Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson

Feministiskt initiativs skolpolitiska vallöften 2022 

4 juni 2022

Utbildning för alla barn och unga är  en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Utan utbildning fungerar inte samhället och människor.

Feministiskt initiativ går till val på att prioritera omsorg – det innebär att vi ser vilka som bär omsorgen och välfärden, vilka som inte nås av den och erkänner att vi alla är beroende av varandras omsorg. Vår politik sätter livet och hälsan först och har alltid med framtida generationer i ekvationen. Detta är inte bara möjligt, det är nödvändigt. För att vi ska klara detta behöver både individer och grupper ha grundläggande kunskaper som gör ett hållbart samhälle möjligt. En likvärdig skola är livsviktig. 

 

Här presenterar vi Feministiskt initiativs skolpolitiska vallöften.

 

Inga former av vinstuttag ska vara tillåtna i utbildningsväsendet

 • Vi vill avskaffa är möjligheten att göra vinster på att driva en skola eller utbildning
 • Fristående skolor som drivs i syfte att tjäna pengar åt sina ägare har visat sig bidra till både betygsinflation, skolsegregation och negativ påverkan på den kommunala skolan 
 • https://feministisktinitiativ.se/var-politik/ D11 och D31 

 

Bemannade skolbibliotek och tillgång till utbildad bibliotekarie på varje skola. 

 • Vi vill att det ska vara tydligare krav på ett bemannat skolbibliotek som är öppet när eleverna är i skolan 
 • Tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekarie bidrar till en jämlik skola och är läsfrämjande. Läsning minskar, särskilt bland pojkar 
 • Skolbiblioteken är en viktig resurs i arbetet med  Medie- och informationskunnighet och källkritik.  
 • Vi vill förverkliga utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning, se länk. 

Skolbibliotekens roll och MIK https://www.skolverket.se/for-dig-som-…/skolbibliotekarie/stark-elevers-digitala-kompetens

Skolbibliotek för bildning och utbildning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/ 

 

Medie- och informationskunnighet MIK satsning i skolorna.

Idag är det allt viktigare att kunna bedöma information utifrån vem, vad och varför ett budskap ges. Elever behöver kunskap för att navigera i en alltmer komplex digital verklighet. 

 • Vi vill att skolorna ska satsa på MIK enligt skrivning i Lgr22 

Medie- och informationskunnighet (MIK) brukar beskrivas som förmågan att förstå och förhålla sig kritisk till information och innehåll i medier och andra kommunikationskanaler.

Skolbibliotekens roll och MIK https://www.skolverket.se/for-dig-som-…/skolbibliotekarie/stark-elevers-digitala-kompetens

Skolbibliotek för bildning och utbildning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/ 

 

Gör skolpengen mer rättvis.  

 • Vi vill stoppa överkompensationen till friskolor. 

När fristående skolor etablerar sig i en kommun påverkas den kommunala skolan negativt på grund av att de fristående skolor får kompensation för utgifter som dom inte har skyldighet att genomföra. 

Skolpengen följer eleven, så förenklat kan man säga att om eleven byter till en fristående skola får den skolans huvudman pengen samtidigt som den kommunala huvudmannen riskerar att ha kvar kostnaden utan att få pengen.

https://rektorlinnea.com/2022/02/12/fakta-fragor-och-svar-om-skolpengen/ 

https://skolvarlden.se/artiklar/nya-forslaget-friskolor-ska-inte-kunna-gora-de-vinster-man-gor-idag 

 

Verka för att det fria skolvalet avvecklas.

 • Fi vill verka på sikt för att det fria skolvalet avvecklas. 

Det fria skolvalet har bidragit till ökad segregation av elever och därmed minskad likvärdighet.

Resursstarka elever söker sig till skolor med andra resursstarka elever och konsekvensen blir en segregerad skola. En segregation som skolorna själva förstärker genom att rikta in sig på olika grupper av elever.

https://feministisktinitiativ.se/var-politik/ D16

 

Mer resurser till förskola och skola. 

 • Fi kräver att alla kommuner anpassar sin budget efter de behov som förskola och skola har.  

Många kommuner säger sig vilja satsa på både förskola och skola samtidigt som de får krav på sig att minska utgifterna. Det är tydligt att sparkraven drabbar barn och elever och gör det svårare för lärare i alla skolformer att uppfylla sitt uppdrag att undervisa barn och elever. Utbildningen har en nyckelroll för att bidra till ett samhälle byggt på demokrati, mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet och då måste skolan ha de resurser som krävs. 

 

Inför gratis frukost i alla skolor. 

 • Fi ska verka för att alla skolor ska erbjuda frukost till eleverna före skoldagens början.

VI ser det som en självklarhet att en bra start på dagen ger alla elever samma förutsättningar för att lyckas i skolan. 

https://feministisktinitiativ.se/var-politik/ D40

Förstärk elevhälsan

 • Elevhälsan behöver bestå av olika personalkategorier som kan förebygga ohälsa  och stötta för de olika behov som finns: de är tex specialpedagog, socialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och genusvetare. 
 • En tillräcklig elevhälsa bidrar till att lärare får den tid för planering och genomförande av undervisning som i sin tur ger den bästa utbildningen för barn och unga. 
 • Den behöver mer resurser och vara mer synlig i skolan som tex  Sveriges elevråd påpekar. 
 • Fördubbla elevhälsan i utanförskapsområdena som är ett exempel från Göteborg. 
 • https://feministisktinitiativ.se/var-politik/ D44-50

 

Mindre barngrupper i förskolan och skolan.

 • Fi:s riktmärke för förskola är 15 barn och i skolan 20 barn. 

I både förskola och skola bidrar ofta mindre grupper till en högre kvalitet på undervisningen. Forskning visar att det även krävs en behörig lärare för att undervisningen ska anses av hög kvalitet. 

https://feministisktinitiativ.se/var-politik/ D3 och D23 

 

Förebygg och motverka våld.

 • Vi vill att skolan satsar mer på att förebygga och motverka våld
 • En viktig del av det är att utbilda personalen i skolan om vad våld faktiskt är och vilka konsekvenser det får, både i skolan och i samhället i stort 
 • Det behöver också finnas tydliga riktlinjer i skolan som all personal och elever måste förhålla sig till 
 • Vidare vill vi att det ska finnas en diskrimineringsansvarig på alla skolor som elever kan vända sig till om de upplever diskriminering eller kränkning.

 https://feministisktinitiativ.se/var-politik/ D28

 

Öka elevinflytandet. 

 

 

Utbildningsutskottet är vilande 

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik