,

Vårt krav på 1 maj - mindre arbete!

1 maj 2021

På 1 maj lyfter vi kritiken av arbetslinjen och menar att lönearbete har en för central roll i våra liv. Sverige ska jobba mindre - inte mer. Det är dags för sex timmars arbetsdag och basinkomst.

Dåliga arbetsvillkor och höga ohälsotal visar på en osund och ohållbar arbetsmarknad. Pandemin har blottat och fördjupat strukturella samhällsproblem som visar på ett behov av en radikal ändring av både arbets- och levnadsvillkor. Samhällsbärande yrkesgrupper – som genom samhällets maktordningar ofta är kvinnor och rasifierade – arbetar under oacceptabla arbetsvillkor för att ta hand om de mest sårbara grupperna i samhället. Samtidigt kastas människor ut i arbetslöshetens och sjukersättningarnas otrygga tillvaro.

 

Feministiskt initiativ ifrågasätter samhällets syn på arbetets innehåll, värde och omfattning. Arbetslivet måste förändras på individens villkor. Av det följer våra tyngsta krav på en reformerad arbetsmarknad – en övergång till sex timmars arbetsdag, ett införande av en trygg och kravlös basinkomst för de med låg inkomst och en utökning av universell design där vår fysiska miljö utformas för att inkludera så många som möjligt. Detta är frihetsreformer som kan frigöra mer tid och egenmakt och ge större möjligheter att ställa om till en hållbar livsstil. Allt arbete är inte lönearbete – och Fi vill utöka delen av våra liv som inte går ut på att byta tid mot pengar.

 

Vi vill se en snabb arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för att uppnå en hållbar livsstil för både individ och samhälle. En kortare arbetsdag är en feministisk reform med omsorgen för livet i centrum. Den gynnar de som inte har möjlighet att arbeta efter rådande heltidsnorm, exempelvis på grund av familjeansvar, sjukdom eller funktionalitet. Den skapar förutsättningar för en hållbar livsstil med mer tid för familj, relationer, och samhällsengagemang, samt fokus på fysisk och psykisk hälsa. Reformen handlar även om klimatet – att sänka arbetstiden kommer över tid minska tillväxt och konsumtion på samhällsnivå, ge mer tid för individen till en hållbar och miljövänligare livsstil. Sex timmars arbetsdag är att anpassa arbetslivet efter människan, inte människan efter arbetslivet.

 

Vi vill även reformera socialförsäkringssystemet och införa ett kravlöst golv som automatiskt går ut till alla låginkomsttagare – en basinkomst. Vi vill naturligtvis behålla högre ersättningsnivåer i t.ex. a-kassa och sjukförsäkring, men den grundläggande tryggheten skall inte gå att utförsäkras från. Vi vill samordna insatserna från Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommuners försörjningsstödsenheter i gemensamma sociala team som arbetar stödjande utifrån individens situation. Vi vill gå från stuprör till en samlad socialförsäkring. En basinkomst ger trygghet till alla arbetare och förstärker kraftigt deras förhandlingsposition – oavsett anställningsform. Det gör att arbetsgivare i låglöneyrken måste ge bättre villkor eller löner för att attrahera arbetare. Basinkomst delar inte upp arbetare i de som är täckta av systemet och de som ställs utanför – utan höjer alla. Vi måste gå ifrån dagens socialförsäkringssystem vars krav ofta är både orimliga och inhumana.

 

Universell design gör att fler människor, både med och utan normbrytande funktionalitet kan bli mer delaktiga i samhället – såväl i arbetsliv som i andra sammanhang. Den gör också att fler kan vara  delaktiga under längre tid genom att exempelvis förebygga förslitningsskador och leder till ett friskare pensionärsliv.

 

På första maj kräver vi en mänskligare arbetsmarknad med jämlikare arbets- och livsvillkor och ett riktigt intersektionellt perspektiv – från klass och rasifiering till funktionalitet. Sex timmars arbetsdag och basinkomst, tillsammans med vårt sammanhållna socialförsäkringssystem och universell design möjliggör ett samhälle med utrymme för fler delar av livet. Det går att kämpa för både rätten till heltid, trygga anställningar och en förkortad arbetstid samtidigt. Reformerna utgör tillsammans viktiga byggstenar för ett hållbart liv med mer utrymme för att vara människa i samklang med omvärlden. Feministiskt initiativ vill att vi ska arbeta för att leva – inte leva för att arbeta.

 

Farida Al-Abani, partiledare

Teysir Subhi, partiledare
Martin Jordö, ekonomipolitisk talesperson

Denise Cresso, funktionsrättspolitisk talesperson

Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson

Jaime Gomez Alcaraz, utrikespolitisk talesperson

Selma Grollmuss, sammankallande, Unga Feminister

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik