Våld och förtryck i namn av heder

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner.

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner.

F! arbetar för att:

  • personer inom relevanta professioner, som pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården ges fortbildning om barn- och tvångsäktenskap och andra brott i namn av heder och religion, ur intersektionella perspektiv. Utbildningen ska inkludera riskbedömning.
  • skolans uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter utvecklas och tillämpas. I uppdraget ska det ingå att informera alla barn, unga och föräldrar om deras rättigheter.
  • barn och ungdomar som är utsatta för våld och förtryck i namn av heder ska erbjudas möjlighet att byta skola.
  • en nationell kartläggning genomförs, med syfte att få kunskap om omfattningen av förtryck och våld mot unga inom familj- och släktskapsrelationer. Kartläggningen ska innefatta kontroll och begränsningar exempelvis gällande val av partner, oavsett om förtrycket utövas i namn av heder eller utan hänvisning till heder.
  • polis, skola och socialtjänst kan höja ambitionerna och skapa en bättre samverkan vad gäller att motverka barnäktenskap.
  • ökade resurser avsätts till att hämta hem och skydda unga, som i typfallet gifts bort utomlands under skollov.
  • alla äktenskap där någon av makarna är minderårig ska upplösas. Asylsökande barn som är gifta ska ha status som ensamkommande barn och skyddas från barnäktenskap.
  • råd, stöd och informationsmaterial tas fram för pojkar och unga män som utsätts för våld i namn av heder i de fall då de tvingas delta i förtrycket av sina släktingar.
  • begreppet närstående i kriterierna för brottsrubriceringarna grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning uttryckligen ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk.

Feministiskt initiativ arbetar aktivt för att öka kvinnors, barns och ungdomars handlingsutrymme och genomdriver konkret politik mot förtryck och våld i namn av heder. Allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket uttalat motiv förövaren har. Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig uttryck. Med rätt insatser och en långsiktig politik som främjar jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter kan alla former av förtryck motverkas. Förbättringar inom rättsväsendet och ökade resurser till jourerna och socialtjänsten ska även komma utsatta för detta slags våld till del, men utöver det krävs särskilda insatser.

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks genom att exempelvis tvingas delta i förtrycket av sina systrar eller utsättas för våld om de lever ut sin sexualitet som inte ingår i heteronormen. Social exkludering och rasifiering är en del av problemet, men det är möjligt att motverka med rätt politik.

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra alla berättelser om våld och förtryck.

Idag finns en beredskap att ge skydd från fortsatt våld. Insatserna är dock inte tillräckliga. Ökade resurser till skolans elevhälsa ska främja ungas möjligheter att få sina svårigheter hemma uppmärksammade. De utbildningssatsningar som genomförts har i många fall överbetonat endimensionella kulturella förklaringar till just hedersrelaterat våld, med en tendens att förstå kultur som något statiskt. Detta har gett näring åt nationalistiska uppfattningar om att förtryckande kulturella uttryck endast finns hos ”de andra” inom religionen islam.

Varken kultur eller könsförtryck räcker som enskilda förklaringar till våld och förtryck i namn av heder. Våld måste förstås i sitt sammanhang, i relation även till makt kopplad till ekonomiska resurser och social position, rasifiering med mera. Att vara ekonomiskt beroende av förövaren, att inte känna till sina rättigheter eller relevant lagstiftning, att samtidigt utsättas för rasism i kontakter med myndigheter och så vidare begränsar möjligheterna till frihet från våldet.

Förtryckets kollektiva karaktär innebär utmaningar för rättsväsende och för socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta.

Feministiskt initiativ är tveksamma till att i brottsbalken instifta en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld. Vi motsätter oss inte en utredning om straffskärpning, men tror att redan existerande brottsrubriceringar som grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning räcker när våldet ingår som en del i ett systematiskt förtryck av upprepade hot, våldshandlingar och kränkningar. Som nämnts i ett tidigare avsnitt vill vi se en skärpning av straffet för dessa brott till minst ett år, inte minst för att ge brottsoffren bättre möjligheter till återhämtning och att bygga upp sitt liv på nytt. Våld med så kallat hedersmotiv är inte nödvändigtvis ett grövre brott än annat våld med liknande mönster av disciplinering och upprepade kränkningar. Med en särskild brottsrubricering riskerar vi svåra gränsdragningsproblem, större rättsosäkerhet och att ytterligare förstärka den rasism som redan nu finns i rättssystemet.

Den 1 juli 2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap har begränsats till fall där det finns synnerliga skäl. Även när det gäller utländska fullmaktsäktenskap (äktenskap som ingås utan att parterna är samtidigt närvarande) måste det numera finnas synnerliga skäl om de ska erkännas. Feministiskt initiativ menar att det inte ska vara möjligt att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner. Vi anser inte att vi kan ha en lagstiftning som innebär att vissa barn undantas det skydd som alla borde ha rätt till.

Frågor och svar om vår politik mot våld i namn av heder.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.