Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Partistyrelsens kommentar till Framtidskommissionens slutrapport och arbete

27 januari 2021

Jag vill först och främst börja med att tacka för det gedigna arbete som Framtidskommissionen har genomfört. Det är ett arbete som har genomförts helt ideellt av medlemmar, icke-medlemmar och av personer med olika erfarenheter inom Fi. Ett arbete som är en viktig del i de kommande steg som Fi behöver ta.

Partistyrelsen välkomnar Framtidskommissionens slutrapport. En rapport som har tagit över ett år att sammanställa. Ett arbete som bestått av bland annat djupintervjuer, enkäter och granskningar av data, samt rapporter av en mängd olika slag.

Framtidskommissionen har jobbat på uppdrag av Feministiskt initiativs partistyrelse, men har arbetat helt fristående.

Det blev efter några få månader tydligt att Framtidskommissionens arbete skulle bli väldigt omfattande och betydelsefullt för organisationen och därför blev uppdraget förlängt till ett år efter att det inledningsvis varit tänkt att vara i sex månader. Styrelsen har fått över 300 sidor underlag från över 20 delrapporter. Slutrapporten har kommissionen till stora delar gjort självständigt, men har under vägen haft stöd av medlemmar och andra deltagare som ställt upp med sina reflektioner och erfarenheter. Medlemmar har fått inkomma med kommentarer och frågor till utkast på slutrapporten, men rekommendationerna i sin helhet är något som kommissionen har formulerat och styrt över ensamma.

Partistyrelsen välkomnar som sagt rapporten och är eniga med många, om inte alla, av rapportens slutsatser och rekommendationer som går i linje med det arbete som vi redan inlett och vill se framöver. Genom den här rapporten får vi större grepp om och överblick över vilka möjligheter vi har för att stärka vårt parti.

Framtidskommissionen specificerar inte prioriteringar av vad vi behöver göra först. Det är nu upp till oss alla – partistyrelse, kongress och medlemmar att göra dessa prioriteringar som sedan kommer att ingå i bland annat valstrategin för kommande val. Jag hoppas att slutrapporten kan vara en del av Feministiskt initiativs historieskrivning, ett underlag för diskussion och en bekräftelse på vad vi och andra sedan tidigare anat och kommit fram till. Att få en eller flera idéer bekräftade är ett positivt utfall.

Partistyrelsen är särskilt enig med Framtidskommissionen om att vi behöver stå fast vid vår ideologi och tydliggöra vår position. 

Det har efter 2020 och de senaste årens politiska utveckling högerut och mot en rasistisk och anti-feministisk riktning blivit alltmer tydligt hur viktigt Fi och en intersektionell feminism är som politisk opposition och motståndskraft. 

Det behövs en röst som lyfter de av oss som det sällan lyssnas på. Som den rösten behöver Fi tala högt och tydligt för grupper som annars inte hörs, och desto viktigare behöver Fi fortsätta göra plats så att fler kan vara engagerade inom partipolitiken, så att vi blir fler som får inflytande och plats att tala för oss själva.

Partistyrelsen kommer senare i vår att presentera vårt förslag till valstrategi, men jag vill redan nu lyfta områden som vi anser är viktiga att prioritera. Med Framtidskommissionens rapporter och rekommendationer som utgångspunkt anser partistyrelsen att följande områden är viktiga att prioritera:

KOMMUNIKATION
I enlighet med Framtidskommissionens rekommendationer vill vi att Feministiskt initiativs kommunikation ska fokusera på utvalda prioriterade politikområden, samtidigt som fler av Fi:s kommunikationsinsatser blir proaktivaVi vill göra Fi tydligare. Sittande styrelse är i en process där politiska prioriteringar tas fram, som en del i ett större och längre strategiarbete.

SAMORDNING
Framtidskommissionen konstaterar att partistyrelsen likt lokala styrelser har för många operativa sysslor på sitt bord, samt att ledamöterna behöver bära fler ansvarsområden och uppgifter än vad som är hållbart. Det funkar inte i längden. Inte i ett ideellt drivet parti där ingen på nationell nivå är arvoderad. Vi måste hitta stödfunktioner som gör vårt arbete hållbart och vara fler som delar på ansvar.

POLITIK
Vi måste fortsätta hålla fast vid det vi tror på och vara partiet som står för stora visioner och livsnödvändiga åtgärder. När andra går högerut och blir mer auktoritära och nationalistiska så presenterar vi i våra kommuner förslag om haverikommission mot mäns våld mot kvinnor, vi står för ökat förebyggande arbete mot våld, utanförskap och annan utsatthet, ökat stöd till jourer och en omfördelning av resurser.

När andra säljer ut så står vi fast vid välfärdens och allmännyttans värde för individ och kollektiv. När andra slänger ut medmänniskor och blir mer nationalistiska står vi fast vid vår vision om öppna gränser. När andra gör slut på naturresurser och talar om “grön tillväxt” talar vi om klimaträttvisa, naturens rättigheter, dekolonisering och nedväxt för vi ifrågasätter BNP som mått för välstånd.

När andra kör slut på sin personal och talar om en en hårdare arbetslinje så kommer vi fortsätta tala om förkortad arbetstid, behovet och nyttan av att vara fler som delar på arbetet, och om ekonomisk grundtrygghet utan krav på motprestation för att livet måste handla om mer än bara arbetslivet.

Vad vi däremot måste sluta med, är att hålla fast vid är vår fixering vid riksdagsvalet. Det betyder inte att vi inte ska ställa upp i riksdagsvalet utan att vi behöver ändra fokus så det inte är det enda vi fokuserar på. 

Vårt arbete är långsiktigt och det måste även våra mål vara. 

Vi ser ett tydligt behov av att lägga större fokus på den kommunala och regionala politiken där vi idag också har mandat. 

Vi vill och måste växa, men vi måste göra det med realistiska mål för att hålla ut som organisation och för att på sikt kunna ta plats i alla politiska rum i Sverige och i EU. Vårt stora fokus på riksdagsvalet har varit positivt för vår synlighet bland annat, men på vägen har vi glömt att vi även behöver ha förtroende lokalt där mycket av politiken genomförs och där vi redan nu är med och påverkar den.

Vi vill därför i första hand fokusera på lokalföreningarna och bygga från grunden.

Vi behöver initialt satsa på att rekrytera fler, med olika kompetenser och erfarenheter. Att rekrytera medlemmar har inte varit prioriterat vilket vi vill ändra på framöver. Vi måste helt enkelt blir bättre på att ställa frågan “vill du gå med i Fi?”.

Vi vill även få fler att engagera sig och vara med, både för att folkbilda och möjliggöra att fler förstår politiken med målet att fler ska vilja och kunna ta mandat och ha inflytande – över sitt bostadsområde, sin skola, sitt sjukhus, och på sikt över landets lagar och statsbudget.

Oavsett var du bor ska du ha möjlighet att få det samhälle du vill ha och känna att du har inflytande över det som påverkar dig, både över det som är nära och det som är långt borta.

Att säkra demokratin och bygga ett försvar byggt på omsorg, aktivt deltagande och civil beredskap som rustar för att skydda rättigheter och rädda liv istället för ett försvar vars främsta syfte är att döda för att skydda nationsgränser är viktigare än någonsin och jag är övertygad att det är detta som majoriteten av oss vill.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik