser.

Ort: STOCKHOLM Ålder: 34

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Maria är nuvarande ordförande i partistyrelsen och står för kontinuitet i styrelsearbetet. Maria har en vana att leda och skapa struktur under förändringsprocesser, är administrativt lagd och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Maria vill bland annat att styrelsen skapar förutsättningar för en organisation som håller ihop och klarar av att växa samt tar hand om konflikter inom partiet. Maria har tidigare arbetat i bland annat nationella valberedningen och i kulturutskottet och har stor kunskap inom det kulturpolitiska området.

Ort: SALA Ålder: 60

Marie Berglind

Marie Berglind

Marie är idag ordförande i Fi Sala och var, fram till årsskiftet, ersättare i kommunstyrelsen i Sala. Marie kommer in i partistyrelsen med sina erfarenheter från den mindre kommunföreningens perspektiv. Marie vill se ett tydligare fokus på lokalföreningarna, både nystartade och de som varit aktiva länge. Marie vill se en strategi som innebär ett uppbyggande underifrån och som ger en stark bas av aktiva medlemmar som gör att de verkligen känner sig redo att ställa upp i val. Marie ser att styrelsen har en viktig roll i att stötta de föreningar som vill ställa upp i valet 2022 och att detta bör ske utifrån lokalföreningens perspektiv, utmaningar och behov.

Ort: GÖTEBORG Ålder: 37

Pelle Hällje

Pelle Hällje

Pelle har varit aktiv i Skuggriksdagsgruppen och i Fi Göteborg och är kommunikatör till yrket. Pelle vill engagera sig i att tydliggöra vad det innebär för Fi att befinna sig i opposition till övriga riksdagspartier och lokalt i kommuner samt verka för att Fi ska få tillbaka nyhetsvärdet från 2014. Pelle vill också underlätta för en inlyssnande styrelse och partiledning. Pelle vill att Fi fortsatt ska vara den starkaste rösten för samhällsförändring, med det modernaste tilltalet.

Ort: STOCKHOLM Ålder: 30

Sissela Nordling Blanco

Sissela Nordling Blanco

Sissela har varit med i Fi nästan från start och har stor förankring inom partiet. Sissela har tidigare suttit i partistyrelsen och även varit partiledare. Sissela har suttit 4 år i rödgrönrosa styre för Stockholms kommun, där Fi och Sissela idag sitter kvar i stark opposition. Sissela är en av partiets tydligaste antirasistiska röster och är en skarp ideolog när det kommer till intersektionell feminism. Sissela vill att Fi ska synas genom att ständigt vara aktuella, kommentera politiska händelser och presentera relevanta förslag. I styrelsen vill Sissela vara med och lyfta Fi till nästa nivå och se till att F! 2022 verkligen tar sig in i riksdagen.

Ort: GÖTEBORG/BRYSSEL Ålder: 62

Soraya Post

Soraya Post

Soraya är partiets EU-parlamentariker sedan 5 år och bidrar med EU-perspektivet i styrelsen och även med kontinuitet, då Soraya fortsätter i styrelsen. Soraya brinner för frågor kring mänskliga rättigheter och är ett av partiets tyngsta namn. Soraya ser att det är viktigt att partiets olika grupper känner samhörighet, att styrelsen har god kontakt med dessa och att styrelsen stärker lokalgrupperna genom att tillhandahålla ett erfarenhetsutbyte. Soraya vill se att Fi tar plats i debatter på alla samhällsnivåer, från det lokala till det globala och fokusera på att jobba mer med civilsamhällets organisationer.

Ort: GÖTEBORG Ålder: 31

Teysir Subhi

Teysir Subhi

Teysir är kommunpolitiker i Göteborg och har ett stort nätverk i civilsamhället. Teysir är en doer som är tydlig i debatter och har god medievana. Teysir fokuserar ofta på att flyktingpolitik, hatbrott och antirasism. Teysir brinner för att Fi ska vara en tydlig röst med konkreta förslag, som bidrar till att förändra samhället. Teysir vill öka Fi:s synlighet i socioekonomiskt utsatta områden och vill också att Fi utvecklar partiets aktivism. Ett annat fokus är att ge stöd till partiets företrädare, exempelvis i form av medieutbildning.

Ort: SIMRISHAMN Ålder: 38

Thora L Norgård

Thora L Norgård

Thora är ersättare för Fi i kommunfullmäktige i Simrishamn. I partistyrelsen kommer Thora att bidra med djup kunskap om kommunikationsstrategier, då Thora har lång erfarenhet av kommunikationsarbete. Thora vill att de sakfrågor som partiet väljer att prioritera framåt ska vara tydligt förankrade i vår politiska ideologi och att de ska kommuniceras på ett sådant sätt att budskapet är omedelbart och inkluderande. Thora kommer också med en stark vilja att få gruppen att jobba åt samma håll och med samma mål för att vända Fi från dagens läge. Thora vill arbeta för att partiet ska komma igen ordentligt om 4 år.

Ort: GÖTEBORG Ålder: 38

Tove Adlerberth

Tove har tidigare varit styrelseledamot i Fi Göteborg och påbörjar nu sin andra period i partistyrelsen. Tove är jurist och har fungerat som styrelsens vice ordförande. Nu vill Tove omsätta erfarenheterna från valet 2018 till ett lärande för hela organisationen. Tove vill fokusera på partiets medlemsgrupper ska få mer stöd och komma närmare styrelsen, exempelvis genom öppna styrelsemöten. Att bli fler medlemmar är ett annat fokusområde samt ha fokus på att synliggöra maktstrukturer och få verktyg att hantera dessa, även inom vår organisation.