Teysir Subhi, Partiledare, kommunpolitiker & riksdagskandidat 2022.

PARTILEDARTAL 

22 februari 2022

Kära vänner, kära antirasistiska feminister. Jag vill börja med att säga tack. Tack till våra tolv rosa kommuner, vår rosa region och tack till våra rosa föreningar som verkar i politiken runt om i Sverige. Tack till alla som är här den här helgen, tack för allt ni gör och för allt vi kommer att göra tillsammans i den stundande valrörelsen.

Det är valår och vi befinner oss i början på en valrörelse.

Vi kommer att driva en politik som visar att klimatkrisen är en antirasistisk rättvisefråga som måste förstås med intersektionalitet som utgångspunkt. Vi kommer att visa att Fi är det progressiva vänsteralternativet, för alla som tror på att en annan värld är möjlig och att feministisk systemförändring är vägen framåt. Jag ser fram emot att driva en valrörelse med er. Jag längtar ut på gator och torg, jag längtar till demonstrationer, torgtal och affischering, till flygbladsutdelning, bokbord och studiebesök, till möten med väljare och partikollegor och till debatter och panelsamtal. Jag längtar efter att få göra mitt bästa tillsammans med er, för att nå ut med den fantastiska valplattformen som vi har enats om nu under helgen.

Valplattformen tydliggör vår ideologiska utgångspunkt och beskriver vår vision för ett bättre samhälle, där omsorg om alla liv och  allt levande går först.

Valplattformen är framtagen utifrån de prioriterade politikområden vi enades om på kongressen för snart ett år sedan. Det var också då som vi beslutade att lägga vårt fokus på vår regionala och kommunala politik, för det är där vi har vår organisatoriska grund, och det är i kommunerna vi påverkar människors vardag, och räddar liv redan idag.

Vi räddar liv när vi driver vår politik i kommunerna. Där har vi bland annat fått igenom en bostadsgaranti för våldsutsatta i Lund, screening för våldsutsatthet bland äldre i Uppsala och flera kommuner har implementerat policyn Huskurage. Det är tack vare Fi som Göteborgs kommun har beslutat att flytta ett boende för hemlösa kvinnor med beroendeproblematik längre bort från motsvarande boende för män.
Männen har gjort kvinnorna så rädda att flera har valt att sova utomhus hellre än på boendet, som ska vara deras trygghet på nätterna. Tack vare Fi kan kvinnorna snart sova på boendet som är avsett för dem.

Stockholms våldspreventiva arbete i skolan är ett annat exempel på hur vi är med och skapar ett samhälle fritt från våld. Fi tror på mjuka värden, och vi tror på framtiden.

Som högstadielärare är jag övertygad om att det är de unga generationerna som är de progressiva krafterna, som kommer att stoppa mäns våld och som kommer att ta världen ur klimatkrisen. Jag är också övertygad om att vårt ansvar för framtiden, som politiker, som vuxna, måste tas här och nu. Fi har en politik för framtiden och vi driver den nu idag.

I valrörelsen agerar vi gemensamt, som den organisation vi har byggt tillsammans, med målet att skapa synergieffekter som ger mervärde;
Vi kandiderar i riksdagsvalet, och vi ska in i riksdagen längre fram, men det här valet handlar om att göra allt vi kan för att kunna fortsätta göra skillnad i kommunerna. Genom att ställa upp i riksdagsvalet ökar vi Fi:s synlighet och skapar möjligheter att delta i fler debatter, på alla politiska nivåer, och när vi når 2,5% får vi också fortsatt partistöd och fortsatta ekonomiska förutsättningar för att utveckla riksnivån till att bli ett hjälpsamt organisatoriskt nav i Fi för våra kommuner och regioner. Men det är i kommunerna vi har vår grund. Vi ska in i riksdagen också, det är bara en tidsfråga – det är jag säker på, men nu handlar det om att fortsätta påverka där vi kan och fortsätta bygga parti för att Fi behövs både NU och i framtiden.

Vår politik räddar liv för att vi vet att säkerhet inte handlar om militarism och nationalism, som snarare är att betrakta som säkerhetsrisker. För oss handlar säkerhet om människors rätt att vara fria från våld, om klimaträttvisa, om att samhället förses med skyddsnät som fungerande jourer, skyddade boenden och samlad socialförsäkring. Säkerhet handlar om att asylrätten säkerställs, att människor har trygga hem som inte säljs ut med chockhöjda hyror som följd, att jobben ger livskraft, att segregationen och utanförskapet motverkas och att vi har en stark välfärd som är till för alla.

Vi vet att livet är så mycket mer än lönearbete och att den ekonomiska politiken måste utformas på ett sätt som värnar det “lilla” livet, det allra största. Vi tror på basinkomst och samlad socialförsäkring, som garanterar en ekonomisk grundtrygghet för alla, genom hela livet.

Vi tror inte på en hejdlös tillväxt och vi tror inte på ”grön tillväxt” eller på att vurma för industrin – det är inte rimligt att hjälpa klimatet på bekostnad av miljön, människor, djurliv och biologisk mångfald. Ett exempel på ett misslyckat försök är ökad gruvdrift för att ställa om till elektrifiering – något som får fruktansvärda konsekvenser för urfolk, vatten och djurliv på många håll i världen. Lösningarna ligger inte i att bevara nuvarande koloniala system och strukturer – framtiden kräver förändring.

Min vision för partiledarskapet handlar om förändring och det handlar om vilket parti jag vill företräda. Feministiskt initiativ är mitt parti för att vi är det enda partiet i Sverige som har en intersektionell och antirasistisk feminism som självständig ideologi. Vi är det enda partiet som förstår att Sverige 2022 inte enbart består av en vit, välbemedlad homogen grupp som delar samma erfarenheter och förutsättningar. Vi är tydliga med att vi ser hur vissa grupper missgynnas. Kvinnor i relation till män. Den rasifierade arbetarklassen. De som bor på landsbygden. Personer med normbrytande funktionalitet. HBTQIA-personer. Äldre, sjuka, fattiga. Vi behöver en politik som på ett rättvist sätt omfördelar våra gemensamma resurser för att minska klyftorna mellan missgynnade grupper och majoritetssamhället.
Vi behöver en politik som tar hänsyn till och värdesätter allt som lever och som visar det i sin budget – för livet är ovärderligt.

Vi måste komma ihåg att politisk förändring tar tid och att det här är ett maraton, inte ett sprint.

Fi började som ett initiativ, nu är vi ett parti och vi är här för att stanna.

Politiken behöver Fi, för framtiden behöver förändring och framtiden är nu.

NU KÖR VI!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik