En feministisk politik

Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen.

Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen.

Det handlar om demokrati!

En levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya kunskaper och erfarenheter för att vidga perspektiven. Feministiskt initiativ är en demokratirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser. Vi är en del av en demokratisk process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och patriarkala maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling.

Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster-skalan i politiken förmår inte att synliggöra alla de maktstrukturer som både begränsar människors individuella rättigheter och hindrar en samhälleligt hållbar utveckling. Ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering, kräver en ny politik som sätter mänskliga rättigheter i fokus. Feministiskt initiativ tillför en analys av de strukturer som fördelar resurser och inflytande ojämställt och ojämlikt i Sverige och i resten av världen.

Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde. Dessa rättigheter samt ekologisk och social hållbarhet måste gå före snäva och kortsiktiga ekonomiska intressen. På samma sätt måste mänsklig säkerhet, med individens trygghet i fokus, gå före nationell territoriell säkerhet.

Feministiskt initiativ värnar respekten för varje människa och tror på den öppna handens politik. Vi kopplar ihop individens frihet och rättigheter med strukturell samhällskritik. Vi skapar en ny kultur i politiken där vi definierar makt som något annat än strävan efter kontroll och dominans. Där makt istället betyder självständighet att kunna delta i skapandet av både samhället och sitt eget liv.

Politikens uppgift är att synliggöra och hantera de konflikter som ojämställdhet och ojämlikhet skapar – på demokratisk väg, utan våld. Det betyder demokrati- och samhällsutveckling byggd på kunskap, forskning och fakta. Alla människor är sörjbara och sårbara. Vi föds alla fullständigt beroende av andras omsorg och vi är alla beroende av planetens överlevnad för vår egen överlevnad. Detta är biologiska villkor som inte kan förhandlas bort. Ekonomismen bygger på en förnekelse av dessa grundläggande fakta om vår existens.

Liksom tidigare demokratirörelser genom historien, utmanar Feministiskt initiativ makten och de etablerade partierna. Vi möter motstånd men vi vet att förändring är möjlig. Varje människa har ett egenvärde som inte är kopplat till nytta och kontroll. Kärleken är den största förändringskraften och det är med kärleken som drivkraft vi skapar ett samhälle där alla människors lika värde respekteras.

Vår feminism är en självständig politisk ideologi

Den tidiga feminismen hade relationen mellan makt och kön i fokus, och förbättring av kvinnors villkor som mål. Sedan länge finns dock inom feminismen ett bredare maktkritiskt perspektiv. Feministiskt initiativ förvaltar och utvecklar denna viktiga demokratirörelse.

Feminismen vidgar synen på både politikens form och på dess innehåll – vem som ska inkluderas i beslutsfattande, men även på vad politik är och kan vara. Vi menar att det är genom en bredd av kunskaper och erfarenheter som människors utrymme att handla kan utvidgas och demokratisk delaktighet ökas.

Mer jämställda och jämlika samhällen är bättre samhällen för alla. Alltför stora ekonomiska och sociala klyftor mellan människor och platser undergräver demokratin. Det handlar dock inte bara om ekonomi utan också om att kunna vara en del av, spegla sig själv i, och representeras inom samhällets alla delar. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionalitet. Det handlar också om att slippa våld, att älska vem du vill, se ut hur du vill och tro på vad du vill utan att utsättas för hot och diskriminering.

Ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering, kräver en politik där de mänskliga rättigheterna värnas och kan utövas i praktiken. Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utvecklas till sin fulla potential och bli fullvärdiga deltagare i demokratin, i samspel oberoende av kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap.

En feministisk politik handlar om global rättvisa. Koloniala förhållanden fortsätter att prägla relationerna mellan och inom världens länder. Med Feministiskt initiativ i maktens rum tas ett större ansvar för Sveriges roll i en global maktordning där rika länder profiterar på de fattiga och slösar med jordens resurser. Vi ser också att dessa skeva förhållanden återspeglas inom Sverige, både i förhållande till urfolks rättigheter och i fördelningen av samhällets resurser och makt mellan landsändar. En bred, inkluderande och antirasistisk feminism är svaret på de ekologiska, ekonomiska, sociala och säkerhetspolitiska utmaningarna.

Feministiskt initiativ vill vara en kraft som tar tillvara och kanaliserar människors visioner om en annan utveckling – i Sverige och globalt. För att skapa en jämställd, jämlik, hållbar och rättvis värld är samarbeten med folkrörelser inom och över nationsgränser en nödvändighet. Vi vill på solidaritetens grund bygga ett samhälle för alla och bidra till en hållbar utveckling, vilket kräver strukturella, omfattande och omedelbara politiska förändringar. Så värnas och fördjupas demokratin.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.