Valberedningens förslag till partiledare 2019-2021

Ålder: 36 Ort: STOCKHOLM

Gita Nabavi

Gita Nabavi

Gitas goda ledaregenskaper, politiska styrka och stora stöd i partiet gör henne till ett självklart val för rollen som en av Fi:s partiledare.

Gita har lyft Fi med sin politiska skärpa och träffsäkerhet i kombination med trygghet, analytiska förmåga och ödmjukhet. Gita är en briljant debattör, men också en förtroendeskapande samarbetspartner, vilket gör henne till en nyckelperson i förhandlingar med andra partier och personer.

Gita har under många år och i flera valrörelser drivit partiets politiska och organisatoriska utveckling, bland annat som delaktig i utvecklingen av Fi:s ekonomiska politik.

Som del av partistyrelsen vill Gita skapa förutsättningar för partiets företrädare och medlemmar att bedriva politik och bilda opinion på nationell såväl som på lokal nivå.

Gita vill stärka upp det operativa arbetet för att skapa mer utrymme för strategiskt arbete i styrelsen. Gita föreslår att det kan göras genom dels självorganiserande arbetsgrupper med mandat att genomföra det operativa arbetet i partistyrelsen (särskilt organisation och politik), dels genom att tydliggöra mandat och förväntningar för riksdagsgruppen.

Gita vill att styrelsen ska ta ett större ansvar att skapa tid och rum för kontinuerlig politikutveckling samt för kunskapsutbyte inom organisationen. Olika sätt som Gita vill göra detta på är bland annat genom nationella sammankomster för nya medlemmar, kommunföreningar med och utan parlamentariska mandat samt riksdagsgruppen, genom besök och nationellt kunskaps- och resursstöd till lokalgrupper som önskar det samt genom nationella sammankomster för vidareutbildning.

Gita lyfter vikten av att vårda och utveckla Fi:s relationer till folkrörelserna, eftersom de bidrar till Fi:s politikutveckling och är Fi:s kunskapsbas. Gita vill att Fi ska vara inbjudande, transparent och korrekt gentemot Fi:s pålästa och ideologiskt drivna medlemmar och väljare samt att Fi ska ta tillvara och respektera det stora engagemang och de ideella krafter som driver Fi framåt och skapar möjlighet för partiet att växa och utvecklas.

Gita har som en av Fi:s partiledare lett partiet genom valrörelsen 2018 och är en trygghet i partiets fortsatta utveckling.

Ålder: 30 Ort: STOCKHOLM

Farida al-Abani

Farida al-Abani

Farida är Feministiskt initiativs asyl- och migrationspolitiska talesperson. Farida har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organisationer och ett stort kontaktnät i civilsamhället. Med sin kunskap och karisma är Farida en stark röst i många av Fi:s viktigaste frågor, exempelvis i antirasistiska-, folkhälso- och pensionsfrågor. I valrörelsen 2018 var Farida en av de mest framträdande politiska rösterna.

Farida vill i egenskap av partiledare fortsätta att bygga partiet internt för en ökad stabilitet. Farida menar att det är viktigt att bygga relationer, vara nära medlemmarna och möta de aktiva i kommunerna. Farida vill se en ökad kommunikation med de olika medlemsgrupperna för att tillsammans bygga organisationen och utveckla politiken på ett tydligare strategiskt sätt. Farida vill också öka kontakterna med civilsamhället genom att bjuda in och ha samtal med medlemmar i andra organisationer, för att informera om vår politik men också för att ta in vilka behov som finns.

Farida vill att Fi fortsätter att äga och vara ledande inom jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna. Farida vill att partiet fortsätter att utveckla vår redan starka politik inom sociala och arbetsmarknadsfrågor, men också fortsätter vara en tydlig röst inom migration-, asyl- och fredsfrågor. Farida ser ett behov av att partiet gör politiken tillgänglig, förståelig och konkret.

I Farida har partiet en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap fungerar som en enande kraft. Farida är väl grundad i Fi:s politik och ideologi och är en skarp analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv. Farida är trygg i mediala sammanhang och har också gjort sig känd som skarp aktivist. Tillsammans med Gita är Farida en person som leder Fi in i framtiden.