Dagordning

 1. Konferensen öppnas
 2. Val av 2 ordförande att leda valkonferensen
 3. Val av 2 sekreterare för valkonferensen
 4. Val av justeringspersoner för protokollet
 5. Val av rösträknare under valkonferensen (förslag 4 stycken) samt av rösträknare för listorna (förslag 8 stycken).
 6. Fastställande av valkonferensens utlysning enligt stadgar.
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av dagordning
 9. Godkännande av arbetsordning för mötet
 10. Val av redaktionskommitté
 11. Beslut om valordning för val till listor
 12. Val av kandidater till riksdagslista samt kandidater till lista till  EU-parlamentet.
 13. Fastställande av listor till Eu-parlamentet samt riksdagen
 14. Beslut om EU-valplattform
 15. Val av ett antal frågor att gå vidare med till riksdagsvalet
 16. Mötesavslutning