ابتکار فمینیستی - پلتفرم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴

! لحظه رخ دادن نزدیک است- با ما باش و تاریخ را بنویس حزب فمینیست گسترش دموکراسی با سیاست جامع در برابر همه اشکال تبعیض را مد نظر دارد. ما دست خود را تنها به سوی جنبشهای رو به رشد که خواهان برابری، امکان پیشرفت برابر وعدالت اجتماعی می باشند دراز میکنیم. ما خواهان وارد کردن بعد تازه ای در سیاست هستیم.

! لحظه رخ دادن نزدیک است- با ما باش و تاریخ را بنویس حزب فمینیست گسترش دموکراسی با سیاست جامع در برابر همه اشکال تبعیض را مد نظر دارد. ما دست خود را تنها به سوی جنبشهای رو به رشد که خواهان برابری، امکان پیشرفت برابر وعدالت اجتماعی می باشند دراز میکنیم. ما خواهان وارد کردن بعد تازه ای در سیاست هستیم.

اساس حزب فمینیست بر این استوار است که همه انسانها باید زندگی راحت وآسوده ای داشته باشند.

آزادی ازخشونت و تبعیض، حق رفاه همگانی و فرهنگ‍، پایه و اساس یک جامعه دموکراتیک است. این دیدگاه ما از رفاه همگانی در تضاد  کامل با سیاست کاری کنونی می باشد که تنها هدفش سوق دادن مردم به سوی  کارصرفن به خاطرخود کار- بدون توجه به محتوا، معنا و مزیت کار. این در حالی است  که ما اولویت را به  رفاه عمومی داده و هدف را بر پایه  همکاری,مشارکت و همبستگی  دانسته و نیز بر این باوریم که  انسانها برای رشد و توسعه  نیازمند فضای  کافی برای مبادله  فرهنگی  و برخورد متقابل با یکدیگر میباشند. مدرسه نقش دموکراتیک مهمی  در جبران  اختلاف طبقاتی  و کمک به یک جامعه عادلانه تر دارد . سیستم رفاه عمومی باید از صورت  یک  شبکه امن به یک ابزار برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک مبدل گردد. حقوق بشر، پایداری زیست محیطی و اجتماعی باید مقدم بر منافع اقتصادی قرار گیرد.

برابری نه فقط در زمینه  اقتصادی بلکه باید در  زمینه های فرهنگی و کسب و کار نیز منعکس گردد. هر کس باید حق تصمیم گیری بر بدن خود را داشته باشد .جامعه باید بدون در نظر گرفتن قابلیت های جسمی  در دسترس همگان باشد. اینجا منظور از برابری این است که بتوانی به هر کسی که دوست داری عشق بورزی و هر گونه پوششی که میخواهی داشته باشی بدون اینکه درمعرض  خشونت و  تبعیض قرار گیری.

یک  فمینیسم گسترده, فراگیر و ضد نژادپرستانه پا سخی صحیح به چالشهای  زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. ما در صدد هستیم که با نیروی خود چشم اندازهای انسانی را به سوی نوع دیگری از توسعه و پیشرفت – چه در سوئد و چه در جهان – سوق دهیم. در صورتی  سوئد میتواند در ساختار جهانی قدرت به وظایف  و تعهد ات خویش عمل نماید که فمینیستهای بیشتری  در صحنه قدرت سیاسی وارد شوند – چرا که امروزه در جهانی زندگی میکنیم که کشورهای ثروتمند  در حال چپاول و بهره کشی از کشورهای فقیر میباشند و از سوی دیگر در حال هدر دادن منابع کره زمین.

ما نیازمند یک نیروی سیاسی جدید هستیم که بتواند ایدئولوژیهای قدیمی در پارلمان را به چالش بکشد. تبعیض گرایی, جنسیت گرایی و نژاد پرستی حاصل جامعه طبقاتی و سرمایه داری  نیست اما میتواند  تقویت کننده آن باشد و لزوما یک جامعه سوسیالیستی راه حل مشکل نیست. حتا  لیبرالیسم با  تمرکز برحقوق فردی قادر نیست که بتواند به مقابله با  نابرابری ساختاری در جامعه بپردازد. تبعیض در تمامی سطوح پرداخت  دستمزد چشمگیراست. خشونت مردان علیه زنان و علیه  مردان و دگرباشان جنسی در تمام  سطوح جامعه مشهود است.

سوئد در ردیف اولیه کشورهایی قرار دارد که در آن افراد متولد خارج از اروپا و فرزندانشان در فقر به سر برده و راهی به بازار کار ندارند. تبعیض علیه معلولین منجر به محدود کردن مشارکت و نفوذ این گروه از افراد در جامعه میگردد. کودکان، نوجوانان و افراد مسن بر اساس ساختار قدرت مبتنی بر سن که در آن متوسط ​​سن هنجار شده است به حاشیه رانده شده اند. بنابراین یک حزب مستقل فمینیستی ضروری و لازم است.

چشم انداز سیاسی سال ۲۰۱۴

فاشیسم و ملیت گرایی همیشه به دنبال محدود کردن حقوق زنان و دگرباشان جنسی هستند. همزمان که فاشیسم  در حال گسترش مواضع خود میباشد ما شاهده تقویت جبهه ضد نژادپرستانه و جنبش فمینیستی هستیم. سیاستی که موجب افزایش هر چه بیشتر نابرابری در جامعه گردیده پیش از این نیز توسط  دولت سوسیال دموکراتها اعمال شده بود اما اینک  بعد از ٨  سال حکومت محافظه کارها روشن و واضح تر شده است که جامعه  برای توسعه صحیح باید راه دیگری را در پیش گیرد. شاید افرادی که دارای شغل و مسکن  ثابت, سلامتی و اقتصاد خوب, عاری از معلولیت  جسمی و روحی هستند و کمترین نگرانی از اینکه  سوئدی بودنشان زیر سوال رود درک درستی از تغیرات سیاسی جامعه و تخت و تاز فاشیستها در صحن قدرت نداشته باشند. ما  شاهد هستیم که چگونه اشخاصی که در قالب استاندارد  فوق نمی گنجند دچاره صدمه میشوند.

مجلس با برابری بین مردان و زنان موافق است اما سیاستی که ما را به سوی هدف نزدیک کند وجود ندارد.

به طور کلی ارزش کمتری به کار زنان نسبت به کار مردان داده میشود. زنان بیشترین مسولیت را در رابطه با کارهای منزل بر عهده دارند در حاکی که هیچ حقوقی برای آن دریافت نمیکنند. شغل مراقبت و نگهداری اغلب بر خلاف میل شخصی پاروقت و ناامن می باشند. زنان متولد خارج از سوئد دارای کمترین دستمزد و ناامن ترین شرایط استخدامی و امنیت کاری هستند. اختلاف دستمزد بر اساس جنسیت دهه ها است که در جامعه جاری است در حالی که همه ادعای  برابری بین زنان و مردان را  دارند. اختلاف درآمد بین زنان و مردان همچنان رو به گسترش و نابرابری رو به افزایش می باشد.

ما می بینیم که دولت قادر به اعمال اولویت دهی نیست که بتواند تمام جامعه و نسلهای آینده را تحت پوشش قراردهد. ما می بینیم که چگونه سیستم رفاه عمومی از طریق شرکتهای عظیم خصوصی که تنها هدفشان دستیابی به سود بیشتر است مورد سوء استفاده قرار میگیرند.ما می بینیم که چگونه مدارس به  طور  فزاینده ای به سوی تفکیک گرایی سوق داده میشوند و این روند نابرابری و اختلافات طبقاتی در جامعه  را تسریع میکند. ما شاهدیم که چگونه به کودکانی که در معرض آسیب دیدگی هستند خیانت می شود.  ما شاهد یک وضعیت اضطراری کمبود مسکن و بیکاری رو به افزایش جوانان و نوجوانانو همچنین  شاهد تعمیر و نگهداری نامناسب قطارها هستیم. دولت سوئد به مسئولیت خود در رابطه با اهداف آب و هوایی عمل نمیکند. ما می بینیم که چگونه افراد مسن مورد غفلت قرار گرفته و نیمی از زنان بازنشسته در خط فقر به سر میبرند. همچنینشاهدیم  که چگونه حقوق معلولین محدود و محدودتر می شود در حالی که افراد نژاد پرست و جرم و جنایات بر اساس نفرت افزایش یافته است.

مشخصه برجسته جهان ما  بی عدالتی های عمیق و گسترده است. مردم در حال فرار  می میرند در حالی که هدفی بیش از یک زندگی شرافتمندانه ندارند. از آنهایی که موفق میشوند که خود را به سوئد برسانند دوباره اخراج میشوند و عده‌ای نیز خود را مخفی میکنند که این افراد بدون سند و مدرک نامیده میشوند. آنها که از سوئد  رانده شده اند  توسط پلیس تعقیب و بازداشت شده در حالی که جرمی مرتکب نشده اند. ما نیازمند دیدگاهی دیگر نسبت به  ایمنی و امنیت عاری ازتفکر ملیت گرایی هستیم. خشونت مردان علیه زنان یک بیماری همه گیر جهانی است و این خود یک چالش اساسی برای ایمنی سوئد می باشد. دگرباشان جنسی در معرض  تبعیض  و نفرت قرار دارند.به همین دلایل ما سطح جاه طلبی خود را در مبارزه با خشونت و ایجاد امنیت برای همه در سوئد  بالا خواهیم برد.

سوئد دارای توان مالی است. سوئد  یک دموکراسی توسعه یافتهبا تاریخچه ای عاری از ۲۰۰ سال  جنگ در قلمرو خویش. در یک مقایسه  بین المللی کشور سوئد در ردیف  اولیه  کشورهائی است  با سیستم رفاهی اجتماعی قوی همراه با مردمی با  اعتماد نسبتا  بالا به همدیگر, که این به نوبه خود یک پتانسیل قوی برای رویارویی با چالشهای جامعه  میباشد. ما با برنامه کامل سیاسی خویش به پای صندوقهای رأی رفته و امکان همکاری با احزابی که به ما  نزدیک هستند را هم مد نظر داریم. ما در نظر داریم که همراه با فمنیستهای احزاب دیگر در مجلس یک سیاست برابری در جامعه را  پیش ببریم. ما معتقدیم که همه انسانها برابر هستند و باید از حقوق برابر نیز برخوردار گردند, بدون در نظر گرفتن رنگ پوست, نژاد و قومیت, جنسیت, معلولیت جسمی, هویت جنسی و یا اعتقادات مذهبی. ابتکار فمنیستی در نظر دارد دیگر احزاب سیاسی را به چالش بکشد تا به طور واقعی بتوانند  یک سیاست ضد  نژاد پرستانه  فمینیستی برای سوئد به پیش ببرند و جهانی عاری از تبعیض گرایی به ارمغان آورند.

مسائل اولویت داده شده در سال ٢٠١٤

کار و اقتصاد

یک بازار کار بدون تبعیض و قابل دسترسبرای همگان همراه با  سیاستی فعال برای دستمزدهای برابر. مشخصاتی هم  چون  نام و نام خانوادگی, نوع جنسیت و یا  شکل ظاهر  نباید در امر کار یابی تعین کننده باشد. تمامی تدارکات اجتماعی باید به صورت فعال  مبارزه با  تبعیض را در صدر بارنامه های  خود قرار دهند. تحریمها علیه  شرکتهای تبعیض آمیز باید توسعه یابد واز طرفی دیگرامکان تبعیض  مثبت برای افراد معلول وهممچنین از نژادهای  دیگرباید اعمال گردد.  تغییر ماموریت دفتر میانجیگریدستمزدها برای ترویج  برابر دستمزدها وجلوگیری از نفوذ  صنایع در امر  تعیین دستمزدها. ایجاد صندوق سرمایه گذاری با هدف تامین مالی و افزایش دستمزدهای شغلهایی که در حیطه زنان است.

پیاده کردن بیمه پدر و مادر به صورت فردی. حق مسلم کودک به مراقبت و مشارکت باید جهت دهنده  تمامی سیاستها و تصمیم گیریهایی باشد که مربوط به کودکان است. پدر و مادر بودن یک مسولیت فردی است. کودکانی که دارای پدر و مادر هستند باید از هر دو برخوردار باشند. تمامی بیمه های  دیگر فردی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بیمه پدر و مادر نیز فردی نباشد. این خود یک مسئله برابری است. زنان مسولیت بیشتری را برای مراقبت از خانواده و انجام وظایف  خانگی (البته بدون دستمزد) بر عهده دارند که این خود موجب تضعیف  موقعیت  زنان در حیطه اشتغال و نیز موجب تضعیف  فرصت برابری اقتصادی برای زنان می شود. حق کودکان  به برخورداری از پدر و مادر و حق زنان  به برابری در بازار کار نشان می دهد که زمان آن فرا رسیده است که بیمه پدر و مادر نیز فردی شود.

کوتاه کردن زمان کار. تقسیم کار- به خاطر سلامتی اجتماعی, برابری جنسی و افزایش بهره وری اقتصادی مدتها است که منجر به افزایش درآمدها از یک طرف و کم کردن ساعات کاری از طرف  شده دیگراست. در حالی که تعداد زیادی بیکار هستند تعدادی نیز مجبورند  بیش از حد معمول کار کرده که این خود سبب  فرسودگی جسمی و بیماریشان میگردد. ابتکار فمینیستی در پی ایجاد جامعه ای است که در آن انسانها بتوانند کنترل از دست رفته  بر زمان را دوباره به دست آورند و نیز در پی این است که ساعات کار عمومی را به ٦ ساعت  در روز تقلیل دهد. چرا که  ابتکار  فمینیستی معتقد است که کاهش ساعات کاری منجر به تجدید قوای بدن, جلوگیری از استرس و بیماری, توزیع مساوی کار خانگی بدون دستمزد, افزایش مشارکت اجتمایی, کاهش بیکاری, مصرف کمتر انرژی و تولید کمتر گازهای گلخانه ای میشود.

دیگر مسائل اولویت داده  شده در زمینه اقتصاد و کار عبارتند از:

ادغام بیمه کاری, بیمه درمانی و امداد مالی اجتماعی در یک بیمه جامع و همه گیر با تضمین حداقل درجه ممکن.چرا که در یک سیستم مطمئن اقتصادی/ اجتماعی هیچکس نباید طرد شود.

افزایش حقوق بازنشستگی و انجام اصلاحات تضمین شده در زمینه حقوق بازنشستگی  به نحوی عادلانه تر. این  اصلاحات  باید به گونه ای کاملا عادلانه  انجام گیرد که هیچ گونه ضرری به کسانی  که  کار خانگی (بدون دستمزد) انجام داده اند نرساند.

سیستم رفاه اجتماعی

یک سیستم رفاهی قویتر عاری از سودبری. ما طرفدار  تنوع و گوناگونی در جامعه و جایگزینهای نحوه عمل در حیطه رفاه اجتماعی  هستیم اما معتقدیم که  هر مازاد سود حاصل از کسب و کار باید مجددا در خود فعالیت سرمایه گذاری شود و یا به دولت و شهرداری بازپرداخت  گردد. تمامی  فعالیتها و سرمایه گذاریهای اقتصادی  در حوزه سیستم حمایت اجتماعی که حداقل ٥٠% بودجه اش توسط مالیاتها تامین شده باید به صورت آشکار و دقیق گزارشی از امور مالی خود ارائه دهد. پول مالیاتها که برای مدارس و مراقبتهای بهداشتی واجتماعی در نظر گرفته شده باید در این امور نیز به مصرف برسد. پول مالیاتها برای افزایش ثروت سهامداران و سرمایه گذاران عظیم بخش خصوصی  اختصاص نیافته است.

نرم آموزش انتقادی در کودکستانها و مدارس. همه کودکان و نوجوانان باید از حقوق خود آگاه گردیده و بدانند که چنانچه حقوقشان پایمال شد کجاباید رجوع کنند. تقویت روحیه دموکراتیک مدارس از طریق کار طولانی مدت بر روی تفکر انتقادی ، وسعت بخشیدن دانش در حیطه حقوق بشر و ضدیت با نژادپرستی ، تخصیص منابع بیشتر به مدارس برای کار بیشتر روی موارد فوق وهمچنین استخدام تعداد بیشتر کارکنان بخش بهداشت دانش آموزان, افزایش دوره های آموزشی معلمان و نیز افزایش دستمزدها یشان همراه با کلاسهای درسی با گروه بندیهایی  کوچکتر. پایه و اساس موفقیت یک مدرسه در امر ماموریتهای آموزشی خویش، برخورداری از یک محیط امن آموزشی میباشد. آموزش انتقادی باید به صورت یک استاندارد برای تمامی دورهای آموزشی از کودکستان گرفته تا مدرسه و اوقات فراغت تبدیل گردد. باید با نژاد پرستی, تبعیض جنسی وتبعیض گرایی علیه  معلولین و دگرباشان جنسی برخورد گردیده و با علم و سیاست مشخص پیشگیری گردد. در این زمینه مدرسه نقشه مرکزی مهمی دارد.

سایر مسائل اولویت داده شده در زمینه سیستم رفاه اجتماعی عبارتند از:

 • اداره  کردن مدارس توسط دولت با نظام ارزشی یکسان.
 • وضع قانون در زمینه برخوردارشدن از حق تمام وقت در ساعات نامناسب کاری برای مراقبت از کودکان.
 • تقویت حقوق معلولین و از میان برداشتن محدودیتها در حیطه پشتیبانی و خدمات.
 • لغو کردن( روت آودراگ) چرا که این خود نوعی از کمک هزینه دولتی است که  بیشترین سود ممکن از آن عاید قشر ثروتمند می شود در حالی که این مالیات دهندگان هستند که این کمک هزینه ها را با پارداخت مالیات خود تامین میکنند.

امنیت و حقوق بشر

احیاء نوع جدیدی از قوانین جرایم جنسی- برقراری رابطه جنسی بدون اجازه طرف مقابل جرم است.حق مالکیت بر بدن خود یک مساله اساسی در دموکراسی است. بیشترین صدمه از آزارواذیت جنسی, اجبار و خشونتهای جنسی متوجه زنان جوان و دگرباشان جنسی است. در حال حاضر قانون جاری بیان کننده این پیام است که اشخاصی که در  معرض آزار و اذیت قرار میگیرند خود مقصر میباشند. این یک قانون غیر قابل قبول است. ابتکار فمنیستی سالهای طولانی است که خواستار اعمال قانون رضایت طرفین برای مقابله با تجاوز به عنف میباشد.ولی کماکان قانون جاری به اندازه کافی روشن نیست.  برخلافنظر سیستم قضائی در رابطه با مردها ما معتقدیم که مردها بهتر میتوانند مسولیت انجام اعمال خود را بر دوش گرفته و به همنوعان خود احترام بگذارند. قوه قضاییه باید در زمینه های خشونت,تبعیض  جنسی, نژادپرستی و حقوق بشر آموزشهای اجباری ترتیب دهد. آموزش مسائل جنسی در مدارس باید بهبود یابد و درمانگاه نوجوانان باید قابل دسترس باشد.

باز کردن مرزهای سوئد بر روی پناهندگان. باید به همه کسانی که اجازه نامه اقامت در سوئد را ندارنداقامتداد و نیز باید یک گروه تحقیق ویژه  برای آماده کردن و باز کردن مرزهای سوئد بر روی مهاجرانایجاد کرد.

اجازه دهید که منابع و امکاناتی که برای محدود کردن مهاجرت اختصاص یافته در عوض برای تقویت مشارکت و نفوذ مردم  در جامعه استفاده گردد. بهتر است اداره مهاجرت از حالت یک ارگان که تنها وظیفه اش بررسی  حق ماندن یا نماندن شخص مهاجر در سوئد می باشد به نهادی مبدل شود که وظیفه اش رسیدگی  به امور دیگری نظیر حقوق کار, مالیات, مسکن, آموزش و پرورش و بهداشت – با هدف سوئدی بازتر و برابرتر.

سایر مسائل اولویت داده شده در زمینه حقوق و امنیت عبارتند از:

 • ایجاد یک نهاد مستقل حقوق بشری که به ترویج, محافظت و نظارت بر کار حقوق بشر در سوئد بپردازد. تبدیل حق کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد به یک قانون اجرائی در سوئد.
 • حذف استثنا قانون ضد تبعیض گرائی در رابطه با ” عدم دسترسی”- و فعالیتدر زمینه اینکه حقوق معلولین سوئد مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحدتنظیم گردد.
 • ارائه پشتیبانی دولتی به پناهگاهایحفاظتاز زنان.
 • ایجاد نوع جدیدی از پرتوهمزیستی برای فرمهای مختلف خانوادگی.
 • لغو صادرات اسلحه.
 • کاهش بودجه نظامی و اختصاص آن به سرمایه گذاری در امور پیشگیری از خشونت.

توسعه پایدار و برنامه ریزی اجتماعی. با ساخت و ساز کمبود مسکن جبران میشود- داشتن مسکن یک حق است و سیاست گذاران باید در راه احقاق حق مردم به وظایف  خود عمل نمایند. ما در صدد هستیم که از طریق یارانه های دولتی بر روی ساخت و ساز ساختمانهای متناسب با محیط زیست و ارزان قیمت و همچنین ساختمانهای که متناسب با  شکلهای مختلف خانوادگی باشد سرمایه گذاری نمائیم

(روت آودراگ) باید لغو شود و به جای آن برنامه ساخت میلیونی مسکن اجرا گردد. ما میخواهیم که قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات اجتماعی در مناطقی که دارای کمبود مسکن میباشد را بالا ببریم. 

مالیات بر انتشار گازهای گلخانه ای. مساله  آب و هوا یک  مساله عدالتی است .زنان ساکن جنوب کره زمین بیشترین صدمه را از تغیرات آب و هوایی می بینند. سوئد باید برای ایجاد مالیات جهانی بر گازهای گلخانه ای اقدام نماید. سازمان ملل باید برای حمایت از جوامع آسیب پذیر در برابر بلایای طبیعی و همچنین بازسازی جوامعی که در بلایای طبیعی آسیب دیده اند  صندوق ویژه ای اختصاص دهد و توسط خود نیز اداره گردد. ما خواستار آن هستیم  که سوئد به مسولیتهای خود در قبال محیط زیست عمل نماید و به وظایفی همچون وضع  مالیات مادام العمر بر انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مواد غذایی از جمله  با هدف کاهش مصرف گوشت اهتمام ورزد،چرا که این خود بار سنگینی از صدمه به محیط زیست را بر عهده دار.

از دیگر مسائل مربوط به توسعه  پایدار عبارتند از:

 • سرمایه گذاری در امور وسایل نقلیه عمومی قابل دسترس و ارزان.
 • لغو مالیات بر ارزش افزوده برای وسایل نقلیه عمومی نظیر قطار و اتوبوس و همچنین دادن منابع و امکانات بیشتر به شرکت حمل و نقل همراه با دستورات تازه با هدف ارزان کردن  قیمت بلیتها.
 • باز گرداندن آژانس حمایت از حیوانات و بالا بردن آرمان حمایت از حقوق حیوانات.
 • پیش بردن یک سیاست فعال به منظور کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی به نحوی که سوئد تا سال ٢٠٤٠ بطور کامل به انرژیهای تجدید پذیر دست یابد.

شعار ما این است: نژادپرستان را از مجلس بیرون خواهیم کرد و فمینیستها را جایگزین خواهیم نمود

موفقیت و پیروزی فمینیستها نزدیک است. یک جنبش فمینیستی که سیاستش ریشه در حقوق بشر, پایداری محیط زیست و ضدیت با نژاد پرستی دارد بهترین جایگزین  مطلوب برای فاشیسم میباشد. ما فمینیستها در صدد ساختن جامعه ای  برابر عاری از تبعیض گراییی  با شرایط مناسب و معقول برای همه انسانها هستیم.