,

Mäns våld mot män minskar - tacka feminismen för det!

31 mars 2022

Den 31 mars släppte BRÅ brottsstatistiken för år 2021, och något historiskt har skett.

2021 är den första året någonsin i svensk historia då fler kvinnor (29.257) än män (28.824) blev utsatta för en polisanmäld misshandel i Sverige.

1. BRÅ, 2022-03-31: Statistik utifrån brottstyper – Våld och misshandel

2. BRÅ, 2022-03-31: 2021 Anmälda brott Slutlig statistik

 

Det är en del av en långsiktig trend – våldet på gatan minskar, men inte våldet i hemmet. För alla framtida år i Sverige kommer det troligen se ut så här – och gapet kommer öka, till mäns fördel.

Våld är ett i huvudsak manligt fenomen. Ju grövre våld, desto större är övervikten av män bland våldsutövare. Gällande misshandel mot vuxna är det nästan alltid män som slår (sex av sju dömda), men mäns våld har olika karaktär mot kvinnor och mot män. För en kvinna är det ovanligt att bli misshandlad av en okänd man, de känner ofta sin förövare, och våldet sker ofta i hemmet. För en man är det vanligaste att bli misshandlad av en okänd man, och våldet sker ofta i det offentliga.

Även statistiken från vården talar sitt tydliga språk om minskningen av mäns våld mot män. På de senaste 10 åren har andelen män som behöver sjukhusvård efter andra personers våld halverats, en enorm minskning som det inte rapporterats mycket om. För kvinnor är nedgången betydligt mindre, även om det fortsatt är mycket vanligare att män uppsöker sjukhusvård efter våld än kvinnor.

3. Socialstyrelsen, 2021-09-29: Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2020

Feminismen har varit med och förändrat samhället i grunden, färre män än tidigare ägnar sig åt ”slagsmål” och våld kommer längre bort från deras vardag. Det offentliga våldet har gått från att vara allmängods bland unga män till att koncentreras bland vissa socialt marginaliserade unga män, de ”kriminella”. Detta är delvis en effekt av decennier av arbete med genusdagis, läroplaner, förbud mot aga, anti-mobbningsarbete, socialtjänst och andra insatser mot destruktiv maskulinitet bland unga pojkar. Men livet är inte bara politik, det är framförallt ett kulturell ändring kring våra liv och tillgängliga könsroller för män.

Feminismen räddar män från sig själva. Det är framförallt kvinnors arbete som ligger bakom detta minskade våld av män mot män. Men våldet mot kvinnor minskar inte i samma utsträckning. Det sker mest i hemmet, och det anses fortfarande i alldeles för hög grad vara en fråga som hör till privatliv eller relationen. Tar man med även det sexuella våldet i jämförelserna så är kvinnor troligen betydligt mer utsatta för mäns våld än vad män är.

Troligen har den faktiska misshandeln av kvinnor alltid varit högre än misshandel av män, för mörkertalet av oanmäld misshandel är mycket högre för våld av närstående. Feminismen bryter stigman, och ökar anmälningsbenägenhet, så det riktiga våldet kan vara svagt minskande – men det är våldet mot män som minskar snabbast.

Mäns användning av våld – i hemmet, på gatan, och av politiska skäl är det ultimata uttrycket för mäns maktförtryck. Kvinnor som grupp hålls nere av män som grupps våld. Långt ifrån alla män använder våld, men i de flesta mansroller ingår fortfarande en potential för våld, och de flesta kan under ogynnsamma förutsättningar ta till våld. Arbetet behövs både riktat mot de grupper av män som är i störst riskzon för att ta till våld, och brett mot samtliga män, speciellt mot unga pojkar. Förändring mot mer positiva mansroller fortsätter ske, men långsamt.

Feminismen behövs – för att minska våldet, oavsett vem som blir utsatt. Låt 2021 års trendbrott bli en väckarklocka, det är inte acceptabelt att ena halvan av befolkningen utsätter den andra halvan för våld. Sprid kunskapen kring att våldet i samhället minskar, men fäst också uppmärksamheten på vilket våld som minskar och vilket inte gör det i samma utsträckning.

Låt oss fortsätta arbetet mot mäns våld!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik