GITA NABAVI

Ålder: 36 Ort: STOCKHOLM

Ålder: 36 Ort: STOCKHOLM

Gita Nabavi

Gita Nabavi

Gitas goda ledaregenskaper, politiska styrka och stora stöd i partiet gör henne till ett självklart val för rollen som en av Fi:s partiledare.

Gita har lyft Fi med sin politiska skärpa och träffsäkerhet i kombination med trygghet, analytiska förmåga och ödmjukhet. Gita är en briljant debattör, men också en förtroendeskapande samarbetspartner, vilket gör henne till en nyckelperson i förhandlingar med andra partier och personer.

Gita har under många år och i flera valrörelser drivit partiets politiska och organisatoriska utveckling, bland annat som delaktig i utvecklingen av Fi:s ekonomiska politik.

Som del av partistyrelsen vill Gita skapa förutsättningar för partiets företrädare och medlemmar att bedriva politik och bilda opinion på nationell såväl som på lokal nivå.

Gita vill stärka upp det operativa arbetet för att skapa mer utrymme för strategiskt arbete i styrelsen. Gita föreslår att det kan göras genom dels självorganiserande arbetsgrupper med mandat att genomföra det operativa arbetet i partistyrelsen (särskilt organisation och politik), dels genom att tydliggöra mandat och förväntningar för riksdagsgruppen.

Gita vill att styrelsen ska ta ett större ansvar att skapa tid och rum för kontinuerlig politikutveckling samt för kunskapsutbyte inom organisationen. Olika sätt som Gita vill göra detta på är bland annat genom nationella sammankomster för nya medlemmar, kommunföreningar med och utan parlamentariska mandat samt riksdagsgruppen, genom besök och nationellt kunskaps- och resursstöd till lokalgrupper som önskar det samt genom nationella sammankomster för vidareutbildning.

Gita lyfter vikten av att vårda och utveckla Fi:s relationer till folkrörelserna, eftersom de bidrar till Fi:s politikutveckling och är Fi:s kunskapsbas. Gita vill att Fi ska vara inbjudande, transparent och korrekt gentemot Fi:s pålästa och ideologiskt drivna medlemmar och väljare samt att Fi ska ta tillvara och respektera det stora engagemang och de ideella krafter som driver Fi framåt och skapar möjlighet för partiet att växa och utvecklas.

Gita har som en av Fi:s partiledare lett partiet genom valrörelsen 2018 och är en trygghet i partiets fortsatta utveckling.