Sammanfattning #FIKON17 Dag 2

25 mars 2017

Så vilka beslut har tagits idag?

Till att börja med lite mer formalia såsom längre tid för att bereda motioner (P28), bättre lokal representation (P29 och M205), talespersoners närvaro- och yttranderätt (P31), större valberedning (P32) och studiecirkel för alla förtroendevalda i antirasism. Dock som policy, inte som stadga (P33 och M204). Inget nytt namn (M216), vi heter fortfarande Feministiskt initiativ och ingen ny partisymbol (M217). Det blev också avslag på en annan ombudsfördelning för Unga Feminister (M206), för att partiledare och partisekreterare skulle begränsas till att sitta högst fyra år (M208) samt att förlägga kongress till annan tid på året (M209). Policy om partiavgift antogs enligt styrelsens förslag (P34), avslag på (M211) att göra den obligatorisk och offentlig. Ett nytt avsnitt om demokrati (P1 och M1) antogs. Revisorer och antal partiledare och ledamöter antogs enligt valberedningens förslag.

Därefter blev det säkerhetspolitik! En feministisk syn på säkerhet (P19) antogs med begreppsändring globala nord och globala syd (M193), tydligare argument om Nej till Nato (M196), idrottens roll i säkerhetspolitiken (M197), kulturutbyte som tydlig del i konfliktförebyggande arbete (M198) och skydd för kvinnor som är politiskt aktiva (M194). Avslag på (M195) om att förstärka kopplingen klimat – fred än mer.

Sen över till flyktingpolitik och nyanlända. Bifall på (P18) om migrationspolitik med tillägg och ändringar från (M182 och M183). Avslag på (M184) om deportation under tvång och (M185) om utvisning av brottslingar. Bifall på att ersätta ”integrering” med ”inkludering” (192) och att tillsätta en arbetsgrupp om etablering (M228). Avslag på (M187 om spärrlista och återreseförbud. (M95) om socialtjänstlagen och LVU vs utlänningslagen gick ej till beslut, där arbetas på jämkningsförslag.

Under sexuell och reproduktiv hälsa antogs revidering av kapitlet Sexualpolitik (P8), bifall på att ta bort punkt om anonyma donatorer (M81, avslag på M80). Nytt kapitel om intersektionell syn på internationell adoption (P9), tillägg om könsidentitet och könsuttryck (P7), skarpare krav om transkunskap (M79), sex och samlevnadsundervisning på modersmål (M88), förenkla transpersoners kroppskorrigeringar (M84) samt fler transmottagningar och specialutbildade (M85).

I skolpolitiken antogs att stärka arbete med MR och demokrati (M35), inkludering av nyanlända (M36), CSN-berättiga SFI-studier (M37), stärkt elevrätt (M38) och teckenspråk som modersmål (M39). Motion 40 om en jämlik skola avslogs med tillägg att tillsätta en grupp och ta fram ett program för detta. Bifall på att avveckla fria skolvalet (M41), större plats för estetiska ämnen (M49), skolplikt i gymnasiet (M60), att kunna vara deltidssjukskriven och studera (M50), förtydliga elevhälsopolitiken (M42), fri lunch i alla gymnasier (M58), vegetarisk norm även i gymnasiet (M56) och fler måltider i skolan (M57) samt att validera utländska akademiska meriter (M52) och räkna arbetslivserfarenhet som merit i antagningsprocesser (M51).

Del ett – andra kongressdagen

Del två – andra kongressdagen

Del tre – andra kongressdagen

Del fyra – andra kongressdagen