Alejandra Gomez Lozano, Samordnare för riksdagsgruppen

Heder och nationalism går hand i hand

11 juli 2018

Heder. Ett ord som idag skapar mycket debatt och spänningar. Konstaterandet i sig, att våld i namn av heder förekommer, är vi de flesta överens om. Vi kan nog även vara överens om att heder i grunden handlar om respektabilitet. Skillnaden uppstår först när vi ska göra en analys av vilka som utövar denna typ av våld och utifrån det arbeta fram lösningar på problemen. Feministiskt initiativ anklagas ibland för att relativisera våld i namn av heder på grund av att vi vägrar utgå ifrån en rasistisk problemformulering. Jag menar på att det finns fler alternativ än att föra en rasistisk diskurs eller att relativisera, nämligen att bredda och fördjupa analysen och välja en tredje väg.

Kvinnor som nationens föderskor och männen som beskyddare

Kvinnor har i alla tider granskats utifrån parametern en bra moder och fru, där det ingår att vara respektabel genom att vara ansvarsfull, omsorgsfull gentemot sina barn och man, samt genom att vara en osexuell varelse som enbart har sexuellt umgänge för att tillfredsställa mannens lust eller för att föda nationens och familjens arvingar. Männen har däremot varit den självutnämnda domaren som på grund av sitt förnuft och styrka har ett ansvar att skydda och kontrollera kvinnor, när de behöver hjälp att fatta beslut som går i linje med respektabilitet.

I uppdraget att skydda kvinnor och nationen är även dödandet legitimt. Detta har indoktrinerats till att bli en nationell enighet, gör en uppdelning i vad som är manligt och kvinnligt och utgör grunden i nationen där män och kvinnor har givna funktioner och förutsätter en hetersoexualitet. Denna uppdelning leder till att kvinnor och män har olika skyldigheter gentemot nationen, att föda samt att döda. Kvinnors kroppar reduceras till att vara sexuella och reproducerade funktioner, för att tjäna mannen och nationen.

Abort och homosexualitet motverkar födandet i nationen

Genom denna analys kan en även se en koppling mellan abort, homosexualitet, prostitution och respektabilitet. Att göra abort kan anses tyda på att en inte behärskat sitt sexuella begär, att en inte har varit ansvarsfull samt att en går emot sina naturliga modersinstinkter som varje ”riktig” kvinna har. Likaså går homosexualitet emot tanken om att kvinnan finns till för mannens sexuella begär och njutning samt till att föda nationens barn. Abort och homosexualitet ses båda som ett förräderi mot nationen.

Nationens respektabilitet ska uppbäras genom kvinnan

När en förstår att tanken om kvinnors kroppar som funktion till att föda och mannen som
funktion till att döda och försvara handlar om respektabilitet, är det lätt att se att nationalismen länge utövat våld i namn av heder. Detta då respektabilitet och heder utgår från samma tankegång och att allt i slutändan handlar om nationens respektabilitet genom kvinnans respektabilitet och att det är mannens ansvar att försvara denna respektabilitet, med våld och tvång om det så behövs, för att se till att kvinnan håller sig på ”rätt väg”. Exempelvis mannen som inte vill låta kvinnan gå ut ensam, fadern som kontrollerar sin dotter och mannen som är beredd att dö för kvinnor och barn.

Bryt med nationalismen för att få slut på våld i namn av heder

När en utgår ifrån denna teori blir det självklart att inte välja den enkla och rasistiska vägen som pekar ut någon som ”den andra” och splittrar. Det blir självklart att det inte handlar om någon specifik tro, religion eller vissa länders eller världsdelars kultur. Heder har sin grund i nationalismen och i dess ideologi och kultur. Hur ska vi då jobba mot våld i namn av heder? Jo, en bra början vore att gå till roten av problemet och bryta med all form av nationalism och dess föreställning om respektabilitet. En föreställning som förtrycker både kvinnor och hbtqia-personer.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik