Sammanfattning av Uttalande angående utsatta EU-medborgare antaget på Feministiskt Initiativs kongress 2015

15 februari 2015

Att utsatta EU-medborgare inte erhåller något socialt skydd eller medborgerliga- och mänskliga rättigheter i Sverige eller i deras hemländer är en skam för EU som gemenskap, för Sverige och för svenska kommuner. Vi är medvetna om att gruppen utsatta EU-medborgare inte är en enhetlig grupp. Flera av dem är romer, andra är EU-medborgare som är icke-romer och därtill finns tredjelandsmedborgare med visum i ett annat EU-land.

Den fria rörligheten och EU-rätten

Trots att EU-medborgarskapet förklaras vara en grundläggande status när medborgare utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i EU erhåller EU-medborgare olika rättigheter beroende på vilken social och ekonomisk status de har. Detta drabbar främst EU-medborgare som redan utsätts för diskriminering eller saknar socialt skydd i sina hemländer.

EU-rätten hindrar inte medlemsländer att erbjuda sociala rättigheter till de EU-medborgare som inte är ekonomiskt aktiva vilket flera kommuner får det att låta som.

Romers situation i Europa

Problemet på svenska gator heter inte tiggare utan är en del av en djupt rotad antiziganism. Romer utgör Europas största minoritet och Europa har genom tiderna utsatt romer för förföljelse, förtryck och diskriminering.

Romska EU-medborgare befinner sig idag i ett rättsligt, socialt och ekonomiskt limbo. Detta är en rättsvidrig situation som inte minst står i konflikt med socialtjänstlagens mål om att det allmänna, på demokratins och solidaritetens grund, ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet när det gäller levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Även tillgång till bostad är en mänsklig rättighet som naturligtvis omfattar utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Sverige.

EU:s, regeringens, landstingets och kommunernas ansvar

Feministiskt Initiativ menar att en politik som främst fokuserar på att “hjälpa på plats i hemländerna” blundar för hur samma problem och brister förekommer i Sverige.Vi menar att regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ett ansvar; att tillgodose rättigheter och behov för alla människor som befinner sig i Sverige. Vid sidan av detta har EU ansvar för att pressa hemländerna att sluta diskriminera sin romska befolkning och ge gruppen samma grundläggande rättigheter som övriga medborgare.

Vistelseprincipen i socialtjänstlagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Den kommun där den enskilda vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Lagen medger inga undantag eller tolkningar utifrån härkomst, medborgarskap eller etnicitet.

Feministiskt initiativ kommer bland annat kräva och verka för:

  • Att EU:s medlemsländer utnyttjar de pengar som EU har avsatt för att främja sysselsättning och social delaktighet i medlemsländerna, i den Europeiska socialfonden, för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare och att de administrativa villkoren för att använda fonden förenklas.
  • Att Europeiska kommissionen ska fullgöra sin uppgift att aktivt verka för att medlemsländerna tillämpar EU:s lagstiftning mot diskriminering.
  • Att regeringen tydliggör sitt eget ansvar för att tillgodose dessa människors rättigheter och bistår kommuner och landsting med pengar för att genomföra de reformer som krävs.
  • Att kommunerna ser till att de efterlever socialtjänstlagen och deras skyldighet att erbjuda skälig levnadsnivå med tak över huvudet, mat för dagen, skolgång och barnomsorg, grundläggande hälso-och sjukvård samt tandvård för de som uppehåller sig i kommunen och inte kan tillgodose dessa behov på egen hand.

Hela uttalandet angående utsatta EU-medborgare antaget på Feministiskt initiativs kongress 2015