Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Alla som utpekas som misstänkta för sexuella övergrepp ska förhöras

24 mars 2019

Våldtäkt prioriteras fortfarande häpnadsväckande lågt av vårt rättssystem, trots att det är ett mycket allvarligt, och tyvärr väldigt vanligt, brott.

Enligt Brottsförebyggande Rådet, så rubricerades 7 370 av de sexualbrottsanmälningar som gjordes år 2017 som våldtäkt. Endast 11 procent, alltså ungefär 1 av 10 av dessa våldtäktsanmälningar, ledde till åtal. I de få fall där åtal väcktes, så slutade 30 procent med friande dom. Cirka 6 803 av de 7 370 personer som anmäldes för våldtäkt slapp alltså rättsliga konsekvenser. Många blev inte ens förhörda. Det är skandal. Hade kvinnors rätt till sina egna kroppar värderats högre, så hade det inte funnits några ursäkter. Då hade styrande politiker sett till att prioritera om, att säkerställa tillräckliga resurser, och de hade haft samhällets stöd i ryggen. Tänk om detta hade gällt mordutredningar. Om utpekade misstänkta inte blev förhörda, och därför lades förundersökningarna ner. Det hade aldrig accepterats.

Samhället förtjänar inte våldtäktsoffers förtroende och har det inte heller. Detta är tydligt för den som ser det höga mörkertalet: endast 10-20 procent av alla våldtäkter anmäls.

Vi har en ny sexualbrottslagstiftning på plats, som åtminstone i teorin möjliggör fler fällande domar. Fram till sommaren 2018 erkändes många våldtäkter inte ens av lagen, men sedan dess är sex utan samtycke lika med våldtäkt, oavsett gärningsmannens uppsåt. Det här är ett enormt, feministiskt framsteg, och nu behöver vi se till att lagen kan göra skillnad i verkligheten.

Vi måste:

  • Se till att alla som utpekas som misstänkta för sexuella övergrepp förhörs.
  • Öka resurserna till hela rättskedjan.
  • Höja kunskapen om sexualbrott inom hela rättskedjan, i syfte att öka offrens förtroende för polis, åklagare och domstolar.
  • Verka för att alla verksamma inom rättsväsendet ska genomgå en obligatorisk utbildning med könsmakts-, antirasistiskt och hbtq-perspektiv samt att kurser inom dessa områden blir obligatoriska på alla juristutbildningar.
  • Verka för att polisutbildningen ska omfatta ett könsmakts-, antirasistiskt, och normkritiskt perspektiv, för att säkra en kompetenshöjning. Utbildningen måste även innehålla kunskap om bemötandet av brottsdrabbade.

Och vi måste se till att förtjäna våldtäktsoffers förtroende, för mörkertalet måste minska. Alla ska våga anmäla. Som medmänniskor behöver vi tro på och stötta utsatta, och som samhälle behöver vi se till att det är tryggt att berätta, oavsett hur eller ens om domen faller. Fokus ska ligga på offrets upplevelse, och inte på hennes person. Därför vill Feministiskt initiativ avsätta 20 miljoner per år till Åklagarmyndigheten och 20 miljoner till Domstolsverket, för att kvalitetsutveckla och effektivisera rättsprocessen i sexualbrottmål. Därtill ska den som har blivit utsatt ska alltid ha tillgång till stöd, den som är hotad ska alltid ha tillgång till skydd, och alla ska veta vart gränsen för sexuella övergrepp går. Därför vill vi att kvinno- och tjejjourer ska ges mer långsiktig statlig finansiering till basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader, samt finansiering av lönekostnader, för att jourerna ska bli mindre beroende av tillfälliga projektmedel. Detta har redan påbörjats i Stockholms Stad när vi satt i majoritet men detta behöver göras landet om och för alla som behöver det. Detsamma gäller skyddade boenden. Vi vill även att skolans sexualundervisning ska förbättras avseende maktrelationer, samtycke och kroppslig integritet.

Att göra en våldtäktsanmälan är tungt. Att gå igenom en så utlämnande rättsprocess är desto tyngre. Vi måste göra det lättare, vi måste göra det tryggare, och vi måste se till att den som utsätts känner att en anmälan är mödan värd.

Gita Nabavi och Farida Al-Abani,
partiledare, Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik