Samma rättigheter och lika värde!

11 mars 2016

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag.

Bra, säger vi tillsammans med flera starka barnrättsorganisationer så som UNICEF och Rädda Barnen m.fl.

Barnkonventionen

Som svensk lag kommer barnens rättigheter att stärkas, kravet på kompetens hos politiker och andra beslutsfattare kommer att höjas och barns rätt att vara rättighetsbärare kan inte längre ställas åt sidan som det görs idag. Barnkonventionens bestämmelser, om att beslutsfattare alltid ska inhämta barns åsikt samt ha barnets bästa i fokus när beslut tas som rör barnet, kommer att bli tydliggjorda i en lag och avvikelse från dem omöjliggörs.

Idag ser vi till exempel att regeringen å ena sidan säger sig vilja göra barnkonventionen till lag men å andra sidan själv lägger fram migrationspolitiska förslag som strider mot just barnens rättigheter i barnkonventionen. Dubbeltydigheten regeringen visar i sina förslag skulle enkelt kunna lösas genom att förpliktiga mot barnkonventionen, inte ens regeringen har rätt att bryta mot svensk lag.

Feministiskt initiativ ställer sig bakom regeringens avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. Och vi hoppas att det blir verklighet snarast. Det är dags nu, Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen och vi skulle kunna fortsätta att vara ett föregångsland genom att ta ytterligare ett steg och göra konventionen till vår lag. Men vi kräver att det inte bara blir ord. Det måste få konsekvenser, redan nu. För barnens skull.