KATARZYNA “KATTA” KONKOL

Ålder: 36 Ort: STOCKHOLM

Ålder: 36 Ort: STOCKHOLM

Katrzyna Konkol

Katrzyna Konkol

Medan partiledningen samordnar de politiska frågorna, har partisekreteraren en nyckelposition vad gäller samordning av organisation och det dagliga operativa arbetet. Fi står inför flera utmaningar och det är av vikt att partisekreteraren kan vara en motor i arbetet med dessa. Vid sidan om Kattas egen analys av problem och lösningar, fokus på transparens, stärkt interndemokrati och medlemmar och lokalgrupper, så stämmer Kattas fokus väl överens med övriga styrelseledamöters fokus. Katta kan bli den nödvändiga och viktiga katalysator som Fi behöver.

Katta vill skapa organisatoriska strukturer och processer för att Fi hållbart och långsiktigt ska nå målen. Detta kräver, enligt Katta, att Fi organisatoriskt ser ut som det samhälle vi eftersträvar. Katta vill att organisationen även internt efterlever demokrati, hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, frihet från förtryck, diskriminering och maktutövning. Katta har flera konkreta förslag på vad som behöver och kan göras framöver, samtidigt som Katta ödmjukt reflekterar kring att byggandet av en organisation ständigt behöver utvärderas och revideras allt eftersom.

När det gäller organisatoriska strukturer och processer utmanar Katta den traditionella patriarkala byråkratin. Medan byråkratin bygger på att en hierarkisk topp utarbetar ideala strukturer och controller-funktioner för att se till att organisationen följer förutbestämda procedurer, så frågar Katta sig (och andra) ständigt om de organisatoriska strukturerna och processerna verkligen uppfyller syftet och behoven. Katta vill “bygga strukturer som engagerar människor istället för att engagera människor kring strukturer” och visar på en prestigelöshet i att ständigt omvärdera och omdesigna organisationen.

Liksom flera ledamöter i den föreslagna styrelsen betonar även Katta vikten av att lyssna in kommunföreningarnas behov. Katta vill skapa forum för att föreningarna ska kunna samtala och dela information horisontellt. Katta vill vara närvarande, synlig och tillgänglig för medlemmar. Katta är inlyssnande relationsbyggare, men samtidigt tydlig och lösningsfokuserad.