Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson

Bemannade skolbibliotek hurra!

7 februari 2021

Ny statlig utredning föreslår skolbibliotek på varje skola med  en fackutbildad bibliotekarie.

Förre utbildningsministern Gustav Fridolin har haft regeringens uppdrag  att utreda skolbiblioteken. Han  har nyligen lämnat ett delbetänkande med titeln Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 21:3 *. Att läsa denna utredning är som att lyssna på vacker musik eller poesi. Äntligen tar regeringen ordentligt  tag i frågan om skolbiblioteken, som skiftar så mycket  mellan skolor och kommuner. 

Den skrivning som finns i  skollagen är att skolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det kan betyda väldigt olika saker. Både tydlig definition av vad  som kan kallas ett skolbibliotek till att de ska vara bemannade  med utbildad bibliotekarie är det som nu föreslås. Statliga bidrag till kommuner och bibliotekarietjänster  ska utgå och det  gör, att det går att vara optimistisk  för  att en förändring ska komma till stånd. Kanske kan vi få en mer likvärdig skola åtminstone på det här området inom kort. Lagförslaget ska läggas fram före nästa riksdagsval.

Biblioteksforskning är ett litet område men där man tittat på  kopplingen  mellan elevers lärande och skolbibliotek har Cecilia Gärdén*,  fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap, skrivit flera forskningsrapporter där hon redovisat skolbibliotekens betydelse. Både de statliga pengarna och en större likvärdighet gör att Feministiskt  initiativ tycker denna utredning är utmärkt och önskar lycka till med den. Måtte detta förslag  bli lag så snart som möjligt. Vi stödjer den helhjärtat. Det är en del av ett nödvändigt kunskapslyft. För skolan och för framtiden.

Feministiskt initiativ vill:

  • att alla skolor ska ha ett tillgängligt skolbibliotek med utbildade bibliotekarie
  • att skolbiblioteket ska ligga centralt i skolans lokaler
  • att det klargörs att de framtida skolbibliotekarierna ska ingå i personalkategorier pedagogisk personal
  • att bibliotekariernas fackkunskaper tillvaratas när det gäller källkritik, informationssökning och det som numera kallas media- och informationskunskap, MIK.
  • att ansvarig rektor för skolan är den person som ska vara ansvarig för skolbibliotekets verksamhet och personal

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik