Annelie Nordström, Riksdagskandidat för Fi 2018

F! för företagare!

24 maj 2018

Hur ser Feministiskt initiativs politik ut för företagare? Vår arbetsmarknadspolitiska talesperson Annelie Nordström ger svar på frågorna!

Är F! ett bra val för den som driver eget företag, som vill växa och bli större än 10 anställda?

Ja absolut. Det är huvudsakligen två saker som gör livet svårt för småföretagare;
regelkrångel och finansiering. F! vill göra det lättare för människor att såväl starta företag som att växa och anställa. Den här frågan fastnar lätt i ett gammalt höger-vänster-perspektiv, ”arbetsgivare mot arbetstagare” eller ”företagare mot arbetare” och vi vill peka på att det är ett förlegat sätt att se det. Det är inte avgjort på förhand vem som är vem så vår politik inriktar sig på såväl företagare som anställda och flera lösningar ligger i att öka den generella tryggheten i med socialförsäkringssystemen, minska regelkrångel, förenkla skattesystemet, minskat krav på aktiekapital och slopa sjuklöneansvaret för småföretag för att få bort trösklarna till att starta företag men också för att lättare kunna anställa och utveckla sin verksamhet.

Gynnas specifikt företagare som är kvinnor och ”utrikesfödda”, genom er politik?

Både ja och nej. Ja, därför att vi i vår skuggbudget föreslår en satsning på totalt 600 miljoner kronor under en fyraårsperiod, på riktade anslag till missgynnade grupper och en kunskapshöjning om strukturell diskriminering. Ja också därför att vi ser att det handlar om att tillgängliggöra företagande så att fler kan välja att bli företagare. Nej, därför att det handlar just om grupper som idag missgynnas och utsätts för precis samma diskriminering i de företagsfrämjande systemen som på arbetsmarknaden, vår politik handlar alltså om att försöka få bort en ojämlik situation, snarare än om att gynna någon enskild grupp.

Hur ska ni med politiska medel främja svenska företags innovationstakt och möjlighet till expansion och globalisering?

Regeringens näringspolitiska mål – Sveriges konkurrenskraft, Näringslivets
utveckling, Förutsättningar för företagen att utvecklas och Innovation bland svenska företag – förutsätter förnyelse av näringslivet. Företag som leds av kvinnor, unga och utrikesfödda är de som idag i hög grad står för de nya idéer som behövs för att utveckla ett näringsliv som består av en växande del enpersons-, mikro- och småföretag. Ska Sverige nå de övergripande näringspolitiska målen måste vi stimulera ett jämställt, jämlikt och hållbart företagande som möjliggör för fler att starta och driva företag.

F! kommer också att verka för att en kompetensförsäkring skapas, så att alla på
arbetsmarknaden har möjlighet att bygga på sin kompetens i takt med digitaliseringen av arbetslivet, på så sätt kan de anställda bidra till företagens innovationskraft.

För Feministiskt initiativ är innovationstakt och expansion inte målet i sig, utan något vi vill främja när det tillför något bra till samhället. Det betyder att vi, förutom att stimulera mångfalden i näringslivet och uppmuntra nya organisationsformer, också vill satsa särskilt på socialt och miljömässigt hållbara företag. Idag är Sverige starkt inom teknisk innovation, och förutsättningarna finns att bli lika bra på företagande inom sociala och miljömässiga innovationer. Detta är en riktning som både Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen förutsätter att många länder kommer anta, och här finns potential för Sverige att bli ledande.

Läs mer om vår politik för företagande här!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik