Valkompassen i SVT - svar från Feministiskt initiativ

I SVT:s valkompass har de valt att endast ta med de partier som redan har makt och inflytande. Feministiskt initiativ finns därför bara med i deras valkompass för de kommuner där vi har plats i kommunfullmäktige. Eftersom vi tycker att alla väljare borde få information om vilka alternativ de har när de ska rösta i riksdagen, redovisar vi här våra svar på frågorna i SVT:s valkompass.

I SVT:s valkompass har de valt att endast ta med de partier som redan har makt och inflytande. Feministiskt initiativ finns därför bara med i deras valkompass för de kommuner där vi har plats i kommunfullmäktige. Eftersom vi tycker att alla väljare borde få information om vilka alternativ de har när de ska rösta i riksdagen, redovisar vi här våra svar på frågorna i SVT:s valkompass.

Jämför oss med andra i TT:s valkompass

Vill du se vårt resultat ihop med de andra partiernas? Testa till exempel TT:s valkopmass, där finns vi med. Och i de flesta andra.

Kära väljare, här är Feministiskt initiativs svar på SVT:s valkompass för riksdagen

(Svarsalternativ: Mycket dåligt förslag, Ganska dåligt förslag, Ganska bra förslag, Mycket bra förslag)

1.En förmögenhetsskatt ska återinföras

MYCKET BRA FÖRSLAG

Feministiskt initiativ vill se en återinförd förmögenhetsskatt, på en nivå som berör bara de rikaste i samhället. Förmögenheter över fem miljoner kronor ska beskattas med en procent. Förmögenhet mellan 15 till 30 miljoner kronor beskattas med ytterligare en procent och den förmögenhet som överstiger 30 miljoner kronor beskattas med ytterligare en procent för en högsta skattesats på 3%.

2. Rutavdraget ska utökas kraftigt

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

En feministisk skattepolitik omfördelar till de som har lite, RUT-avdraget har haft motsatt effekt och bör avskaffas.

3. Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort

GANSKA DÅLIGT FÖRSLAG

Amorteringskravet minskar risken med en överhettad bostadsmarknad, med överbelåning och uppblåsta priser, som riskerar att bidra till en bostadsbubbla likt den vi upplevde på 90-talet. Fi vill också se att ränteavdragen fasas ut.

4. Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Staten behöver ta sitt ansvar genom att stimulera bostadsbyggande, inte minst av hyresrätter med bra standard till rimliga priser. Vi vill se ett utökat investeringsstöd för byggande av ändamålsenliga och billiga hyresrätter, delar av stödet ska öronmärkas till studentlägenheter och äldreboenden.

5. Sverige ska vara mångkulturellt

MYCKET BRA FÖRSLAG

Vi vill se ett kompetenslyft och revitalisering av de fem nationella minoritetsspråken och kulturerna, stärka tillgången till språkkunnig personal inom välfärden, höja ambitionsnivån mot hatbrott, främja brobyggarverksamhet vid behov och delaktighet i politiska processer.

6. Sverige ska ta emot färre flyktingar

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Rätten att söka asyl, att söka skydd från krig och terror, är en grundläggande mänsklig rättighet och inte något vi kan förhandla bort. Asylrätten är i dagens Sverige allvarligt försvagad och vi ser ett akut behov av att stärka asylrätten. Vi vill öka antalet kvotflyktingar, ta bort hinder för familjeåterförening, ge amnesti för asylsökande som väntat länge och återgå till permanenta uppehållstillstånd som norm.

7. Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Böneutrop är en lokal förvaltningsfråga som bör hanteras som andra ljudinslag i offentligheten. Likhet inför lagen skall gälla, och det ska inte särbehandlas. Religionsfriheten ger vidare skydd för minoriteter att få utöva och uttrycka sin religion, och är en grundläggande mänsklig rättighet.

8. Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Nyanländas ställning på arbetsmarknaden ska inte undermineras lägre löner och sämre anställningsvillkor.

9. Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser

MYCKET BRA FÖRSLAG

Styrelser präglar en organisations verksamhet. Styrelser börsnoterade bolag och offentliga verksamheter bör vara sammansatta med en representativ fördelning av såväl kön som den mångfald som kännetecknar Sverige.

10. Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika

MYCKET BRA FÖRSLAG

Det ojämställda uttaget av föräldraledighet har stora konsekvenser på kvinnors ekonomiska självständighet då det påverkar allt från ingångslöner och löneutveckling till pension. En övervägande majoritet av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas.

11. Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Vi vill att en procent av statsbudgeten ska gå till kultur: Höjda anslag till fria kulturaktörer. Gratis kulturkvällar. Ökad tillgänglighet till kulturlokaler.

12. Arbetsförmedlingen ska avskaffas

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Fi vill se en samlad social försäkring med fokus inriktat på individens väg till ekonomisk självständighet. I detta ingår att slå ihop Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och kommunernas försörjningsstödsenheter till team som följer individen och stöttar denne.

13. Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Turordningsreglerna ska behållas, men vi vill underlätta för fler företag genom nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare samt skattelättnader för personaloptioner för att stötta små, snabbväxande och innovativa företag. Utöver det vill vi göra det lättare att anställa genom att minska sjuklöneansvaret för företag med mindre än tio anställda.

14. Skatten på arbete ska sänkas

GANSKA DÅLIGT FÖRSLAG

Skatten behöver i större utsträckning tas ut på ägande (kapital) och på (punktskatter) istället för arbete genom återinförd förmögenhetsskatt, utfasning av ränteavdrag, och införandet av köttskatt. Fi vill se ökad andel av skatter från annat än arbete, men vill inte sänka skatten på arbete.

15. Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag

GANSKA DÅLIGT FÖRSLAG

Det finns mycket annat som behöver prioriteras högre, och sådana åtgärder är svåra att genomföra utan att det ska komma att uppfattas som “övergrepp” från polisens sida.

16. Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut

GANSKA DÅLIGT FÖRSLAG

Vi vill ha en översyn av straffskalor och detta kan vara ett inslag i den översynen för exempelvis sexualbrott.

17. Tiggeri ska förbjudas

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Tiggeri är ett symptom på fattigdom, vi kan inte lagstifta bort fattigdom genom att förbjuda tiggeri. Ett tiggeriförbud hjälper ingen men stjälper alla. Medmänniskor som idag förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter och därmed behöver be om hjälp för sin och sin familjs försörjning blir inte hjälpta av att förbjudas att just be om hjälpen.

18. Skatten på flygresor ska tas bort

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Flyget bör i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Flygresorna står för en stor del av de koldioxidutsläpp som svenska invånare orsakar. Vi vill istället höja flygskatten med syftet att flyget i högre utsträckning ska bära sina egna klimatkostnader.

19. Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025

MYCKET BRA FÖRSLAG

Vi vill i en nära framtid se ett förbud för nyförsäljning av fordon med fossila drivmedel. Fordonstillverkarna anpassar sig efter en mer restriktiv lagstiftning och behöver tydliga riktlinjer att den fossila förbränningsmotorn inte längre ska utvecklas. De förhoppningsvis små intäkterna från fordonsbeskattningen ska delfinansiera satsningen på utbyggt nät av laddstationer i hela Sverige.

20. Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas

GANSKA BRA FÖRSLAG

Det behöver både forskas och satsas på alternativa material.

21. Kärnkraften ska byggas ut

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Vi vill verka för en avveckling av den svenska kärnkraften. Den är inte kommersiellt gångbar utan kraftiga statliga subventioner, och den betalar inte full ut för varken samhällsrisken eller för avfallsproblematiken.

22. Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Vi ser inte något behov av att införa fler eller tidigare betyg då det skulle öka pressen för eleverna, men också administrationen för lärarna. Forskning säger också att tidigare betyg inte skulle vara vägen fram för bättre skolresultat.

23. Religiösa friskolor ska förbjudas

GANSKA BRA FÖRSLAG

All undervisning ska vara vetenskapligt grundad och sekulär, oavsett huvudmannaskap för skolan.

24. Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna

MYCKET BRA FÖRSLAG

Staten måste ta ett helhetsgrepp för att minska segregationen och skapa jämlika livschanser för alla barn. Vi vill att staten återtar huvudmannaskapet för skolan för att skapa mer likvärdighet över landet, i såväl förort som gles- och landsbygd.

25. Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas

MYCKET BRA FÖRSLAG

Huvudprincipen är att skattefinansierade välfärd bedrivs i offentlig regi, med inslag av alternativa driftsformer. Eleverna har skolplikt vilket är svårt att förena med fri etableringsrätt, fri betygssättning och fria vinstuttag. Vi menar att förskola och skola inte lämpar sig för företagsamhet som drivs med uttalat vinstintresse.

26. Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner

MYCKET BRA FÖRSLAG

Vi vill verka för att geografiskt differentierad arbetsgivaravgift i Sverige utreds och införs.

27. Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Vi vill verka för en skärpning av strandskyddet.

28. Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner

MYCKET BRA FÖRSLAG

Vad som behövs är en feministiskt grundad fördelningspolitik som inte endast riktar in sig på relationerna mellan människor utan också på de politiska nivåerna som EU, staten, regionerna och kommunerna. Fi vill i sin statsbudget skjuta till 35 miljarder extra till kommun och landsting. Men vi vill också öka fördelningsgraden inom kommunala utjämningssystemet.

29. Sverige ska bli medlem i NATO

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

Sverige ska förbli alliansfritt. Natomedlemskap ökar hotbilden mot Sverige samt risken att dras in i krig. Nato är en kärnvapen-allians och Sverige skall istället verka för avveckling av kärnvapen.

30. Sverige ska lämna EU

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG

EU är en möjlighet att arbeta för jämställdhet och jämlikhet i Europa och i världen. EU lider av ett demokratiskt underskott, men rätt väg är att verka för ökad delaktighet, transparens och förändra prioriteringar i EU:s arbete – inte att verka för utträde.

31. Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen

MYCKET BRA FÖRSLAG

Feministiskt initiativ vill verka för att landstingen avskaffas och ersätts av andra former av skattefinansierat ägande. Den offentligt finansierade vården måste bli så bra att ingen ser ett behov av att teckna en privat sjukvårdsförsäkring.

32. Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna

MYCKET BRA FÖRSLAG

Feministiskt initiativ har en vision om avskaffande av juridiska kön, men vägen dit är lång och andra viktiga förändringar måste genomföras snarast. Så ja, vi vill att ett tredje juridiskt kön införs och för att detta ska ske på rätt sätt krävs att valfrihet kring juridiska kön redan är infört eller införs samtidigt.

33. Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?

Våra prioriterade är i fetstil och utan parantes.

  • Arbetsmarknadsåtgärder (6h arbetsdag)
  • Barnbidrag och föräldraförsäkring (höjning för alla på försörjningsstöd)
  • Infrastruktur och kommunikationer (fri kollektivtrafik + tågsatsningar)
  • (Försvar och säkerhet)
  • Migration och integration (återställa asylrätt)
  • Pensioner och stöd till äldre (höja garantipension 4000kr/mån)
  • (Polis och rättsväsende)
  • (Utbildning och forskning)
  • Sjuka och personer med funktionsnedsättning (över 10 miljarder till vården och LSS)
  • (Sänkta skatter)