Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Våld i hemmet ökar under Coronaisolering: beredskap behövs nu!

20 mars 2020

Corona innebär att fler och fler människor i Sverige isolerar sig och stannar hemma i karantän. Ett nödvändigt steg för att få stopp på spridningen men en förödande situation för alla som utsätts för våld i nära relationer – ett problem som nu också riskerar att öka och för beredskap behövs nu.

Sedan tidigare vet vi att exempelvis Kvinnofridslinjen och kvinno- och tjejjourerna får fler stödsökande under storhelgerna och sommarsemestrarna när många tillbringar mycket tid tillsammans med familjen, inte minst bakom hemmets väggar. Nu kommer färska rapporter från Kina om en dramatisk ökning av våld i nära relationer som följd av isoleringen på grund av Coronaviruset och fler organisationer, både i EUropa och USA varnar för en drastisk ökning av mäns våld mot kvinnor. 

Feministiskt initiativ anser att berörda myndigheter som polis, socialtjänst med flera måste ha en förhöjd beredskap för detta precis som vården har för sjukdomsfall. Det är viktigt att stödet till jourer och andra verksamheter som arbetar med frågan säkerställs och även ökar för att möta behovet som kommer att uppstå när våldsutsatta ber om hjälp. 

Att inte vara trygg i sitt eget hem, när världen utanför stormar, är något som ingen människa ska behöva uppleva. Feministiskt initiativ föreslår nu därför följande åtgärder för att möte upp kvinnor och barns behov av stöd och skydd från våld:

  • Att Sveriges kommuner skaffar beredskap för ökat behov av stöd och skydd genom att boka upp hotellrum på lokala hotell för att kunna erbjuda dem till skyddsbehövande kvinnor och barn. 
  • Att Socialtjänsten och kvinnojourerna får information om dessa boendemöjligheter och kan hjälpa till att nå ut till våldsdrabbade och personer i riskzon. 
  • Att en informationsinsats görs för att sprida information om vart stöd och skydd finns att få för våldsutsatta. Denna information ska finnas på flera språk. 
  • Att information även sprids om vart hjälp finns att få till de som känner att de riskerar att använda våld så de kan bryta sitt destruktiva beteende. 
  • Att medborgare för kunskap om våld och i att vara aktiva åskådare. Vi ska kunna se signaler, veta vad vi ska göra innan våld sker, medan det sker och efter att det skett. I isoleringstider är grannar och närstående medmänniskor viktigare än någonsin, särskilt för de som är utsatta för våld i hemmet.

Feministiskt initiativ har sedan start drivit frågan om att få ett stopp på mäns våld mot kvinnor. Att göra punktinsatser och öka beredskapen under krissituationer som Coronaviruset är en nödvändig handling men det är lika nödvändigt att fortsätta bekämpa våldet även när vi är ute på andra sidan av detta. Långsiktigt arbetar Feministiskt initiativ för att:

  • Skyddade boenden och jourer ges mer långsiktig statlig finansiering för basverksamhet som hyra och andra löpande kostnader, samt finansiering av lönekostnader. Ett ständigt pågående problem som mäns våld mot kvinnor kan inte bekämpas genom tillfälliga projektmedel som jourerna idag lever på. Särskild skyddade boenden behöver få mer stöd för att kunna expandera. 
  • Kommunerna åläggs att erbjuda tillgång till skyddade boenden i hemkommunen eller önskad kommun. För detta krävs exempelvis att en tillräckligt hög kommunalt ägda lägenheter säkerställs. 
  • Det ska finnas skyddade boenden som möter våldsutsatta med särskilda behov och att kompetent personal där finns.
  • Förövaren ska tvingas byta bostad istället för den utsatta. 

Luis Lineo,
säkerhetspolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik