Stad och land behöver gå hand i hand

7 maj 2015

Land.se: Gudrun Schyman vill utmana den gängse bilden av en långsamt döende lands- och glesbygd. Istället menar hon att att samhällena utanför storstäderna är ett fundament för vår framtid.

Ofta när jag lyssnar på den politiska debatten framstår det som att stad och land är helt olika världar. Storstadsperspektivet dominerar. Sällan får landsbygden komma till tals. Och hörs det någonting så handlar det ofta om den problemfyllda ”avfolkningen”. Det ger en dyster bild. Många av oss som bor på landet har en helt annan bild.

Gudrun-Schyman-720Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Jag vill gå så långt som att säga att framtiden finns på landsbygden. Det är här, i den skånska myllan eller i de norrländska skogarna, som framtiden växer. Var ska vi annars forma den hållbara utvecklingen? Var ska vi odla den ekologiska maten och utveckla det miljöcertifierade jordbruket? Var ska det hållbara virket till de hållbara husen växa? Knappast i storstäderna!

Den snabba urbaniseringen har fört med sig att perspektiven förskjutits. Det är storstadens livsstil och värderingar som är normen. Och det är också de perspektiven som dominerar debatten. Feministiskt initiativ vill bryta med den normen. Helt enkelt för att vi är många som bor på landet och som har tröttnat på den ensidiga problemformuleringen. På kongressen i februari 2015 beslutades om ett nytt kapitel för gles- och landsbygdspolitik i vårt politiska dokument.

Samhället har sett på när den ekonomiska och politiska makten har samlats i storstäderna. Det är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar. Därför utmanar vi den gängse bilden av en långsamt döende lands- och glesbygd och hävdar istället att lands-, glesbygd och mindre tätorter är ett fundament för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt.

Vi vill se en landsbygdsutveckling med byn som bas. Redan idag finns det ett starkt lokalt engagemang på många håll. Tack vare det kan lanthandlare, medborgarkontor, bibliotek och skolor förbli i drift också när det offentliga stödet dras tillbaka. Varför är det viktigt? Jo för att när du bor på landet har alla verksamheter en vidare, mer omfattande, betydelse.

  • Skola är inte bara skola. Skolan är nerven i många samhällen. En bra start med hög kvalitet i förskolan ger trygghet för livet. Den unika byskolestrukturen, med småskalighet och närhet lockar idag många från städerna. Byskolestrukturen har också en arbetsmiljö som kan attrahera stor kompetens.
  • Kultur är inte bara kultur. Kultur utgör en motor i hela samhällets utveckling. Kulturen är bärare av våra minnen, hjälper oss att förstå vår samtid och ger oss möjligheter att blicka in i vår framtid. Kulturen är en förutsättning för dialog och demokrati och spelar en avgörande roll för landsbygdsutveckling. Biblioteket är ett bultande hjärta!
  • Företagande är inte bara företag. För många är det också en livsstil. Många som flyttar till landsbygden tar sina arbeten med sig. Har egna företag eller startar nytt. Det kreativa småföretagandet ger självbestämmande och självförsörjning. Många bryter ny mark. Nya innovationer ser ljuset.
  • Balans är inte bara ekonomisk balans. Balans innebär en jämställd och jämlik tillvaro, där ekonomin är ett verktyg för mänsklig utveckling och ekologisk hållbarhet, där maten är lokalt producerad och den fysiska miljön skyddas från miljöförstörande exploatering.

Att se detta, att erkänna skillnaderna mellan land och stad och inse att bägge behövs, är nödvändigt om vi ska kunna möta framtida utmaningar i form av ökad arbetslöshet, segregation, olika former av diskriminering och ökande miljöproblem. Livet på landet kan bygga på växelbruk och anpassning efter årstiderna. Det blir inte så sårbart. Men det ställer krav på flexibla skattesystem och trygghetssystem.

De sociala skyddsnäten behöver anpassas och företagsbeskattning och regelverk behöver ses över. Ny teknik kommer att göra det möjligt med både distansarbete och distansutbildning. De digitala vägarna är lika viktiga som bil- och järnvägar. Gamla och nya näringar kan mötas i fruktbar dialog.

Lokala initiativ och lokala förhållanden behöver erkännas och tas tillvara på den statliga nivån. Det är den lokala politikens uppgift att se möjligheterna, arrangera mötesplatserna och se till att ändra på självbilden. Framtiden finns faktiskt på landet!

Gudrun Schyman, Partiledare, Feministiskt initiativ