Valberedningens förslag till ersättare 2019-2021

Ort: STOCKHOLM Ålder: 26

Rojan Karakaya

Rojan Karakaya

Rojan är ledamot i sittande styrelse och har varit ersättare för Fi i arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad. Rojan vill bidra till ett långsiktigt organisationsbyggande arbete och har goda sakpolitiska kunskaper inom bland annat. ekonomiområdet. Rojan ser ett behov av att arbeta mer med och tydligare knyta ideella aktivistorganisationer till Fi. Det kan handla om kvinno- eller ungdomsjourer och mötesplatser för flyktingar m.fl.

Ort: LUND Ålder: 27

Malin Vagnér

Malin Vagnér

Malin sitter i styrelsen för Fi Lund och satt tidigare Fi studenters nationella styrelse, har varit samordnare i Trygghetsgruppen och är politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens justitieutskott. Malin kan bidra med kunskaper om styrelsearbete och de regelverk som styr detta och har kunskaper inom föreningsrätt, mötesteknik och politisk verksamhet. Malin har också stor erfarenhet av dokumentations- och organisationsutveckling. Malins politiska hjärtefrågor är rättspolitik och bostadspolitik.

Ort: UPPSALA Ålder: 30

Leia Nordin

Leia Nordin

Leia är ordförande i Fi Uppsala och har erfarenhet av styrelsearbete även från en studentförening. Leia vill utveckla organisationen och politiken genom att ta tillvara medlemmarnas engagemang, stärka lokalgrupperna och påverka samhället med folk- och opinionsbildning. Leia vill se mer aktivistarbete, mer aktivitet på sociala medier och också utveckla kommunikationen och samarbetet mellan lokalgrupperna.

Ort: STOCKHOLM Ålder: 28

Karin Tennemar

Karin Tennemar

Karin är redaktör för Fi:s ideella kommunikationsavdelning (Fika) och ledamot i Fi Stockholms läns styrelse. Karin vill bland annat bidra till att förenkla och skapa strukturer för alla som vill engagera sig i Fi. Karin ser ett behov av att Fi anpassar kommunikationen till aktuell målgrupp. Viktiga frågor för Fi att fokusera på framåt tycker Karin är miljöpolitiken, migration-, asyl- och integrationspolitiken samt mänsklig säkerhet.

Ort: ÖSTERSUND Ålder: 56

Ingrid Mårtensson

Ingrid Mårtensson

Ingrid har drivit Fi Jämtland och FI Östersund/Staare samt har suttit i partistyrelsen. Ingrid vill att styrelsen utvecklar fler sätt att binda ihop styrelsen med lokala grupper i hela landet, exempelvis via digitala möten. Några av Ingrids fokusfrågor är att utmana den urbana normen i partiet och att satsa på medlemsvärvning. Medlemmarna måste också vårdas, vilket Ingrid menar görs via ökad transparens och internkommunikation.

Ort: UPPSALA Ålder: 58

Carmen Blanco Valer

Carmen Blanco Valer

Carmen har tidigare erfarenhet som styrelseledamot i Fi Uppsala, som urfolkspolitisk talesperson, antirasistisk talesperson och sitter nu som ledamot i partistyrelsen. Carmen vill att Fi ska “aktivista med målen i sikte”, prioritera tydligare vilka målgrupper Fi ska vända sig till och ha mer information på lätt svenska. Carmen har lång erfarenhet av och stor förankring inom flera folkrörelser, ex folkbildning och miljörörelsen.

Ort: RANSÄTER Ålder: 60

Mikael Gabrielsson

Mikael Gabrielsson

Mikael är styrelseledamot i Fi Värmland och aktiv i Fi Munkfors-Hagfors samt i tematiska landsbygdsgruppen. Mikael var aktiv inom politiken på 90-talet och menar att det är viktigt att partiet breddar sig, att vi förankrar oss utanför storstäderna och att Fi uppfattas som ett parti för hela landet. Mikael är också mån om att vi har en organisation och strategier där vi tar tillvara och är rädda om de enskilda medlemmarnas och gruppernas engagemang.

Ort: STOCKHOLM Ålder: 34

Miriam Grant King

Miriam Grant King

Miriam arbetar bland annat som utbildare vid Byrån mot diskriminering i Östergötland och är sedan hösten 2018 nämndeman för Fi vid Solna Tingsrätt. Miriam var även aktiv under valrörelsen i Stockholm. Miriam vill bland annat bidra till att styrelsen skapar ramar och förutsättningar för att lokalgrupperna ska kunna växa och bli stabila. Miriam ser ett behov av att skapa arbetsgrupper och en kommunikationsplan med syfte att förenkla och förtydliga Fi:s politiska plattform, vilken ska kunna anpassas utifrån lokala förutsättningar.

Ort: KUNGÄLV Ålder: 51

Maria Svensson

Maria Svensson

Maria har en bred erfarenhet i partiet som styrelseordförande i Fi Västra Götaland, styrelseordförande i partistyrelsen, utbildningspolitisk talesperson, samordnare i utbildningsutskottet samt samordningsansvarig i Almedalen 2018. Maria menar att Fi behöver bli djärvare och att fler personer behöver initiera debatter. Maria tycker det är viktigt att vi fortbildar oss internt och att vi har en transparent organisation där vi breddar demokratin genom exempelvis rådslag.

Ort: HÖRBY Ålder: 62

Kicki Myrberg

Kicki Myrberg

Kicki är ordförande i Fi Skåne, har stor digital kompetens och har bland annat byggt och administrerat Fi:s gruppsajt. Kicki har facklig styrelseerfarenhet och var mycket aktiv i motståndet mot naturgasborrande på Österlen. Kicki vill initiera ett utbildningsarbete som handlar om hela Fi:s politik, vad det innebär att representera ett politiskt parti och hur vi omsätter vår politik i praktiken.

Ort: GÖTEBORG Ålder: 73

Gudrun Tiberg

Gudrun Tiberg

Gudrun har varit aktiv i Fi sedan grundandet och har haft flera förtroendeuppdrag. Gudrun har bland annat fokus på funktionalitetsfrågor. Gudrun vill stärka de lokala grupperna, bland annat genom regionala träffar för erfarenhetsutbyte, särskilt ansvariga i styrelsen för vissa geografiska områden och utveckling av ett intranät för partiet. Gudrun vill bidra med kontinuitet och erfarenheterna från partiets hela livstid.