Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Universell design för ett tillgängligt samhälle

16 maj 2018

Idag är det den internationella tillgänglighetsdagen (GAAD) vars syfte är att sprida kunskap om vikten av att teknologi görs tillgänglig för alla. Så ser det tyvärr inte ut idag, men med universell design som utgångspunkt skulle vi kunna skapa såväl bättre produkter som ett tillgängligt samhälle.

Digitaliseringen av samhället har gått snabbt och de allra flesta samhällsfunktioner kan nu skötas digitalt. Det är en positiv utveckling som Feministiskt Initiativ ställer sig bakom. Tyvärr har samma utveckling även haft en exkluderande effekt, framförallt för äldre men också för personer med olika former av normbrytande funktionalitet. Att se till att säkra god tillgänglighet i samhället ses ofta som en stor investering som enbart gynnar ett fåtal. Det här är en antidemokratisk tankefigur, som dessutom är felaktig.

Att redan från början designa produkter för att vara tillgängliga för alla kostar inte mer än tvärtom, det handlar snarare om god design. Det som istället innebär en stor kostnad är att, i efterhand, göra en otillgänglig produkt tillgänglig. I många fall är det inte ens möjligt utan att behöva designa om stora delar av produkten. Många gånger krävs då istället individuella lösningar för att användarna ska ha glädje av tekniken, både privat och på arbetsplatsen.

På det viset blir det samhället som får betala för något som det privata företaget borde tänkt på redan från början.

Vem är funktionsfullkomlig?

Att tillgänglighet endast skulle gynna ett fåtal är även det fel. För det första har en femtedel av Sveriges befolkning någon form av normbrytande funktionalitet. Ytterligare ett antal måste använda särskilda tekniska stöd för något som skulle fungerat från början. För det andra bygger det på idén om funktionalitet som något binärt, där du antingen är funktionsfullkomlig (normal) eller funktionsnedsatt (defekt). Men likt så mycket annat kan funktionalitet inte enkelt delas upp i ett antingen eller utan bör snarare ses som ett spektrum, där vi alla befinner oss på olika skalor under livets gång.

En funktionsnedsättning måste inte vara permanent, att vara stressad eller trött innebär begränsad kognitiv förmåga medan en bruten arm innebär begränsad motorik. Dessutom blir vi alla äldre och med det kommer bland annat förändringar i syn, hörsel, kognition och motorik. Genom att praktisera universell design kan vi skapa produkter som är bättre för alla oavsett funktionalitet. God kontrast gör det enklare att ta del av en produkt i starkt solljus och lättläst välstrukturerat innehåll gör det enklare att hitta vad en söker i en stressad situation.

Det kan också leda till nya innovativa produkter och lösningar som SMS, vilket från början skapades för att hjälpa döva att kommunicera, eller fjärrkontrollen till tv:n som skapades för människor i rullstol.

Ett utökat Webbtillgänglighetsdirektiv

Därför ställer vi oss positiva till att Webbtillgänglighetsdirektivet snart träder i kraft i samtliga EU-länder inklusive Sverige. Det gör offentliga myndigheter, dess leverantörer samt privata aktörer med övervägande offentlig finansiering, skyldiga enligt lag att skapa tillgängliga digitala webbsidor och appar. Vi ser det däremot som olyckligt att inte privata aktörer i allmänhet inkluderas i lagstiftningen, på samma sätt som Dataskyddsförordningen (GDPR) omfattar alla.

Undantaget för privata företag ger en ökad samhällskostnad då det oftast är de offentliga rehabiliteringsenheterna som får kompensera bristen på tillgänglighet för att människor inte ska stängas ute. För oss i Feministiskt Initiativ är det en självklarhet och en demokratisk rättighet att vi alla ska kunna delta i samhället på lika villkor alldeles oavsett om vi interagerar med offentliga institutioner eller privata företag.

Kan vi skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla oavsett funktionalitet?

Klart vi kan!

 

Faktaruta:
Begreppet normbrytande funktionalitet syftar till att belysa att vi alla har varierande
former av funktionalitet men att endast vissa av dessa ingår i normen för hur en människa ska fungera och kategoriseras därmed som normala medan andra utesluts och kategoriseras som avvikande. Vad som ingår i funktionsnormen och vad som inte gör det är under ständig omförhandling och skiftar över tid och plats.
Universell design handlar om att utforma produkter på ett sådant sätt att de passar
den mänskliga variationens alla förutsättningar och behov.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik