Rätt tågordning på investeringarna

20 april 2018

Satsningar på tåg är bra men i första hand för att tåget ska bli pålitligt, tillgängligt, billigare än flyget, samt nå hela Sverige.


Hastighet har inget egenvärde i sig och höghastighetstågen såsom de diskuteras idag upprätthåller dagens destruktiva system av mer arbete, mer konsumtion och större koncentration i allt snabbare takt. Mot den bakgrunden är det svårt att motivera den höga kostnad det skulle innebära. Idag varnar sju forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter om att höghastighetstågens klimatnytta uteblir i flera decennier framöver, och att ”Den fattigaste fjärdedelen av befolkningen får vara med och subventionera den rikaste kvartilens resvanor.” Som feministiskt parti är det svårt att ställa sig bakom ett så kostsamt förslag som inte kommer fler till del.

Inlandets järnvägsnät, inlandsbanan med bibanor, motsvarar cirka 10 procent av landets totala järnvägsnät. Kostnaderna för att rusta upp det till modern standard och fossilfri drift beräknas till 6-8 miljarder. Det skulle avlasta vägnätet från frakter av tungt gods som exempelvis fisktransporter från Nordnorge, malm, skog och kalk till stålindustrin. Leveranser ömsom från söder och ömsom från norr. En satsning där skulle innebära att turisttrafiken kunde vidareutvecklas och erbjudas året runt samt möjliggöra tätare pendeltrafik mellan orter som Mora och Orsa. För en, i det här sammanhanget, billig penning går det med andra ord att skapa ett stort och väl fungerande järnvägsnät – som dessutom skulle gynna stora delar av landet.

Att stirra sig blind på hastighet gör att vi glömmer roten till problemet. F! är ett visionärt parti som kritiskt granskar de strukturer som upprätthåller det samhälle som idag är på väg att i full fart utplåna sig självt. Därför vill vi sakta ner, tänka långsiktigt, lokalt och tillgängligt. I motsats till höghastighetståget som är dyrt och gynnar södra Sveriges storstäder, vill vi att tåget framför allt ska vara robust, pålitligt, och finnas i hela landet. Där järnvägen inte räcker till kan eldriven trafik komplettera, med fokus på tillgänglighet och klimatnytta, inte hastighet.

 

 

 

 

Gubb Marit Stigsson,
Miljö- och klimatpolitisk talesperson


 

 

 

Inez Abrahamzon,
Lands- och glesbygdspolitisk talesperson