UTBILDNING MOTION 144 JÄMKAT FÖRSLAG

(jämkat med motionärer och yrkanden som kommit in under fredagen & lördagen)

(jämkat med motionärer och yrkanden som kommit in under fredagen & lördagen)

Ett demokratiskt välfärdssamhälle måste bygga på en gemensam och jämlik utbildning, med fokus på kunskapsutveckling i ett brett perspektiv och med respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utvecklas som människa och samhällsmedborgare. Utbildningen har en viktig funktion när det gäller att bevara och utveckla vår demokrati och för att skapa villkor som garanterar alla människors lika värde och möjligheter att använda hela sin potential – oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap. Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara en grund i utbildningsväsendet. Skolan har en nyckelroll i en samhällsutveckling som har jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av diskriminering som mål. All utbildning ska vara öppen för alla och ingen ska bli nekad plats på grund av sina särskilda stödbehov.

I dagens samhälle, i utbildning och i andra sammanhang behandlas barn, unga och vuxna många gånger utifrån stereotypa föreställningar. Det är mönster som måste belysas och brytas. Skolan behöver aktivt förebygga maktstrukturer och förhindra kränkningar.  Att bryta mot dessa normer kan leda till kränkningar, våld, diskriminering, otrygghet och begränsningar av unga människors liv.

Normkritisk pedagogik synliggör de normer och maktstrukturer som ligger till grund för kränkande behandling. Normkritik handlar om att förstå varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer som skapar maktobalans i samhället. Genom att se mekanismerna bakom diskriminering kan vi även se hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. Normkritisk pedagogik ger också förutsättningar att förändra samhället I grunden och framför allt ger den barn och unga rätt att få vara den de är och rätt att bli bemötta på ett bra sätt. Normkritisk pedagogik kan också påverka pojkars skolresultat positivt.

Inga former av vinstuttag ska vara tillåtna i utbildningsväsendet. Konsekvenserna av vinstsystem är tydliga. Bland annat ger det ökad segregation, betygsinflation samt att skolor läggs ner för att de ger för lite vinst eller går i konkurs.

Alla barn och elever ska garanteras en god hälsa och en god uppväxt. Då behövs tillgång till professionellt Barn/ElevHälsoTeam (B/EHT)som har tillräckligt med tid, resurser och möjligheter för att bedriva ett främjande och förebyggande arbete i både förskola och skola. B/EHTs fokus ska vara att varje barn får en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Barnet/elevens behov ska stå i centrum och anpassningar ska göras individuellt. Tillgänglighet och inkludering är viktiga ledord för att trygga barns uppväxt. Tillgången till B/EHT ska anpassas efter skolornas socioekonomiska upptagningsområde och tillförsäkra att elevantalet inte överstiger de rekommendationer som finns utifrån yrkesgrupperna.

Skolfrånvaron måste sjunka och skolorna anpassas mer efter elevernas behov. Gruppstorlekar, kompetenser, och lokalers funktion samspelar också för elevernas bästa. Därför måste stora satsningar göras på förskola, fritidshem och skola, satsningar som kan ses som sociala investeringar.

Utbildningens olika delar är också arbetsplatser för barn, elever, studenter och personal där demokratiska arbetsformer måste vidareutvecklas och stärkas för att skapa en god arbetsmiljö. Det behövs satsningar både på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön för att skapa en optimal miljö för utveckling och lärande.

Dörren till utbildning, vidareutbildning och omskolning ska stå öppen under en människas hela liv. Feministiskt initiativ vill värna ett system där kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund, yrkesutbildningar och andra vägar utgör en möjlighet att göra nya yrkes- och livsval. Ett mål för den feministiska politiken är att bryta segregeringen på arbetsmarknaden. Elevernas val efter den obligatoriska grundskolan är idag i hög grad könsbundna, men elever påverkas även av faktorer knutna till klass, funktionalitet, etnicitet och religiös tillhörighet. Det är därför viktigt att studie- och yrkesvägledande personal utbildas i frågor kring antidiskriminering och medverkar till att bryta segregerande utbildnings-och yrkesval Vuxenutbildning och högre utbildning ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Människors möjligheter att studera ska inte vara beroende av individens ekonomi, hälsa, familjesituation, etnicitet eller funktionalitet. För att säkra en hög kvalitetsnivå i den högre utbildningen bör genus-, funktionalitets-, antirasistiska och normkritiska perspektiv genomsyra utbildningarna. Dessa perspektiv måste också genomsyra akademin i sig för att bryta de maktstrukturer som finns inom akademin idag.

Utbildningsväsendet ska vara en tydlig motkraft mot rasism, sexism, sexuella trakasserier, hat och andra krafter som undergräver vår demokrati. Feministiskt initiativ vill att mänskliga rättigheter och demokratiska grundläggande värderingar ska ha en central roll i utbildningsväsendet. I förskolan, fritidshemmet grundskolan, gymnasiet samt högre utbildning utbildas och fostras individer som ska leva tillsammans i samhället i en anda av förståelse, fred, jämställdhet, jämlikhet, och solidaritet.

 

D.1 Förskola

Fi ska verka för att utbildningen i förskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, klass och HBTQ- och antirasistiskt perspektiv bland annat genom normkritisk pedagogik

Fi ska verka för att utbildningen i förskolan stärker de delarna i läroplanen som handlar om hållbar utveckling, miljö- och klimat.

Fi ska verka för att förskolan har ändamålsenliga lokaler samt högre personaltäthet och mindre barngrupper. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 15 barn i förskola. Målet bör vara en genomsnittlig personaltäthet i förskola på högst 4,5 barn per heltidsanställd – då ges möjlighet till mindre grupper för de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd.

Fi ska verka för att förskolan ska vara avgiftsfri. Garanterad plats i förskola ska gälla alla barn 1-5 år.

Fi ska verka för att kommunerna har introduktionsförskola för nyanlända.

Fi ska verka för en uppsökande verksamhet, till de vars barn ej går i förskolan, för att informera om förskolan och dess betydelse för barnens utveckling för alla barn.  

Fi ska verka för att förskolan också omfattas av arbetsmiljölagen.

Fi ska verka för att barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning i förskolan, både på sitt modersmål samt och på svenska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fi ska verka för att all förskoleundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad och konfessionslös.

Fi ska verka för en inkluderande förskola. Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Insatserna ska anpassas efter barnets individuella behov, barn som har behov av mindre sammanhang utifrån särskilda behov ska ha möjlighet till det.

Fi ska verka för förbud mot vinstutdelning inom förskolan.

Fi ska verka för att vegetabilisk kost blir norm i alla förskolor.

Fi ska verka för att varje kommun tillhandahåller natt och helgöppen omsorg.

Fi ska verka för att förskolor ska ha laglig rätt att inte behöva lämna ut uppgifter om papperslösa barn till Polisen eller Migrationsverket.

 

D.2 Förskoleklass och grundskola inklusive fritidshem

Fi ska verka för att det fria skolvalet avvecklas till förmån för likvärdiga livschanser och jämlikhet. Alla elever, skolan och samhället i stort gynnas av skolor med blandat elevunderlag.

F! ska verka för att elever får rätt till tydlig information om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället i stort.

Fi ska verka för att stärka elevers inflytanderätt över utvärderings-, kvalitets-, likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet.

Fi ska verka för att elevers demokratiska sammanslutningar ges stöd och möjlighet att verka inom skolans verksamhetsområde.  

Fi ska verka för att utbildningen i förskoleklass, fritidshem och grundskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, klass och HBTQ- och antirasistiskt perspektiv bland annat genom normkritisk pedagogik

F! ska verka för att utbildningen i förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan stärker undervisningen om hållbar utveckling, miljö- och klimat.

Fi ska verka för undervisning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet.

Fi ska verka för att skola och fritidsverksamhet bedrivs i ändamålsenliga lokaler och för högre personaltäthet och mindre barngrupper i skola och fritidshem. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 20 barn i skolan.

Fi ska verka för att elever med annat modersmål än svenska ska få studiehandledning och undervisning på sitt modersmål utifrån behov.

Fi ska verka för att meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska strykas.

Fi ska verka för att alla elever i grundskolan ska få gratis kollektivtrafik.

Fi ska verka för en inkluderande skola. Elevernas behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Elever som behöver undervisning i mindre sammanhang, sak kunna få det. Inkludering ska ske på elevernas egna villkor.

Fi ska verka för att det på varje skola ska finnas en person som ska vara kontaktperson för diskrimineringsfrågor. Alla som utsätts ska veta vem de kan vända sig till.

Fi ska verka för att elever med funktionsnedsättning ska ha rätt till feriearbeten eller annan arbetslivserfarenhet.

Fi ska verka för att staten får huvudansvaret för grundskolan.

Fi ska verka för förbud mot vinstuttag inom förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Fi ska verka för möjlighet till ett kommunalt veto vid etablering av nya friskolor.

Fi ska verka för att vegetabilisk kost blir norm i på alla skolor.

Fi ska verka för max sex timmars skoldag.

Fi ska verka för en läx- och betygsfri grundskola.

Fi ska verka för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen. Den ska innehålla kunskap om samtyckeslagen, om sexuella trakasserier samt att alla lärare ska ha relevant kompetens som utgår från ett normkritiskt perspektiv.

Fi ska verka för att garanterad plats i fritidshem ska gälla från 6 till 12 års ålder.

Fi ska verka för att papperslösa barn som går i grundskolan ska ha fredad väg till och från skolan, att polisen inte ska ha rätt att gripa dessa elever under deras väg till och från skolan. Skolan ska ej heller tvingas lämna ut uppgifter om elever.

Fi ska verka för att estetiska ämnen får större plats i förskoleklassen och grundskolan inklusive fritidshemmet.

Fi ska verka för att alla skolor ska erbjuda frukost till eleverna före skoldagens början.

 

Skolans barn- och elevhälsoteam (B/EHT)

Fi ska verka för att alla barn och unga ska ha god tillgång till specialpedagog, speciallärare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och psykolog för förebyggande, främjande, utredande och åtgärdande insatser.

Fi ska verka för att B/EHT innehar kompetens samt fortbildas kontinuerligt i genus-, klass-, funktionalitets-, antirasistiskt-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv.

Fi ska verka för att tillgången till elevhälsa anpassas efter skolornas socioekonomiska upptagningsområde

Fi ska verka för alla elevers rätt till professionell studie- och yrkesvägledning med ett tydligt genus, klass- och funktionalitetsperspektiv, antirasistiskt och ett normkritiskt perspektiv.

Fi ska verka för att alla elever garanteras de samtal de behöver med studie- och yrkesvägledare, att SYV finns tillgänglig som stöd för lärarna i deras studie- och yrkesvägledande arbete i de lägre stadierna, samt att studie- och yrkesvägledare deltar i elevhälsoarbetet för övrigt.

Fi ska verka för att det ska finnas specialpedagoger med spetskompetenser om neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt syn- och hörselnedsättningar, som en resurs för skolorna utifrån de behov som finns.

Fi ska verka för att skolledare på alla nivåer får kompetensutveckling om elevhälsa och hur de bäst organiserar elevhälsan och tillvaratar kompetenserna i Elevhälsoteamet (EHT) på bästa sätt utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

 

D.3 Gymnasium

Fi ska verka för att stärka elevers möjlighet till kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället.  

Fi ska verka för att stärka elevers inflytanderätt över utvärderings-, kvalitets-, likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet,

Fi ska verka för att elevers sammanslutningar ges stöd och möjlighet att verka inom skolans verksamhetsområde.

Fi ska verka för att utbildningen i gymnasieskolan får ett obligatoriskt könsmakts-funktionalitets-, klass och HBTQ- och antirasistiskt perspektiv genom bland annat normkritisk pedagogik

Fi ska verka för att utbildningen i gymnasieskolan stärker undervisningen om hållbar utveckling, miljö- och klimat.

Fi ska verka för att elevperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks.

Fi ska verka för att vegetabilisk kost blir norm i alla gymnasier.

Fi ska verka för att samtliga gymnasieskolor ska erbjuda kostnadsfri lunch.

Fi ska verka för en inkluderande skola. Ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Elever i behov av särskilt stöd och som behöver mindre sammanhang ska kunna få det.

Fi ska verka för att samtliga gymnasieskolor ska vara tillgängliga. Elever ska kunna få utbildning på sin hemort och få de individuella stödåtgärder som krävs.

Fi ska verka för att elever med normbrytande funktionalitet ska ha rätt till feriearbeten eller annan arbetslivserfarenhet.

Fi ska verka för att staten får huvudansvaret för gymnasieskolan.

Fi ska verka för förbud mot vinstutdelning inom

Fi ska verka för alla elevers rätt till studie- och yrkesvägledning med genus, klass- och funktionalitet-, antirasistiskt och ett normkritiskt perspektiv.

Fi ska verka för att alla gymnasieskolor och alla elever ska ha tillräcklig tillgång till kurator, skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare samt skolbibliotekarie.

Fi ska verka för att praktiskt estetiska ämnen blir obligatorisk på alla program.   

Fi ska verka för att det på varje skola ska finnas en person som ska vara kontaktperson för diskrimineringsfrågor. Alla som utsätts ska veta vem de kan vända sig till.

Fi ska verka för max sex timmars skoldag.

Fi ska verka för att papperslösa ungdomar som går i gymnasiet ska ha fredad väg till och från skola. Polisen ska inte ha rätt att gripa dessa elever under deras väg till och från skolan, skolan ska ej heller tvingas lämna ut uppgifter om papperslösa elever.

 

D.4. Vuxenutbildning

Fi ska verka för att kommande lagar om vuxnas lärande ska innehålla mål om jämställdhet samt bedriva undervisning som grundas på ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets- och HBTQ-perspektiv och antirasistiskt perspektiv bland annat genom normkritisk pedagogik.

Fi ska verka för att flyktingmottagandet ska ge föräldrar med små barn möjlighet att komma igång direkt med svenska för invandrare (SFI)

Fi ska verka för att SFI-undervisningen ska utgå från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Undervisningen ska tydligt utgå från individens egna förutsättningar och behov.

Fi ska verka för att de SFI-studenter som inte omfattas av etableringsersättning ska ha rätt till annan form av studiebaserad finansiering .

Fi ska verka för att nyanlända akademiker ska få SFI och annan utbildning på högskolor och universitet.

Fi ska verka för att utbildning på distans utvecklas.

Fi ska verka för att det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra SFI och annan vuxenutbildning.

Fi ska verka för att även asylsökande ska erbjudas att delta på SFI och annan utbildning.

 

D.5 Högre utbildning och forskning

Fi ska verka för en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett maktsperspektiv.

Fi ska verka för en total översyn av det befintliga studiefinansieringssystemet i syfte att det på sikt ersätts med studielön. Det nya systemet ska utformas så att alla studenter ska ha tillgång till de sociala trygghetssystemen. Till exempel ska studenter lättare kunna kombinera föräldraskap med heltidsstudier

Fi ska verka för att den högre utbildningen genomsyras av ett könsmakts-, funktionalitets- och HBTQ- och antirasistiskt perspektiv.

Fi ska verka för att den högre utbildningen genomförs med inslag av normkritisk pedagogik.

Fi ska verka för att könspyramiden inom akademin bryts. Det ska vara en jämn könsfördelning på alla poster och på alla nivåer inom akademin.

Fi ska verka för att forskarutbildningen fortsättningsvis ska vara fyra år.

Fi ska verka för att stärka samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, samt att båda dessa kunskapsområden integreras i samtliga former av eftergymnasial utbildning, inklusive yrkesutbildningar.

Fi ska verka för att alla Sveriges universitet och högskolor ska drivas i statlig regi.

Fi ska verka för att utländska akademiska meriter ska kunna valideras effekt och snabbare än det görs idag

Fi ska verka för att studenter ska kunna vara sjukskrivna på halvtid med sjukpenning.

Fi ska verka för att stärka intersektionalitetsperspektivet i tilldelning av forskningsmedel.

Fi ska verka för att alla studenter får nyttja kollektivtrafik utan kostnad under studietiden.

Fi ska verka för att fler lärosäten ska ge möjlighet till en alternativ urvalsprocess, utifrån ett intersektionellt perspektiv, vid antagningar till utbildningsplatser.

 

D.6 Lärarutbildningen

Fi ska verka för att lärarutbildningen och rektorsutbildningen får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt-, genus- och klassperspektiv samt att vidareutbildning sker kontinuerligt.

Fi ska verka för att lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.

Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik, samt hållbarhet förs in i examensmålen för lärarprogrammen

Fi ska verka för att FN:s barnkonvention ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen och rektorsutbildningen.

Fi ska verka för en statlig satsning på större jämförande studier kring hur förutsättningarna som barngruppers storlek, lärartäthet samt personalens kompetens påverkar fritidshemmens måluppfyllelse, samt forskning kring fritidshemmens betydelse för nyanlända, samt andra studier som syftar att se hur fritidshemmen kan utvecklas än mer.

Fi ska verka för att utbildning till grundlärare fritidshem och arbete vid fritidshem bör motsvara utbildning till förskollärare eller grundskollärare; en satsning på fritidspedagogers löner bör göras, inklusive en extra satsning på löner i socioekonomiskt utsatta områden.