Sammanfattning #FIKON17 Dag 1

24 mars 2017

Efter ett inspirerande öppnande där bl a Gudrun pratade om hur vi må vara det minsta partiet men har den största genomslagskraften, de största visionerna och det största modet drogs beslut och mötestorg igång. På mötestorgen avhandlades frågor om flykt, mottagande och etablering samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Besluten idag behandlade budget, verksamhetsberättelse och stadgar. All formalia godkändes och därefter blev det i turordning:

Bifall på motion 222 om samarbetsavtal med Unga Feminister och avslag på 223, gemensam valstrategi med Unga Feminister. Bifall på motion 224 om förankring i förorter, att prioritera i valrörelse samt bredda organisationen ur ett intersektionellt perspektiv.

Kongressen röstade bifall på styrelsens yrkanden om budget och arvoden för förtroendevalda. Därefter behandades Propositioner och motioner på stadgar där proposition 30 angående att låta anställda vara ombud avslogs, proposition 23 om större styrelse bifölls, proposition 24 om att kunna välja fritt ur de sex första på reservlistan till styrelsen bifölls, så också proposition 25 om separatistiska grupper. Proposition 26 om förtydliganden av avdelningar, kommun- och övriga grupper bifölls, dock ej med punkten om att de kommunala kommunikationsplanerna behöver baseras på den nationella. Det sista som hanns med för dagen var att bifalla proposition 27 om förtroendevaldas ansvar, dock med en jämkning med motion 204 att lägga detta i ett policydokument istället för i stadgarna.

Del ett – första kongressdagen

Del två – första kongressdagen