Ett feministiskt Europa

Valplattform Europaparlamentsvalet 2019

Valplattform Europaparlamentsvalet 2019

Feministiskt initiativ vill se en jämställd, jämlik och hållbar värld. 2014 skrev vi historia när vi för första gången tog plats i Europaparlamentet. Vår paroll var: ut med rasisterna – in med feministerna! Under mandatperioden har vi satt de mänskliga rättigheterna högst upp på den politiska agendan. Vi har lyft kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter. Vi har kämpat för fred och hållbarhet, mot våld, militarism, rasism och nationalism. Med erfarenhet från de första åren är vi nu redo att fortsätta vara en kraft för förändring i den Europeiska unionen.

Som feminister är vi del av en global rörelse för rättvisa och frihet från förtryck. Vi samarbetar med feminister från hela världen. I Europa ser vi hur kvinnors och hbtq-personers rättigheter är under attack av nationalistiska och konservativa krafter. Samma krafter driver också på hat och inskränkta rättigheter för flyktingar, papperslösa och minoriteter. Det behövs en kraftfull mobilisering till försvar av vunna rättigheter, till försvar av demokratin och det öppna samhället. Därför har vi de senaste åren jobbat för att samla feminister från hela Europa. Fler och fler partier med feminismen som utgångspunkt tar nu form och ställer upp i val. Vårt mål är att starta en feministisk grupp i Europaparlamentet för att tillsammans bli en större kraft att räkna med.

Feminismen som parlamentarisk röst behövs för att något ska hända. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män och har sämre arbetsvillkor och otrygga anställningar. Konsekvensen är kroppar som slits, ekonomisk utsatthet och otrygghet genom livet. Fortfarande gör kvinnor en större del av det obetalda arbetet, genom omsorg om barn och äldre samt ansvar för hemmet. Fortfarande utsätts kvinnor för mäns våld, för kontroll och övergrepp. Kvinnors kroppar blir till slagträn i väpnade konflikter, till handelsvaror för sexuella ändamål och sedan utvisade av gränspoliser. Det här kan vi aldrig acceptera.

Kvinnors rättigheter blir ständigt satta på undantag, såväl i Sverige som i Europa. Många partier säger sig vara för jämställdhet, men ändå är det få som går från ord till handling. Alltid finns det något annat som anses viktigare att prioritera vid förhandlingsbordet. Feministiskt initiativ startade för att vi inte kunde vänta längre på att se en förändring. Vi behöver finnas i de rum där besluten fattas.

Vi kopplar ihop individens frihet och rättigheter med en strukturell samhällskritik – av patriarkatet, kapitalismen och rasismen. Vi ser hur rasismen tar sig olika uttryck, från vardagsrasism och diskriminering till stängda gränser, hatbrott och övervåld. Vi ser också hur den tar sig uttryck i fattigdom, segregation och social utslagning. I dagens Europa hörs röster som förespråkar hårdare tag och repression mot de som är i störst behov av samhällets stöd. Vi vet att det inte är vägen framåt. Vad EU behöver är en politik för att bryta de ökande ekonomiska och sociala klyftorna. Rätten till utbildning, till arbete och till bostad ska gälla alla. Sociala rättigheter måste stå över marknadens.

Inför Europaparlamentsvalet 2019 går vi till val på ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Vi vill ta stora steg framåt för jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser.

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Vi upplever våldet i hela samhället, från de mest intima relationerna till de internationella. Från våldtäkt i hemmet och på slagfälten till trafficking och militär upprustning. Mäns våld mot kvinnor når katastrofala nivåer i Europa. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier. Vi ser också våld och diskriminering mot hbtqia-personer, bortgifta ungdomar och könsstympning. En feministisk politik innebär krafttag mot våldet. Feministiskt initiativ vill:

 • Att EU tydligt ska omfördela i sin budget så att det våldsförebyggande arbetet och bekämpning av våld mot utsatta grupper prioriteras
 • Att EU ska driva på medlemsstaterna att införa samtyckeslag enligt svensk modell
 • Att EU ska vara ledande i arbetet att införa ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster, kriminalisering av köparen enligt svensk modell, arbeta mot trafficking och erbjuda skydd till offren oavsett legal status
 • Att EU ska skrota Lissabonfördragets planer på en gemensam armé och militär upprustning
 • Att EU och EU:s medlemsstater ska skriva under FN-konventionen mot kärnvapen och att stoppa vapenexporten

FÖR EN RÄTTVIS VÄRLD

Det är ett grundläggande behov att leva ett liv i trygghet. Att söka skydd undan våld, krig, tortyr, svält, förföljelse och utsatthet är även en mänsklig rättighet. Aldrig tidigare har så många människor dött på flykt till Europa, och aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på att begränsa människors rätt att söka skydd. Kvinnor och flickor utvisas till länder där de riskerar bortgifte och könsstympning, det är följden av en urholkad asylrätt och allt högre murar. I dagens EU villkoras den fria rörligheten och kvinnors självbestämmande hotas av allt fler. Rätten till fri och säker abort begränsas. En feministisk politik slår vakt om asylrätten, om rätten till sin egen kropp och om jämställdheten. Feministiskt initiativ vill:

 • Att EU ska skapa säkra vägar till Europa, lägga ner Frontex, säkra kvinnors och barns rätt till asyl
 • Att EU ska anta ett direktiv mot diskriminering på grund av ålder, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck
 • Att EU ska säkra fri och laglig abort i alla EUs medlemsstater
 • Att EU ska se till att alla medlemsstater erbjuder alla möjlighet till god och tillgänglig barnomsorg
 • Att EU ska säkra jämställda och jämlika löner för likvärdigt arbete i hela EU

FÖR EN LEVANDE PLANET

Klimatet är en rättvisefråga. Klimatförändringarna och miljöförstöringen drabbar redan nu stora delar av världens befolkning. Kvinnor bidrar överlag mindre till klimatförändringar än män men är ofta de som drabbas hårdast. Höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna. Vi ser hur ideal om ständig tillväxt och människans självpåtagna rätt att exploatera naturen har lett till stigande temperaturer som hotar allt liv på jorden. Vi behöver agera innan det är för sent – det kräver en radikal omställning till ett samhälle där människan lever utan att överskrida planetens resurser. Matsuveränitet och småskalighet ska gå före storskaliga jordbruksnormer. Naturens och urfolks rättigheter ska värnas framför utvinningsindustrin. Transporter ska ske via tåg och kollektivtrafik istället för flyg, bil eller lastbil. Principen ska alltid vara att de som förorenar mest ska betala mest. En feministisk klimatpolitik bygger på rättvisa, global solidaritet och respekt för allt liv på jorden. Feministiskt initiativ vill:

 • Att EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038
 • Att EU har ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela Europa samt stöd till nattåg
 • Att EU kraftigt ska påskynda omställningen till ett hållbart energisystem med fokus på förnyelsebar energi
 • Att EU:s jordbruksstöd ska riktas mot rejäl omställning, för ekologi, småskalighet och matsuveränitet där vegetabilier odlas för människor och inte för köttindustrin
 • Att EU ska kräva av medlemsstaterna att de har etiskt och hållbart lantbruk, fiske och djurhållning