Vuxenutbildning

Dörren till vidareutbildning och omskolning ska stå öppen under en människas hela liv.

Dörren till vidareutbildning och omskolning ska stå öppen under en människas hela liv.

F! arbetar för att:

  • EU:s definition av livslångt lärande inkluderar demokratisk bildningstradition och att såväl det formella som det informella lärandet ger utrymme för individers fria utveckling inom ramen för statens ansvar och därmed finansiering.
  • Kommande lagar om vuxnas lärande ska innehålla mål om jämställdhet och på samma sätt som ungdomsskolan bedriva undervisning som grundas på ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv med inslag av normkritisk pedagogik.
  • Folkhögskolestudier, i enlighet med målet att främja medborgerlig bildning, ska vara en egen kvotgrupp med två år i CSN:s regelverk.
  • Statliga bidrag till och samarbete med företagsutbildningar ska innehålla normkritisk pedagogik och intersektionellt perspektiv samt att företag aktivt motverkar en könssegregerad arbetsmiljö.
  • All upphandling av vuxenutbildning har krav på en jämställdhetsplan för anställda samt genuspedagogisk kompetens.
  • Flyktingmottagandet ska ge kvinnor med små barn lika möjligheter som män att komma igång tidigt med svenska för invandrare (SFI) och dessa ska ges möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Tvåårsbegränsningen på SFI-utbildningen tas bort. Alla ska ha rätt att få lära sig språket i sin takt.
  • SFI-undervisningen ska utgå från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Undervisningen ska utgå från individens egna förutsättningar och behov. För att skapa praktiska förutsättningar för detta i kommuner med litet flyktingmottagande bör samverkan ske med närliggande kommuner. SFI-undervisningen ska kvalitetssäkras.
  • Lärargrupperna ska ges ordinationsrätt.
  • De SFI-studenter som inte omfattas av etableringsersättning ska ha rätt till annan form av studiebaserad finansiering.

Vuxnas lärande ska innehålla mål om jämställdhet

Dörren till utbildning, vidareutbildning och omskolning ska stå öppen under en människas hela liv. Feministiskt initiativ vill värna ett system där kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund, yrkesutbildningar, utbildning genom ESF-anslag och andra vägar utgör en möjlighet att göra nya yrkes- och livsval även efter 18 års ålder. Vuxenutbildning har dessutom en speciell funktion i arbetet med att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Staten måste ta initiativ till ett bildningsarbete som synliggör könsmaktsordningens uttryck och hur den samverkar med andra maktordningar, som strukturell rasism och heteronormativitet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.