Cherry Batrapo, Riksdagskandidat för Fi 2018

Ovetenskaplig ursäkt för inhuman politik

20 juni 2018

Nyligen redovisade socialstyrelsen en fördjupad studie av de metoder som rättsmedicinalverket på uppdrag av migrationsverket använder för åldersbestämning.

Deras slutsats är att metoden med magnetkameraundersökning av knäleden är tillförlitlig för att bedöma ålder på biologiska pojkar. Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap och en av personerna bakom studien, framhåller att bedömningen blir svårare ju närmare 18 år personen är. För biologiska flickor är tillförlitligheten betydligt lägre då benmognaden hos dem sker tidigare. Det studien sammanfattningsvis visar är att om alla de undersökta tillväxtzonerna är slutna är en flicka med 95 procents säkerhet över 14 år och en pojke över 15 år. Är de däremot öppna är en flicka under 18 år och en pojke under 19 år. Det går alltså att med viss säkerhet säga om någon är barn, men inte om någon är vuxen.

Osäkerheten är alldeles för stor.

Det säger Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola, som tillsammans med doktoranden Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin, gjort en ännu opublicerad studie där verkets bedömningsresultat under 2017 granskats statistiskt med hjälp av andra bedömningsmetoders resultat.

Feministiskt initiativ motsätter sig kraftigt att av något skäl utvisa människor till konfliktfyllda och farliga områden i världen. När förevändningen dessutom är en teknik som har tvivelaktig evidens för detta användningsområde blir det än mer skamligt. Studierna visar att det baserat på magnetkameraundersökning inte med någon rimlig säkerhet går att bedöma om en person är vuxen.

Feministiskt initiativ har tidigare ifrågasatt metoden, bland annat i Dagens Arena.

Sandra Isaksson, specialistläkare, riksdagskandidat (F!)
Cherry Batrapo, sjuksköterska inom ortopedi, riksdagskandidat (F!)

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik